חוזר מקצועי מס' 13/2017 - עדכון עמדה משפטית מספר 103-37: צירוף דוח אירועים וכתבי הסכמה למסמכי הצעה  

כזכור, החל משנת 2014, נדרשים תאגידים מדווחים לצרף לתשקיפים, הצעות מדף, הצעות פרטיות ודוחות עסקה עם בעל שליטה ("להלן - מסמכי הצעה") בהם נכללים דוחות כספיים, "דוח אירועים" במסגרתו נכלל תיאור של כל האירועים המהותיים (כהגדרתם בתקנות) שהתרחשו ממועד החתימה המקורי על הדוח הכספי האחרון (שנתי או רבעוני, לפי העניין) הנכלל במסמך ההצעה ועד מועד הגשת מסמך ההצעה, וזאת חלף חתימה מחדש על הדוחות הכספיים. בהתאם למודל הדיווח האמור, הדוחות הכספיים מצורפים כפי שנחתמו במקור ויחד עמם מצורף למסמך ההצעה דוח האירועים (להלן - "מודל דוח האירועים"). לחוזר המחלקה המקצועית מאוגוסט 2014 אשר סקר את התיקונים לתקנות ניירות ערך בנוגע למודל דוח האירועים לחץ/י כאן


דוח האירועים אינו מהווה חלק מהדוחות הכספיים של התאגיד, והוא נועד לתת מידע עדכני אודות התאגיד למועד הדיווח, מעבר למידע שנכלל בדוחות הכספיים המצורפים למסמך ההצעה.
בעת פרסום מסמך הצעה, התאגיד המדווח נדרש לכלול במסגרתו 'מכתב הסכמה' מאת רואה החשבון המבקר, המבטא את הסכמתו לכלול את חוות דעתו על הדוחות הכספיים המצורפים למסמך ההצעה. במידת הצורך יש לכלול ב'מכתב ההסכמה' הפניית תשומת לב לאירועים שפורטו בדוח האירועים ואשר בהתאם לתקני ביקורת מקובלים על רואה החשבון המבקר לכלול בגינם הפניה כאמור (להלן - "מכתב הסכמה").

בחודש יולי 2015, בסמוך למועד כניסת מודל דוח האירועים לתוקף פרסם סגל הרשות את עמדה משפטית מספר 103-37 אשר נשאה בשעתו את הכותרת 'מתכונת חדשה לצירוף דוחות כספיים למסמכי הצעה' (להלן - "העמדה המשפטית") ובמסגרתה ביקש סגל הרשות להדגיש ולהבהיר מספר עניינים הנוגעים לאופן יישום מודל דוח האירועים. לחוזר המחלקה המקצועית מאוגוסט 2015 אשר סקר את עיקריה של עמדת הסגל לחץ/י כאן
 
בחודשים אפריל ומאי 2017 פורסמו תיקונים לתקנות ניירות ערך בהיבטים הקשורים למודל דוח האירועים.
 
על רקע שאלות שהתעוררו בקשר עם מודל דוח האירועים ובהמשך לתיקוני התקנות שנעשו כאמור לעיל, פורסם ביום 9 ביולי 2017 נוסח מעודכן של עמדת סגל 103-37 הנושא את הכותרת 'צירוף דוח אירועים וכתבי הסכמה למסמכי הצעה' (להלן - "הנוסח המעודכן").הנוסח המעודכן מבוסס על נוסח העמדה המשפטית שפורסמה ביולי 2015 וכולל שינויים, השמטות ותוספות בהשוואה לנוסח שפורסם כאמור ביולי 2015.


לחוזר הכולל סקירה תמציתית של עיקרי הנוסח המעודכן לחץ/י כאן.

להורדת עמדת הסגל המעודכנת כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.
 

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של עמדת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.