article banner
חוזר מקצועי 14/2020

דוח ממצאים בנושא ביקורות שמאויות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

דוח ממצאים בנושא ביקורות שמאויות מקרקעין

של שני נכסי נדל"ן מניב הממוקמים בארה"ב

בחודש יוני 2020 פרסמה רשות ניירות ערך דוח ריכוז ממצאים בנושא ביקורות שמאויות מקרקעין של שני נכסי נדל"ן מניב הממוקמים בארה"ב (להלן - "דוח הממצאים"). 

דוח הממצאים מהווה תוצר של מחלקת ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים (להלן - "סגל הרשות") והינו מבוסס על בחינה בנוגע לסבירות ההנחות העיקריות שנלקחו בחשבון במסגרת שתי שמאויות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב הממוקמים בעיר ניו-יורק, שבמדינת ניו-יורק ארה"ב (להלן - "הערכות השווי"), אשר שימשו לקביעת ערך הנכסים בדוחות הכספיים של התאגידים המחזיקים בנכסים האמורים ליום 31 בדצמבר 2018.

ממצאי הביקורת כפי שיפורטו להלן, הצביעו על מספר ליקויים ברמות מהותיות שונות במדידת והצגת הנכסים בדוחות הכספיים של התאגידים המדווחים. הליקויים הובאו לידיעת התאגידים לצורך שיפור וטיוב הדיווח הכספי בעתיד. חלק מממצאי הביקורת תוקנו כהתאמה לא מהותית של מספרי השוואה במסגרת הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת וחלקם הביאו להצגה מחדש של הדוחות הכספיים.

מטרת דוח הממצאים הינה לפרט את הסוגיות המרכזיות שעלו במסגרת הביקורת שבוצעה כאמור על ידי סגל הרשות וזאת על מנת לשקף בפני תאגידים מדווחים את עמדות סגל הרשות בעניינים אלה בכדי לתרום לשיפור התנהלותם של תאגידים ולטיוב הנתונים המדווחים על ידם בהתאם להוראות הדין.

לקריאת חוזר מקצועי בנושא בפורמט PDF  לחץ/י כאן [ 166 kb ].

לקישור לדוח הממצאים כפי שפורסם על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן [378KB].


יובהר כי האמור במסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית של דוח הממצאים ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.