פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 12/2020

עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS)

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS)

ביום 14 במאי 2020 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (להלן- "ה- IASB") חבילה של מספר תיקונים ממוקדים וצרי היקף לתקני חשבונאות ולתקני דיווח כספי בינלאומיים, לרבות פרסום פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים (מקבץ 2018-2020) (להלן יחדיו - "חבילת התיקונים"). מטרת פרסום תיקונים כאמור הינה להבהיר נוסחים קיימים או לתקן ולתת מענה להשלכות יישומיות, להשמטות או להיבטים היוצרים ניגודים בין דרישות המופיעות בתקנים השונים.

חבילת התיקונים כוללת תיקונים לשבעה פרסומים חשבונאיים בינלאומיים כדלקמן:

  1. תקן דיווח כספי בינלאומי 3, צירופי עסקים (IFRS 3);
  2. תקן חשבונאות בינלאומי 16, רכוש קבוע (IAS 16);
  3. תקן חשבונאות בינלאומי 37, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS 37);
  4. תקן דיווח כספי בינלאומי 1, אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS 1);
  5. תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים (IFRS 9);
  6. תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16);
  7. תקן חשבונאות בינלאומי 41, חקלאות (IAS 41).

ככלל, מועד התחילה של התיקונים הינו החל ביום 1 בינואר 2022 או לאחריו (למעט תיקון אחד אשר הוחל באופן מיידי עם פרסומו), בכפוף להוראות מעבר הרלוונטיות לכל תיקון. יישום מוקדם של התיקונים הינו אפשרי בכפוף למתן גילוי.


לקריאת חוזר מקצועי בנושא בפורמט PDF  לחץ/י כאן (PDF, 256 KB) [ 256 kb ].

יודגש כי הסקירה במסגרת החוזר המקצועי אינה בגדר ייעוץ מקצועי ואינה מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של התיקונים ולבחינה פרטנית של מידת השפעתם ומכלול ההשלכות הנגזרות מכוחם.