פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 3/2020

עמדת סגל חשבונאית - גילוי בדבר הפסקת השימוש בריבית הליבור

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עמדת סגל חשבונאית מספר 13-7

גילוי בדבר חשיפה להפסקת השימוש בריבית הליבור

רקע

שיעור הריבית המכונה (London Inter-bank Offered Rate) LIBOR (להלן - "ליבור"), מהווה נקודת ייחוס  מקובלת (בנצ'מארק) לפיה נקבע שיעור הריבית על הלוואות קצרות מועד בין מוסדות בנקאיים בשווקים הגלובליים.

לאורך השנים התגבשה התובנה ששיעור ריבית הליבור חשוף למניפולציות ולקביעה באופן מלאכותי העשוי להיות מושפע משיקולי מוסדות הפיננסיים אשר מספקים באופן שוטף את המידע עליו מתבסס הליבור. אי סדרים ומניפולציות זוהו וקיבלו ביטוי גם במשבר הפיננסי של שנת 2008, בו הנטייה של מוסדות בנקאיים מסוימים היתה לדווח על שיעורי ריבית נמוכים יותר מזו שהשתקפה בעסקאות בפועל וזאת בכדי לשוות מצג לפיו הבנק המדווח הינו יציב ו'בטוח' יותר.

לאחר התפוצצות הפרשה המכונה סקנדל הליבור (או ליבור גייט) אשר בעקבותיה מוסדות בנקאיים רבים ספגו קנסות בסכומים גבוהים (לרבות בנק ברקליס הבריטי אשר נדרש לשלם קנס של מאות מיליוני דולרים בגין דיווחים מוטים באשר לשיעור הריבית) התגבשה רפורמה גלובלית, לפיה מרבית הריביות הקיימות ובראשן הליבור יוחלפו בריביות חסרות סיכון חדשות בשנת 2021 (להלן - "הרפורמה").

בשים לב לאמור לעיל, אנו עדים בעת האחרונה לתהליך היערכות בשוק העולמי לקראת הפסקת השימוש בריבית הליבור כאמור ומעבר לריביות בנצ'מארק חסרות סיכון חדשות החל מתום שנת 2021. לאור האמור, גופים בארץ ובעולם (לרבות, בין היתר, הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB), רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) וכיוצא באלה) פרסמו התייחסויות שונות הנוגעות לשינוי הצפוי, להשלכותיו ולגילוי הנדרש כאשר השלכות הרפורמה מהותיות.

על רקע ההתפתחויות המתוארות לעיל, ביום 20 בפברואר, 2020 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את עמדת סגל חשבונאית 13-7: גילוי בדבר חשיפה להפסקת השימוש בריבית הליבור (להלן - "עמדת הסגל").

בהתאם לעמדת הסגל, סגל הרשות מעודד חברות שהשפעת הרפורמה עליהן עשויה להיות מהותית, להקדים ולהיערך לקראת השינוי, לזהות חוזים בעלי חשיפה לריבית הליבור המסתיימים לאחר מועד המעבר הצפוי, ולפעול לצמצום הסיכונים הכרוכים בהם (לרבות בחינת השפעת הרפורמה בחוזים חדשים).

בנוסף לכך, סגל הרשות סבור כי ראוי שתאגידים מדווחים להם קיימת חשיפה מהותית בגין הרפורמה, ייכללו גילוי מתאים לנושא במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2019, לרבות הערכת ההנהלה בדבר חשיפה זו.

לעמדת סגל הרשות במסגרת הגילוי נדרש להתייחס לכל הפחות לאמור להלן:

  1. גילוי איכותי וכמותי להשלכות אפשריות של הרפורמה כפי שזוהו על ידי הנהלת התאגיד (לרבות, בין היתר, גילוי אודות החוזים המבוססים על ריבית הליבור ואשר נמשכים אחרי שנת 2021 חשיפה בגין גידורים כלכליים ו/או חשבונאיים).
  2. הפעולות הננקטות, או שבכוונת הנהלת התאגיד לנקוט, לשם הקטנת החשיפה הקיימת.
  3. במקרה בו התאגיד זיהה חשיפה מהותית לריבית הליבור, אך למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019 אינו יכול להעריך באופן סביר את ההשפעה הצפויה על התאגיד, על התאגיד לכלול גילוי לעובדה זו.

סגל הרשות מבהיר כי היות ותהליך המעבר מריבית הליבור עשוי להימשך מספר תקופות דיווח, יש לכלול בדוחות העוקבים לדוח התקופתי לשנת 2019 עדכון לגילוי שנכלל בדוח התקופתי כאמור לעיל.

להורדת עמדת סגל חשבונאית מספר 13-7 לחץ/י כאן.


יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של עמדת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.