article banner
חוזר מקצועי מס' 16/2017

שאלות ותשובות לעמדת סגל חשבונאית מספר 11-4

חוזר מקצועי מס' 16/2017 - שאלות ותשובות לעמדת סגל חשבונאית מספר 11-4: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS 15)

רקע

כזכור, בחודשים מאי 2014 ואפריל 2016 פורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ("IASB") תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15) (להלן - "התקן" או "IFRS 15") והבהרות לתקן זה. התקן, אשר גובש במסגרת פרויקט משותף של מוסדות התקינה החשבונאית הבינלאומית (ה- IASB) והאמריקאית (ה- FASB) (להלן, "גופי התקינה"), מחליף את ההוראות הקיימות כיום בתקני חשבונאות בינלאומיים ובפרשנויות נלוות בנושא הכרה בהכנסה ב- IFRS וקובע מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. במקרים רבים ובענפים שונים (כגון בענפי הנדל"ן יזמי, תקשורת, טכנולוגיה ועוד) צפוי  התקן לשנות משמעותית היבטים שונים הנוגעים להכרה בהכנסה.

ביום 1 בדצמבר 2016 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן- "סגל הרשות") את עמדת סגל חשבונאית מספר 11-4, גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15) (להלן- "עמדת הסגל" או-"העמדה"). בהתאם לעמדת הסגל, מקום בו השפעות היישום לראשונה של התקן צפויות להיות משמעותיות, על חברות לכלול בדוחותיהן הכספיים לתקופות הקודמות למועד היישום לראשונה (ינואר  2018 או במועד מוקדם יותר, ככל שיישום התקן הינו טרם מועד התחילה המנדטורי), מידע שיאפשר למשתמשים בהם להבין את השפעותיו והשלכותיו העיקריות הצפויות של התקן,  זאת בהתאם לנדרש בסעיפים 30-31 לתקן חשבונאות בינלאומי 8, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (IAS 8).

כזכור, סעיף 7 לעמדת הסגל מתייחס לגילוי בדבר השלכות היישום לראשונה במספר מישורים  כדלקמן: 

  1. סעיף 7(א) - גילוי בדבר השינויים המהותיים הצפויים במדיניות ההכרה בהכנסה;
  2. סעיף 7(ב) - גילוי בדבר ההשפעות הכמותיות של התקן, ככל שמידע זה ניתן לאמידה באופן סביר (להלן - "הגילוי הכמותי");
  3. סעיף 7(ג) - גילוי בדבר השפעות מהותיות נוספות של התקן על עניינים נוספים הקשורים לעסקי החברה, לרבות עמידת החברה באמות מידה פיננסיות, חוזים עם לקוחות או ספקים ועוד.

בהתאם לעמדת הסגל, על הגילוי לעיל  היה להיכלל עוד בדוחות הכספיים לשנת 2016, כאשר ככל ובמועד פרסומם של דוחות כאמור  לא היה  בידי חברה את מלוא המידע בדבר השלכות התקן הנדרש (לפי סעיפים 7(ב) ו-7(ג) לעמדה), נדרש היה לציין זאת במסגרת הדוחות הכספיים לשנת 2016. עמדת הסגל הדגישה כי בנסיבות אלו עדכון המידע כאמור יובא לכל המאוחר במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון שני 2017.
בנוסף, צוין כי עם חלוף הזמן לקראת מועד היישום לראשונה המחייב של התקן, צפוי לחול שיפור בהבנה של הוראות התקן, תגובש מדיניות באשר לסוגיות יישומיות וכן תשתפר יכולת החברות לאמוד את השפעות יישום התקן באופן מדויק יותר.
 
לאור שאלות שעלו באשר לגילוי הכמותי הנדרש כמצוין לעיל, פרסם סגל הרשות ביום 2 באוגוסט 2017 שאלה ותשובה לעמדת סגל חשבונאית מספר 11-4.

להלן השאלה והתשובה שפורסמה לה: 

שאלה
מהו המידע הכמותי אותו יש לכלול בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2017?
 
תשובה
סגל הרשות מבקש להדגיש כי מטרת הכללת הגילוי הכמותי הינה לאפשר למשקיע להבין את השפעתו הצפויה של יישום התקן ולשמר את השימושיות של הדוחות הכספיים ככלי לקבל החלטות על ידי המשקיע. זאת, בשים לב לחשיבותו הרבה של סעיף ה"הכנסות" בדיווח הכספי.
 
באשר למאפייני הגילוי הכמותי מבקש סגל הרשות להדגיש את ההיבטים הבאים:

  1. הגילוי הכמותי יכול שיתייחס להשפעות היישום לראשונה של התקן באחד משני המועדים הבאים - ההשפעות הצפויות במועד היישום לראשונה או חלף זאת, ההשפעות שהיו מוכרות לו התקן היה מיושם במועד הדוח הכספי שבו הגילוי נכלל.
  2. הגילוי הכמותי ביחס לרכיבים השונים בדוחות הכספיים שיושפעו מיישום התקן יכול שיינתן בדרכים שונות. כך לדוגמה, לעניין השפעת יישום התקן  על יתרת העודפים, הגילוי יכול שיינתן בדרך של טווח ערכים סביר של ההשפעה או אחוז ההשפעה וכדומה.
  3. ככל שלמועד הדוחות הכספיים לרבעון שני 2017, חברה טרם השלימה את גיבוש מדיניות ההכרה בהכנסה תחת התקן, נוכח קיומן של סוגיות יישומיות הנמצאות בדיון, אזי על החברה: 
    א. לציין במסגרת הדוח לרבעון השני 2017 כי הגילוי הכמותי שנכלל בדוח זה מתייחס להשפעות הידועות לחברה לאותו מועד, וכי ייתכן עדכון בדוחות הכספיים לרבעון שלישי 2017 ולשנת 2017 וזאת כפועל יוצא מהשלמת גיבוש מדיניות ביחס לסוגיות יישומיות הנמצאות בדיון; וכן -
    ב. לעדכן בהתאם לרלוונטי את הגילוי הכמותי בדוחות הכספיים לרבעון השלישי 2017 ולשנת 2017. 


להורדת עמדת סגל חשבונאית מספר 11-4 כפי שפורסמה על ידי הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן (391KB).

להורדת קובץ שאלות ותשובות לעמדת סגל חשבונאית מספר 11-4 כפי שפורסם על ידי הרשות בפורמט PDF לחץ כאן (253KB).

לחוזר מקצועי שפרסמה המחלקה המקצועית מחודש דצמבר 2016 הסוקר את עיקרי עמדת סגל חשבונאית מספר 11-4 ואשר כולל הפניות נוספות לפרסומים הנוגעים ליישומו של  IFRS 15 לחץ/י כאן.