article banner
חוזר מקצועי 19/2020

נכסים ביולוגיים בתאגידי הקנאביס הרפואי

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עמדת סגל חשבונאית 23-1

גילוי אודות הנחות ששימשו לאומדן שווי הוגן נטו של נכסים ביולוגיים בתאגידי הקנאביס הרפואי

במהלך השנים האחרונות נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שורה של תאגידים אשר פועלים בתחום הקנאביס הרפואי (להלן - "תאגידי הקנאביס הרפואי"), כאשר במקביל, חלו שינויים רגולטוריים משמעותיים בענף זה. במסגרת מספר בדיקות שביצע סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") אודות מדידת השווי ההוגן נטו של הנכסים הביולוגיים שבבעלותם, נמצא כי לא נכלל גילוי מספק, אודות הנחות מהותיות במדידת השווי ההוגן נטו של נכסים אלה, כנדרש על פי הוראות התקנים החשבונאיים הרלוונטיים.

בשים לב לאמור, פרסם סגל הרשות ביום 4 באוגוסט 2020 את עמדת סגל חשבונאית 23-1: גילוי אודות הנחות ששימשו לאומדן שווי הוגן נטו של נכסים ביולוגיים בתאגידי הקנאביס הרפואי (להלן - "עמדת הסגל") אשר עניינה טיוב הגילוי שניתן על ידי תאגידי הקנאביס הרפואי בעניין זה.

תקן חשבונאות בינלאומי מס' 41 ,חקלאות (IAS 41) קובע את הוראות המדידה והגילוי אודות נכסים ביולוגיים, דוגמת גידולי קנאביס לצורך מסחר בתוצרי גידולו (תפרחות ומוצרים נלווים) וכן תוצרת חקלאית בנקודת האסיף (harvest) שהיא התוצרת שנאספת מהנכסים הביולוגיים. 

בהתאם להוראות IAS 41, נכס ביולוגי יימדד, בעת ההכרה לראשונה ובסוף כל תקופת דיווח, לפי שוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה (להלן - "שווי הוגן נטו") ותוצרת חקלאית שנאספה מנכסים ביולוגיים תימדד בנקודת האסיף באופן דומה, והחל ממועד זה ואילך תסווג כנכס מלאי. לעניין הגדרת שווי הוגן IAS 41 מפנה להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 13, מדידת שווי הוגן (IFRS 13) ואילו תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים (IAS 1) מפרט את הגילוי הנדרש אודות אומדנים מהותיים בדוחות הכספיים של תאגיד (להלן יחד - "התקנים החשבונאיים").

היות ושוק הקנאביס לצרכים רפואיים אינו שוק הומוגני והוא בעל חסמים רגולטוריים רבים, תאגיד קנאביס רפואי עשוי להידרש להפעלת שיקול דעת רב ביחס להנחות, לאומדנים ולתחזיות הנדרשות לצורך אומדן השווי ההוגן נטו. כך לדוגמה, בהתאם לאסדרה החדשה בתחום זה[1], המחיר לצרכן אינו קבוע והינו תלוי בכוחות השוק (וזאת בשונה מהמצב ששרר תחת האסדרה הישנה אשר לפיה המחיר למטופל בקנאביס היה קבוע).

שינוי זה עשוי להשפיע על אופן ביצוע הערכת השווי, בתחום הקנאביס הרפואי, לנכסים הביולוגיים שנמצאים בהליך הגידול ו/או לתוצרת חקלאית במועד האסיף (להלן - "נכסי הקנאביס הרפואי"). לפיכך, אומדני מחיר המכירה לאחר כניסת האסדרה החדשה לתוקפה, כרוכים בהפעלת שיקול דעת וביצוע אומדנים משמעותיים יותר מאלו שנדרשו תחת האסדרה הישנה.

 בשים לב לאמור, נדרש ביסוס של אומדן השווי ההוגן נטו של נכסי הקנאביס הרפואי, לרבות, מתן מלוא הגילוי הנדרש אודות אומדנים אלו, בהתאם לדרישות התקנים החשבונאיים הרלוונטיים.

דגשים בדבר הגילוי הנדרש אודות הנחות עיקריות בבסיס אומדן השווי ההוגן נטו

תקן IFRS 13  קובע את דרישות הגילוי אשר חלות, בין היתר, על נכסים הנמדדים בשווי הוגן, על בסיס עתי, בהם נעשה שימוש בנתונים משמעותיים שאינם ניתנים לצפייה (קרי, נתוני 'רמה 3').

בהתאם להוראות אלה, תאגיד נדרש להתייחס, לצד דרישות גילוי נוספות, גם לנושאים הבאים:

  • רמת מדרג השווי ההוגן שבהן מסווגות מדידות השווי ההוגן במלואן (רמה 1, 2 או 3);
  • תיאור טכניקת ההערכה, תהליכי ההערכה והנתונים שנעשה בהם שימוש במדידת השווי ההוגן;
  • מידע כמותי לגבי נתונים משמעותיים שאינם ניתנים לצפייה ששימשו במדידת השווי ההוגן;
  • תיאור רגישות מדידת השווי ההוגן לשינויים בנתונים שאינם ניתנים לצפייה, אם התוצאה של שינוי באותם נתונים לסכום שונה, עשויה להיות מדידת שווי הוגן גבוהה יותר באופן משמעותי או נמוכה יותר באופן משמעותי.

בנוסף לכך, בהתאם להוראות 1 IAS יש לכלול גילוי אודות שיקולי הדעת שהופעלו על ידי הנהלת הישות בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של תאגיד, ואשר יש להם השפעה משמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים. כמו כן, יש לכלול גילוי למידע אודות הנחות שהישות הניחה לגבי העתיד, וכן לגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות באומדנים מסוימים שנכללו בדוחות הכספיים. היות ואומדן השווי ההוגן נטו של נכסים ביולוגיים של תאגידי הקנאביס הרפואי, עשוי, בסבירות גבוהה, להיות מזוהה כאומדן חשבונאי מהותי, כתלות בנסיבות העניין.

לפיכך, נדרש לכלול את הגילוי אודות אומדן השווי ההוגן נטו על פי הוראות התקנים החשבונאיים, ובכלל זה יש לגלות את ההנחות העיקריות ששימשו לצורך אומדן זה.

לשם אחידות, סגל הרשות מציע לכלול מידע זה במתכונת גילוי טבלאית (בממוצע ביחס לנכסי הקנאביס הרפואי של התאגיד אשר הוערכו יחד במסגרת הערכת השווי). לשם המחשת מתכונת הצגה זו, עמדת הסגל כוללת דוגמה להצגה טבלאית הכוללת פירוט להנחות מהותיות אפשריות ופרמטרים עיקריים המשמשים לאומדן השווי ההוגן נטו, של נכסי הקנאביס הרפואי, אשר עלו מבדיקות של דוחות כספיים של תאגידי קנאביס רפואי שביצע סגל הרשות, במקביל ולאחר כניסת האסדרה החדשה לתוקף.

יודגש, עם זאת שהדוגמה האמורה והפרמטרים המפורטים בה הינם להמחשה בלבד, וכל ישות מדווחת תידרש לכלול את הגילוי המתאים בהתאם לנסיבות המקרה.

יתרה מכך, בהתאם להוראות 1 IAS כאמור לעיל, יש לכלול גילוי אודות אומדן מהותי אשר יאפשר להבין את שיקול הדעת שההנהלה מפעילה לגבי העתיד ולגבי גורמים אחרים אפשריים לחוסר ודאות באומדן.

המהות וההיקף של המידע שיסופק משתנים בהתאם למהות ההנחות ולנסיבות אחרות. דוגמאות לכך כוללות, בין היתר, רגישות של הערכים בספרים לשיטות, להנחות ולאומדנים שעמדו  בבסיס החישוב שלהם, לרבות הסיבות לרגישות ועוד. IFRS 13 אף קובע דרישות גילוי נוספות לעניין זה. לפיכך, במסגרת הגילוי אודות אומדן השווי ההוגן נטו, של נכסים ביולוגיים בתאגידי הקנאביס הרפואי, יש לכלול במקרים המתאימים גם ניתוחי רגישות של מדידת השווי ההוגן נטו להנחות עיקריות העומדות בבסיסה.

עמדת הסגל מבהירה כי תאגיד קנאביס רפואי שלא כלל בדוחות הכספיים הקודמים גילוי מלא אודות ההנחות העיקריות ששימשו לאומדן השווי ההוגן נטו, במתכונת המפורטת במסגרת עמדת הסגל או במתכונת דומה אשר עומדת בגדר דרישות הגילוי של התקנים החשבונאיים, נדרש לכלול גילוי זה במסגרת דוחותיו הכספיים העיתיים הקרובים.

משמעות האמור הינה כי ישות אשר לא כללה מידע העולה בקנה אחד עם זה הנדרש בהתאם לתקנים החשבונאיים בדוחותיה הכספיים השנתיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, תידרש לכלול גילוי זה במסגרת דוחות הביניים או בדוחות החצי-שנתיים לתקופת הביניים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020.

לקישור לעמדת הסגל כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן (320KB).

יובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית של עיקרי עמדת הסגל, אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של עמדת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.

 

[1] האסדרה החדשה בתחום הקנאביס הרפואי פורסמה במפת הדרכים של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (להלן - "האסדרה החדשה" ו-"היק"ר", בהתאמה) – לקישור לפרסומי היק"ר לחץ/י כאן.