פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מסמך מרכז לשנת 2019

מסמך מרכז לשנת 2019

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

מסמך מרכז לשנת 2019:

סקירת תמצית פרסומים עיקריים של רשות ניירות ערך, הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB) והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

כבשנים עברו ועם סיומה של שנת 2019, אנו מתכבדים להציג בפניכם מסמך מרכז הסוקר תמצית של פרסומים עיקריים של הרשות לניירות ערך (להלן - "הרשות"), של תכנית העבודה של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (להלן- ה- "IASB"), לרבות רשימת תקנים חדשים ותיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים ולתקני חשבונאות בינלאומיים אשר הינם בתוקף באופן מנדטורי בין השנים 2019-2022 וכן פרסומי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

שנה זו התאפיינה בהמשך פרסומם של דוחות יחידת הביקורת ברשות, המרכזים את ממצאי הרשות במגוון רחב של נושאים (הצעות פרטיות, היוון עלויות אשראי, בחינת ירידת ערך מוניטין, בחינת עמידה באמות מידה פיננסיות והערכות שווי לחברות קנאביס).

כמו כן, פורסמו השנה שתי החלטות אכיפה חשבונאיות, עמדת סגל חשבונאית מספר 22-1 בדבר היוון עלויות אשראי לדירות מגורים אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן ועדכון לעמדה משפטית מספר 105-27: גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי.

בנוסף פורסמו פרסומים נוספים להערות הציבור (ובהם בחינת האפשרות להנפיק אגרות חוב היברידיות וכן מסמך היוועצות אודות גיוון מקורות ההון של חברות ההיי-טק והנגשתן לשוק ההון המקומי). זאת ועוד, בחודש אפריל 2019 פרסמה הרשות פעם נוספת נוסח תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 להערות הציבור - הצעת חקיקה בעניין מידע כספי נפרד (דוח סולו).

המסמך מאגד במסגרת כוללת אחת את תוכנם של חוזרים בנושאים מקצועיים ופרסומים נלווים אשר פורסמו על ידי המחלקה המקצועית במהלך השנה שחלפה, כמו גם פרסומים נוספים רלוונטיים מתחילת שנת 2020.

יובהר כי האמור במסמך זה מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הפרסומים המופיעים במסגרתו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המקורי.

מסמך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או לצורך מתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.