חוזר מקצועי מס' 03/2017 - קול קורא לציבור להעלאת רעיונות והצעות בקשר עם ההצעה ליצירת רשימת מסחר ייעודית לחברות קטנות

בישראל פועלות חברות קטנות רבות המהוות מנוע צמיחה חשוב וגורם מרכזי בתרומה להתפתחות הכלכלית המשקית. חלקן הן חברות צעירות בתחילת דרכן, הזקוקות להון ואשראי שיאפשרו להן לממן את פעילותן העסקית ולעמוד באתגרים הנקרים בדרכן עד להפיכתן לחברות בשלות ובוגרות בעלות מכירות ותזרים מזומנים יציב ואיתן. חוסר נגישות למקורות מימון עשוי להוות מכשול מהותי לצמיחתן של חברות אלה ואף עלול, במקרים מסוימים, להביא לפגיעה בפעילותן עד כדי סגירתן ופיטורי העובדים המועסקים בהן.


על רקע זה ובשים לב לעקרונות מפת הדרכים של רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות") ולפרויקט מדרג הרגולציה אותו הובילה הרשות בשנים האחרונות כמו גם החתירה לפיתוח שוק ההון ולהגדלת מגוון אפשרויות ההשקעה במסגרתו, הודיע יושב ראש רשות ניירות ערך ביום 14 בדצמבר 2016 על הקמת צוות עבודה הכולל נציגי מחלקות שונות ברשות לשם בחינת האפשרות ליצירת רשימת מסחר נפרדת בבורסה לניירות ערך בתל אביב שתותאם לחברות קטנות (להלן - "הרשימה הייעודית"), בדגש על הסרת חסמים ומתן הקלות שיאפשרו לחברות אלה פלטפורמה לגיוס כספים הדרושים להן כדי לצמוח ולהפוך לחברות מבוססות  בעלות יציבות בת-קיימא, וזאת מבלי להתפשר על שמירת עניינו של ציבור המשקיעים ותקינות המסחר.

על מנת להתאים את האסדרה שתחול על הרשימה הייעודית לצרכי השחקנים הרלוונטיים בשוק ולמאפייני המשק הישראלי, ולשם הרחבת הדיון, פרסמה הרשות ביום 4 בינואר 2017, פרסום אשר כותרתו "קול קורא לציבור להעלאת רעיונות והצעות בנוגע להיבטים השונים הכרוכים ביצירת רשימת המסחר הייעודית" (להלן - "קול קורא").

להלן היבטים הכרוכים ביצירת הרשימה הייעודית בגינם התבקש הציבור להעלות רעיונות והצעות:

  • מאפייני החברות וניירות הערך שייסחרו
  • מאפייני הרשימה הייעודית והמשקיעים בה
  • פיקוח
  • הנפקת ניירות הערך ורישום למסחר
  • המסחר ברשימה
  • חובות גילוי ודיווח
  • עקרונות ממשל תאגידי ועסקאות עם בעלי עניין
  • הקלות ותמריצים כלכליים

הרשימה לעיל, אינה מהווה רשימה סגורה והרשות מזמינה את הציבור להעלות רעיונות  והצעות בנוגע להיבטים ו/או צעדים משלימים נוספים הנדרשים ליצירת הרשימה הייעודית.

את ההצעות ניתן לשלוח עד ליום 31 בינואר 2017 לכתובת דוא"ל: reshimam@isa.gov.il

לאחר שתתקבלנה הצעות הציבור, בכוונת הרשות לקיים רב-שיח בנושא בשיתוף נציגים מהציבור, זאת, כחלק ממדיניות הרשות שמטרתה להגביר את מעורבות הציבור בהליך החקיקה ופיתוח השוק.

לקישור לקול הקורא, כפי שפורסם על ידי הרשות, בפורמט PDF לחץ/י כאן.