פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 5/2020

ארכה במועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

בהמשך להודעת סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות" ו- "הרשות", לפי העניין) מיום 8 במרץ 2020, אודות הגילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים, על רקע הנחיות ממשלת ישראל מיום 14 במרץ 2020 בקשר עם המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה ובהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 36(ח) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 (להלן - "חוק ניירות ערך"), פרסמה הרשות ביום 16 במרץ 2020 הודעה בדבר ארכה במועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019 (להלן - "ההודעה").

להלן עיקרי האמור במסגרת ההודעה:

  • בנסיבות החריגות הקיימות, רשאים התאגידים המדווחים להגיש את הדוח התקופתי לשנת 2019, במשך 30 יום נוספים, כך שמועד פרסומו יחול לא יאוחר מיום 30 באפריל 2020 (חלף 31 במרץ 2020).
  • חברות הבוחרות ליישם את הארכה בפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים במועד קבלת ההחלטה שלא להגיש את הדוח עד המועד הרגיל או עד יום 31 במרץ 2020, לפי המוקדם מביניהם.
  • אין באמור כדי לגרוע מהחובה לדווח כל דיווח אחר במועדו. על כל תאגיד לוודא את יכולתו לשמור על הרציפות הדיווחית ומוכנותו לפרסם דיווחים מיידיים ותקופתיים באמצעות מערכת המגנ"א כנדרש על פי דין ובמועדים הקבועים בחוק ניירות ערך ובתקנותיו.
  • תאגידים שמעריכים כי הם צפויים להיתקל בקשיים לעמוד בדרישות הדין לגבי פרסום דיווחים מיידיים ותקופתיים, בכלל זה קשיים טכנולוגיים בפרסום דיווחים במערכת המגנ"א עקב בעיית זמינות של מורשי החתימה האלקטרוניים, מתבקשים לפנות בהקדם האפשרי לסגל הרשות לשם קבלת מענה וסיוע הולמים.

נוכח אי הוודאות העשויה להתקיים בכל הנוגע לנושא מוצע כי הישויות השוקלות דחייה במועד ההגשה של דוחותיהן התקופתיים לשנת 2019 תיוועצנה ביועציהן המשפטיים.