article banner

שנת 2017

דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2017, הערוכים לפי תקני הIFRS

חוזר לתפוצה פנימית 9 - שיפור תקנים קיימים - תקינה ישראלית - 2017 חלק ב

לחוזר מקצועי 23/2017 - הצעה לתיקון כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), תשע"ו - 2016, לחץ כאן

חוזר מקצועי 22/2017 - דוח ריכוז ממצאים בנושא חוזי הקמה

חוזר מקצועי 21/2017 - עמדת סגל חשבונאית 19-2: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16)

חוזר מקצועי 20/2017 - כנס התאגידים התשיעי של רשות ניירות ערך

חוזר מקצועי 19/2017 - תמצית עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS)

חוזר לתפוצה פנימית 7 - תקן ביקורת 123 בדבר התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת של דוחות כספיים

חוזר לתפוצה פנימית 6 - תקן ביקורת 122 בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים"

חוזר לתפוצה פנימית 5 - תקן סקירה 2 בדבר תיקון תקן סקירה 1 "סקירה של  מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" 

חוזר מקצועי 18/2017 - עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP)

חוזר מקצועי 17/2017 - עדכון עמדה משפטית מספר 104-18: מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור (אוגוסט 2017)

חוזר מקצועי 16/2017 - שאלות ותשובות לעמדת סגל חשבונאית מספר 11-4: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS 15)

חוזר מקצועי 15/2017 - עדכון עמדה משפטית מספר 103-29 : ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות

חוזר מקצועי מס' 14/2017 - דוח ריכוז ממצאים של רשות ניירות ערך בנושא חברות נדל"ן זרות

חוזר מקצועי מס' 13/2017 - עדכון עמדה משפטית מספר 103-37: צירוף דוח אירועים וכתבי הסכמה למסמכי הצעה  

חוזר לתפוצה פנימית 4 - דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים במתכונת חצי שנתית לשנת 2017 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

חוזר מקצועי מס' 12/2017 - פרשנות 23 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי בדבר אי וודאויות בגין טיפול בהיבטי מסים על ההכנסה (IFRIC 23)

חוזר לתפוצה פנימית 3 - הצעת תקן ביקורת בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים" 

חוזר לתפוצה פנימית 2 - הצעת תקן סקירה 2 בדבר תיקון תקן סקירה 1 "סקירה של  מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"

חוזר לתפוצה פנימית 1 - החלטת אכיפה בביקורת 17-1 בנושא נהלי ביקורת וראיות ביקורת לצורך בחינת שליטה בחברה מוחזקת

11/2017 - עדכון עמדה משפטית מספר 104-18: מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור

10/2017 - עמדה משפטית מספר 104-18: מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור

09/2017 - פניה מקדמית בדבר הטיפול החשבונאי בהחלפה של מכשיר חוב צמוד למדד המחירים לצרכן במכשיר חוב שאינו צמוד מדד

08/2017 - פרסום תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התשע"ז - 2017, ברשומות - ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים שלא הנפיקו תעודות התחייבות

07/2017 - ביטול הדרישה לצירוף דוח אירועים בהצעת מדף - הודעה לתאגידים

מסמך מרכז לשנת 2016: סקירת תמצית פרסומים עיקריים

06/2017 - עדכון עמדה משפטית מס' 105-27: גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי

05/2017 - כנס תאגידים השמיני של רשות ניירות ערך (2016) 

04/2017 - פרסום החלטות אכיפה חשבונאיות

03/2017 - קול קורא לציבור להעלאת רעיונות והצעות בקשר עם ההצעה ליצירת רשימת מסחר ייעודית לחברות קטנות

02/2017 - דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2016 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

01/2017 - השפעות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז - 2016 על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016