פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
דוחות לדוגמה 10/2020

דוחות כספיים לדוגמה לתקופת ביניים של שנת 2020

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2020

הערוכים בהתאם לתקני IFRS ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים לתקופות הביניים של שנת 2020 של החברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים קישורים כדלקמן:

 • לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2020 הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 ובהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970לחץ/י כאן [ 4700 kb ].
 • הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים כוללים, בין היתר, דרישות גילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות חדשות לתקנים, שיפורים לתקני IFRS, דרישות גילוי בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 וכן חלופות לדרישות גילוי אפשריות בשל השפעת התפשטות נגיף הקורונה על הישות המדווחת.
 • לנוחותכם, במסגרת פתיח לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים נכלל מזכר הכולל דגשים והבהרות המפרט, בין היתר, בדבר עיקרי השינויים ביחס לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2019.
 • ארכה במועד פרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020 - בחודש אפריל 2020 פרסם סגל רשות ניירות ערך הודעה לפיה, לאור הנחיות ממשלת ישראל במהלך השבועות האחרונים בקשר עם המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה והשלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים, בנסיבות החריגות הקיימות, תינתן ארכה של 30 יום לתאגידים המדווחים להגיש את הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020, כך שמועד פרסומו יחול לא יאוחר מיום 30 ביוני 2020, חלף 31 במאי 2020.
 • חברות הבוחרות ליישם את הארכה בפרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020, נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים במועד קבלת ההחלטה שלא להגיש את הדוח עד המועד הרגיל או עד ליום 31 במאי 2020, לפי המוקדם מביניהם.
 • למידע הכספי הנפרד לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2020, הנדרש מכוח תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 1047 kb ]. המידע הכספי הנפרד לדוגמה ערוך בהתאם לעקרונות תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה.

דגשים עיקריים שקיבלו ביטוי בעריכת הדוחות לדוגמה לתקופות ביניים (להתייחסות רחבה יותר ראו המזכר שנכלל כפתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה):

 • התפשטות נגיף הקורונה - בחודש דצמבר 2019 התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה (COVID-19) (להלן - "נגיף הקורונה" או "האירוע" או "המשבר") וברבעון הראשון והשני של שנת 2020 התפשטה במדינות נוספות בעולם.
 • בחודש ינואר 2020, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות נגיף הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ 2020, הכריז ארגון הבריאות העולמי על הקורונה כפנדמיה (מגפה עולמית). התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע חריג בעל השלכות מאקרו כלכליות, במדינות רבות ברחבי העולם.
 • בעקבות האירוע, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף. בין צעדים אלה נמנים, בין היתר, הגבלות על תנועת ותעסוקת אזרחים, סגירת עסקים וקניונים, הגבלות על התכנסויות ואירועים, הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות, צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא באלה.
 • לאירוע ולפעולות הננקטות על ידי המדינות השונות כאמור לעיל, השלכות עסקיות משמעותיות על כלכלות גלובליות ומקומיות רבות כמו גם על שוקי ההון בעולם אשר מתאפיינים בירידות שערים חדות ובתנודתיות ניכרת במחירי ניירות ערך רבים. בנוסף, ההאטה הכלכלית עלולה להוביל את המשק למיתון.
 • נכון למועד תאריך פרסום הדוחות הכספיים לאור תוצאות מעודדות בטיפול בהתפשטות הנגיף ובהיקפי התחלואה, החל ממחצית חודש אפריל 2020, החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות שנקבעו, הכוללות בין היתר פתיחת חנויות, פתיחת קניונים ושווקים, הזמנות משלוחים וגידול בשיעור העסקת העובדים המותרת במקום העבודה.

לאור האמור, הדוחות הכספיים ביניים לדוגמה עודכנו והם כוללים מספר חלופות לגילויים איכותיים וכמותיים במתכונת עקבית להוראות התקנים הרלוונטיים לרבות, בין היתר, תקן חשבונאות בינלאומי מספר 34, דיווח כספי לתקופות ביניים (IAS 34) ותקן חשבונאות בינלאומי 8, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (IAS 8).

עוד יצוין כי בדוחות הכספיים ביניים לדוגמה ננקטה גישה מרחיבה בכדי לתת מענה למגוון רחב של תרחישים העשויים להתקיים לאור המשבר ולפיכך נדרש להתאים את הגילויים הרלוונטיים לישות. מומלץ להיוועץ במחלקה המקצועית בנוגע לנוסחים שייכללו בנושא. על אף האמור לעיל, יודגש כי הדוחות הכספיים לדוגמה אינם כוללים את כל האפשרויות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך.

כמו כן, אין לראות בשימוש בהם כייעוץ או מתן חוות דעת.

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים אלו ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 וכוללים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970.

בהתאם, הם כוללים דרישות גילוי ומספרי ההשוואה העשויים להידרש בדוחות כספיים ביניים לרבעון הראשון, השני והשלישי של שנת 2020 (לרבות נתוני הרבעון השוטף ונתוני התקופה המצטברת). המחלקה המקצועית תפרסם בקרוב דוחות כספיים לדוגמה הערוכים במתכונת חצי שנתית במתכונת התואמת את עקרונות התיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בדבר מדרג רגולציה - ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות שלהם (להלן - "תאגיד קטן פטור").


הדוחות הכספיים לדוגמה נועדו להוות כלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ומכוח תקנות ניירות ערך, ככל שהאמור מתייחס לדיווח כספי לתקופות ביניים. בשל כך הם כוללים מגוון רחב של דרישות גילוי אפשריות. עם זאת, הם אינם כוללים את כל האפשרויות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך. כמו כן, אין לראות בשימוש בהם כייעוץ או מתן חוות דעת.

יצוין כי בהמשך השנה ייתכן ונפרסם עדכונים לדוחות הכספיים לדוגמה הערוכים לתקופות ביניים.