פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 4/2020

גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית  

רקע

בימים אלה פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות, שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה (COVID-19) במדינות רבות ברחבי העולם (להלן - "נגיף הקורונה" או - "האירוע"). בעקבות האירוע, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף. בין צעדים אלה נמנים, בין היתר, הגבלות על תנועת אזרחים, התכנסויות, הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות וכיוצא באלה.

לאירוע ולפעולות הננקטות על ידי המדינות השונות כאמור לעיל, השלכות משמעותיות על כלכלות רבות כמו גם על שוקי ההון בעולם. זאת ועוד, במרוצת השבועות האחרונים חלו ירידות חדות במחירי ניירות ערך בבורסות מרכזיות ברחבי העולם, זאת תוך עלייה בתנודתיות במחירי סחורות ונכסי סיכון שונים.

להתפשטות נגיף הקורונה והתמשכותו של האירוע עלולים להשפיע על מגוון תאגידים מדווחים וכן על ענפים עסקיים שונים הנמצאים במעגלי חשיפה (ישירים ועקיפים) ובכך להציב אתגרים משמעותיים על פלח רחב של תאגידים בשוק ההון.

כך, עשרות תאגידים מדווחים הפועלים במספר ענפים עסקיים מסוימים כבר פרסמו דיווחים מיידיים אודות השלכות נגיף הקורונה על פעילותם העסקית כאשר חלק מן הדיווחים אף כללו אומדנים כמותיים אודות ההשפעה הצפויה על תוצאות הפעילות העסקית בתקופה הקרובה (לרבות בדרך של הכללת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968).

סגל הרשות לניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") עוקב אחר ההשפעה של האירוע על התאגידים המדווחים בישראל ועל ההשפעה הנגזרת למשקיעים בשוק ההון הישראלי. על מנת להבטיח כי ציבור המשקיעים יקבל מידע מפורט, מדויק ובזמן אמת אודות השלכות נגיף הקורונה על התאגידים המדווחים, פרסם סגל הרשות ביום 8 במרץ 2020 הודעה לחברות שעניינה גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים (להלן - "הודעת הסגל").

עיקרי הודעת הסגל

במסגרת הודעת הסגל, ביקש סגל הרשות להבהיר את ההיבטים הבאים:

  1. בהמשך לדיווחי התאגידים המדווחים על השלכות האירוע כאמור על פעילותם העסקית, באותם התאגידים בהם הפעילות העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת בצורה מהותית מהאירוע, יש לוודא כי ניתן גילוי נאות למשקיעים וזאת באמצעות:
    • פרסום דיווחים מיידיים על השלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית (בהתאם להוראות תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - "תקנות הדוחות"), לרבות בדרך של מתן עדכון שוטף ורציף על התפתחויות מהותיות בקשר להשלכות כאמור.
    • מתן גילוי בדבר הסברי הדירקטוריון בדוחות העיתיים, הן בקשר לאירועים שהתרחשו בתקופת הדוח והן לאחריה (אירועים לאחר תאריך המאזן/תקופת הדיווח), אודות השפעת האירוע על התאגיד, מצבו הכספי ותוצאות הפעילות כמו גם בקשר עם נזילותו ואיתנותו הפיננסית, מקורות מימון ויכולת התאגיד לעמוד בפירעון התחייבויותיו במועד. כמו כן, הכללת מידע באשר למצב העסקים, תכניות ופעולות שבכוונת התאגיד לנקוט על מנת להתמודד עם הסיכונים והחשיפות השונות בצידם, כל זאת בהתאם לתקנה 10 לתקנות הדוחות.
    • הכללת אומדן (ככל שניתן) של השפעת האירועים על פעילותו העסקית של התאגיד (בפן האיכותי והכמותי). בפן זה הובהר כי תאגידים יכולים לעשות שימוש בהגנה שנקבעה בסעיף 32א לחוק ניירות ערך כל אימת שאלה מספקים מידע צופה פני עתיד במטרה לעדכן את המשקיעים על התפתחויות מהותיות.

סגל הרשות הבהיר כי הצגת המידע כמפורט לעיל תתבצע בצורה ברורה, מפורטת ושאינה סלקטיבית כך שיתאפשר למשקיעים להעריך את השפעת הנגיף בצורה מיטבית ומאוזנת.

  1. השפעת האירוע על נוכחות במקומות העבודה (כגון בגין שהיית עובדים בבידוד בית בהתאם להוראות משרד הבריאות) - על התאגידים המדווחים לוודא כי יש ביכולתם להמשיך ולפרסם דיווחים במערכת המגנ"א וזאת במועדים הנדרשים על פי דין.
  1. ככל שתאגיד מזהה קושי לעמוד בלוחות הזמנים להגשת הדוח התקופתי לשנת 2019, וזאת כפועל יוצא מהשלכות חריגות של התפשטות נגיף הקורונה, עליו לפנות בהקדם האפשרי לסגל הרשות לצורך קבלת מענה וסיוע הולמים בנסיבות העניין.

בהקשר זה יצוין כי הרשות לניירות ערך בארה"ב (ה- SEC) פרסמה בימים האחרונים הודעה לפיה תאפשר לתאגידים אשר הושפעו מהתפשטות נגיף הקורונה דחייה במועדי פרסום הדיווחים התקופתיים לפרק זמן של עד 45 ימים וזאת בכפוף לעמידה בקריטריונים מסוימים 

לקישור להודעת הסגללחץ/י כאן.

להתייחסות יו"ר הרשות בנושא לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של הודעת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה. עוד מומלץ כי חברות תסתייענה ביועציהן המשפטיים במשמעויות אפשריות שונות הנובעות מהודעת הסגל כאמור.