article banner
חוזר מקצועי 21/2020

גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עמדת סגל משפטית 103-41

גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות

על מנת לשפר את יכולת הערכת איכות החוב הציבורי המונפק בשוק ההון בישראל, רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות" או "סגל הרשות") מבצעת שורה של צעדים, אשר ביניהם ניתן למנות את עמדת הסגל בקשר למידע שיש לספק למחזיקי אגרות החוב על בטוחות ושעבודים שניתנים במועד הנפקת אגרות חוב ותמריצים שניתנו לתאגידים ומנהלי קרנות במטרה לעודד שימוש בדירוג כפול.

בהמשך למגמה זו, ובשים לב לחוסר האחידות בין שטרי הנאמנות של אגרות החוב הנסחרות בשוק באוגוסט 2020 פורסמה עמדת סגל משפטית 103-41: גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות (להלן - "עמדת הסגל"), במטרה לייעל ולייצר בהירות גדולה יותר עבור ציבור המשקיעים באשר לאיכות מנגנוני ההגנה הקבועים בשטרי הנאמנות, באופן שיפשט את יכולת הערכה זו מתוך כלל המידע המוצג על ידי התאגידים במסמך ההצעה לציבור.

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - "החוק") קובע כי אין להציע לציבור תעודות התחייבות אלא אם נערך שטר נאמנות בין המנפיק לבין הנאמן. שטרי הנאמנות נועדו להסדיר את מערכת היחסים החוזית בין התאגיד המנפיק לבין מחזיקי תעודות ההתחייבות והנאמן. שטרות אלה מגדירים את ההסכמות החוזיות בין הצדדים וכוללים, בין היתר מנגנוני הגנה לטובת ציבור המשקיעים דוגמת:

  • תניות חוזיות ומנגנוני הגנה לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות, לרבות בטוחות ושעבודים,
  • אמות מידה פיננסיות בהן מחויב התאגיד המנפיק לעמוד,
  • עילות לתוספת ריבית במצבים מסוימים,
  • עילות להעמדה לפירעון מיידי של תעודות ההתחייבות וכדומה.

לאור זאת, קיימת חשיבות רבה לניהול משא ומתן בין הצדדים אודות תנאי השטר, ובפרט בכל הנוגע להגדרת כללים ברורים שנועדו להגן על האינטרסים של מחזיקי תעודות ההתחייבות.

בדיקת סגל הרשות העלתה, כי על אף שהשימוש במנגנוני הגנה לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות נעשה נפוץ יותר בהשוואה למצב שהיה קיים בעבר, עדיין קיים חוסר אחידות נרחב בין שטרי הנאמנות של אגרות החוב הנסחרות בשוק. בחלק משטרי הנאמנות אין מנגנוני הגנה מעבר למתחייב על פי חוק, במיוחד בנסיבות שבהן חלה הדרדרות במצבו הפיננסי של התאגיד. בנוסף לכך לעיתים מנגנוני ההגנה אינם מנוסחים בצורה ברורה וחדה לטובת המחזיקים, באופן שעשוי להקשות על הפעלת המנגנונים ועל תמחור נאות של תעודות ההתחייבות.

לעמדת סגל הרשות, בשים לב לכך ששטרי הנאמנות הם מסמכים ארוכים המסדירים נושאים רבים, השונים זה מזה לעתים בחשיבותם, יש חשיבות בריכוז תמציתי של המידע הנוגע למנגנוני ההגנה הקיימים בשטר לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות באופן שיאפשר להם להתמקד במנגנוני ההגנה המרכזיים בשטר, לשפר את יכולת ההשוואה בין תעודות התחייבות שונות, לאפיין נכון את הסיכונים הגלומים בהשקעה בתעודות ההתחייבות, ולתמחרן כראוי.

עמדת הסגל נועדה לפיכך להבהיר כי על תאגיד המנפיק תעודות התחייבות לתאר בתשקיף או בדוח הצעת המדף (לפי העניין) באופן מרוכז וברור את מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות לטובת המחזיקים, כחלק מתיאור התנאים המהותיים של שטר הנאמנות.

לטובת האמור כוללת עמדת הסגל במסגרת נספח דוגמאות להמחשה לגילוי מרוכז של מידע רלוונטי במתכונת טבלאית בהתאם לפילוח נושאי הנגזר מאופי מנגנוני ההגנה הנזכרים לעיל (קרי, תניות חוזיות ובטחונות, עילות לפירעון מיידי ודרישות עמידה באמות מידה פיננסיות), כפי שנכללו בשטר בפועל ביחס לסעיפים הכלולים בטבלה.

לקישור לעמדת הסגל כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן(387KB).

יובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית של עיקרי עמדת הסגל, אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של עמדת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה. מומלץ כי ישויות אשר הנפיקו תעודות התחייבות תיוועצנה עם יועציהן המשפטיים לטובת בחינת עמידתן בכל הנוגע לגילוי הנדרש במתכונת שהותוותה במסגרת עמדת הסגל.