חוזר מקצועי מס' 19/2017 - תמצית עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS)

בחודש אוקטובר 2017 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) קובץ משולב הכולל הבהרה ושני תיקונים לתקינה החשבונאות הבינלאומית  (IFRS) בהיבטים כדלקמן:

  • הבהרת הטיפול החשבונאי הנדרש בהתייחס לשינוי תנאים (Modification) של התחייבויות פיננסיות בתקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים (IFRS 9);
  • תיקון IFRS 9 בהתייחס למאפייני פירעון מוקדם הכולל פיצוי שלילי (PrepaymentFeatures with Negative Compensation);
  • תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 28, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות (IAS 28) בהתייחס לזכויות לזמן ארוך בחברות כלולות ובעסקאות משותפות (Long-term interests in associates and joint ventures).

לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי התיקונים בפורמט PDF לחץ/י כאן (684KB) .

יודגש כי סקירת הפרסומים הנזכרים לעיל במסגרת החוזר המקצועי אינה בגדר ייעוץ מקצועי ואינה מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה שלהם, לרבות בחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מיישום הדרישות המפורטות במסגרתם.