חוזר מקצועי מס' 17/2017 - עדכון עמדה משפטית מספר 104-18: מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור (אוגוסט 2017)

כזכור, בחודש מרץ 2017 פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - "התיקון" ו-"תקנות הדוחות") בדבר מדרג רגולציה  - ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות שלהם (להלן - "תאגיד קטן פטור"). בסמוך לאותו מועד פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות" או "סגל הרשות") הודעה אשר נועדה להסב את תשומת לב התאגידים לפרסום ברשומות של התיקון ולאפשרות פרסום דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי. הרשות הדגישה כי משמעות האמור היא כי החל מדוחות הרבעון הראשון של שנת 2017, ניתן ליישם את ההקלה. עוד הובהר במסגרת ההודעה כי בכוונת סגל רשות ניירות ערך לפרסם עמדת סגל מפורטת בנושא. לחוזר המחלקה המקצועית בנוגע לפרסום התיקון ברשומות מחודש אפריל 2017 לחץ/י כאן.

בהמשך לאמור, ביום 24 באפריל 2017 פרסם סגל הרשות את עמדה משפטית 104-18: מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור, אשר כללה במסגרתה בין היתר, קובץ שאלות ותשובות בנושא אופן יישום ההקלות שפורסמו במסגרת התיקון.

סמוך לאותו מועד, ביום 14 במאי 2017 פרסם סגל הרשות עדכון ראשון לעמדה המשפטית(באמצעות הוספה של ארבע שאלות ותשובות).
ביום 9 באוגוסט 2017 פרסם סגל הרשות עדכון נוסף לעמדה המשפטית (באמצעות עדכון ארבע שאלות ותשובות קיימות והוספת ארבע שאלות ותשובות חדשות) (להלן - "העמדה המשפטית" או "העמדה המשפטית המעודכנת").

להלן עיקרי העדכון לשאלות ותשובות הקיימות והשאלות והתשובות אשר נוספו במסגרת העמדה המשפטית המעודכנת מחודש אוגוסט 2017 (לפי סדר כרונולוגי):

עדכון שאלה 5
שאלה זו עוסקת בסוגיה האם תאגיד אשר עומד בהגדרת תאגיד קטן אשר הנפיק בעבר תעודות התחייבות שהציבור החזיק בהן, אך פרע בפירעון מוקדם או בהתאם להסדר התשלומים החוזי, את תעודות ההתחייבות באופן מלא טרם המועד האחרון לפרסום דוח כספי לרבעון הראשון או השלישי, לפי העניין, רשאי ליישם את ההקלה כבר ביחס לאותו רבעון ולא לפרסם את הדוח לרבעון הראשון או השלישי. במסגרת העדכון הנוסף, הורחבה הדוגמה שנכללה בגוף השאלה כך שיובהר כי על מנת שתאגיד יהא פטור מהצגת דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2017, נדרש כי תעודות ההתחייבויות שהנפיק התאגיד בעבר לא יוחזקו בידי הציבור במועד האחרון המותר לפרסום הדוחות, דהיינו, ביום 30 בנובמבר 2017, אף אם לדוגמה הן נפרעו במלואן רק מספר ימים קודם לכן. כמו כן הובהר כי היות ובמקרה דנן דוחות התאגיד לרבעון הראשון של שנת 2017 פורסמו לציבור (שכן במסגרת הדוגמה התאגיד עמד בהגדרת תאגיד קטן רק בהתייחס לדוחות הרבעון השלישי של שנת 2017) אזי שבמסגרת דוחות הרבעון השני לאותה שנה, מתכונת ההצגה תהא רבעונית וזו תכלול הן את נתוני הרבעון השוטף (תקופה של שלושה חודשים) והן את התקופה המצטברת של שישה חודשים מתחילת השנה.
 
עדכון שאלה 7ב' - 
שאלה זו (אשר התווספה לעמדה המשפטית בחודש מאי 2017) בוחנת האם תאגיד קטן פטור (להלן בשאלה זו - "התאגיד המוחזק" (אשר מכלול הנתונים הכספיים המיוחסים לו פורסמו לציבור על ידי חברה מחזיקה, במסגרת דוחותיה לרבעון הראשון ו/או השלישי, לפי העניין, בצורה הניתנת לזיהוי נפרד ומפורש, חייב לפרסם את דוחותיו הכספיים המלאים לרבעון הראשון ו/או השלישי, לפי העניין ולפיכך אינו זכאי להקלה של תאגיד קטן פטור. במסגרת העדכון לשאלה זו מובהר כי חברה מחזיקה הינה בהתאם להגדרה הנכללת בשאלה ותשובה מספר 7א, דהיינו, חברה אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה בת"א או בבורסה זרה והיא מפרסמת דוחות כספיים או נתונים כספיים מידי רבעון.

בהתאם לתשובת הסגל לשאלה זו, התאגיד המוחזק הינו תאגיד קטן פטור אף במקרה בו מכלול נתוניו הכספיים פורסמו בדוחותיה של החברה המחזיקה והם ניתנים לזיהוי נפרד ומפורש ולפיכך לא קמה לו החובה לפרסם דוחות כספיים מלאים לאותו הרבעון. עם זאת, עליו לפרסם במסגרת דוח מיידי את המידע והנתונים המיוחסים לו שהחברה המחזיקה פרסמה לציבור וזאת כאמור בשאלה ותשובה מספר 7א בעמדה המשפטית. לעמדת סגל הרשות, פרסום דיווח מיידי במתכונת מידע מקדים לדוחות כספיים press release)) בהתאם לעמדת סגל משפטית מספר 105-26[1]וכן מידע על מגזרי פעילות שנכללו בדוחות החברה המחזיקה המיוחסים אליו (ככל שנכללו בדוחותיה של החברה המחזיקה( יאפשרו עמידה בחובה זו.
 
הוספת שאלה 7ג' -
שאלה זו בוחנת האם תאגיד קטן פטור אשר מחזיק בחברה, שהיא בעצמה תאגיד מדווח המפרסם לציבור דוחות כספיים ורבעוניים (בין אם מכיוון שאינה תאגיד קטן פטור ובין אם מסיבות אחרות; להלן - "החברה המוחזקת"), יכול ליהנות מן ההקלה בקשר עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון והשלישי?

תשובה - כן. התאגיד הינו תאגיד קטן פטור אף במקרה בו חברה מוחזקת שלו מפרסמת דוחות כספיים רבעוניים. עם זאת, לעמדת סגל הרשות, בנסיבות אלה, על התאגיד לפרסם במסגרת דוח מיידי את הדוחות הרבעוניים כפי שאלה פורסמו על ידי החברה המוחזקת שלו. 
 
עדכון שאלה 8
שאלה זו בוחנת האם על תאגיד קטן פטור, המעוניין לפרסם תשקיף מדף או דוח הצעת מדף (על פי תשקיף מדף בתוקף), לפרסם דוח רבעוני בגין הרבעון הראשון/השלישי. במסגרת העדכון לשאלה זו נוסף חידוד המבהיר כי השאלה מתייחסת לתקופה שלפני ביצוע ההנפקה. בהתאם לתשובת הסגל, באפשרות תאגיד קטן פטור לפרסם תשקיף מדף, או דוח הצעת מדף, על בסיס דוחותיו השנתיים והעיתיים האחרונים שפורסמו לציבור (גם אם הדוח העיתי האחרון שפרסם התאגיד לציבור הינו דוח חצי שנתי). כלומר, התאגיד האמור אינו נדרש לפרסם דוחות כספיים לרבעון הראשון/השלישי אך ורק לצורך פרסום התשקיף או לצורך ביצוע ההנפקה.
 
עדכון שאלה 9
שאלה זו בוחנת האם תאגיד קטן פטור, אשר מיישם את ההקלה ומדווח בהתאם למתכונת דיווח חצי שנתית, יכול לפרסם מידע כספי וולונטרי בגין תוצאות הרבעון הראשון/השלישי. העדכון הנוסף הבהיר כי מתכונות הדיווח האפשריות אשר מוצגות במסגרת התשובה לשאלה זו אינה מהווה רשימה סגורה. לאור האמור, פרסום אפשרי של מידע כספי וולונטרי כאמור יכול שיהיה, בין היתר, אולם לא רק באמצעות מתכונות הדיווח הבאות: דיווח במתכונת של  Press  Release (כנהוג בארה"ב), דוח כספי לא סקור וכן דוח כספי מלא וסקור (ללא פרסום חלקים אחרים בדוח הרבעוני אשר נדרשים מתאגיד שאינו תאגיד קטן פטור).
 
הוספת שאלה 14 
שאלה זו בוחנת האם תאגיד קטן פטור אשר מיישם את ההקלה, ואשר בחר להציג לדירקטוריון שלו, במסגרת ישיבות הדירקטוריון השוטפות, נתונים כספיים (לרבות דוחות כספיים לרבעון ראשון או שלישי, סקורים או שאינם סקורים), מבלי לפרסמם לציבור, חייב לפרסם נתונים כספיים אלה, ולפיכך אינו זכאי ליישם את ההקלה של תאגיד קטן פטור?

תשובה - לא. דיווחים פנימיים של נתונים כספיים רבעוניים (לרבות דוחות כספיים לרבעון הראשון או השלישי, סקורים או שאינם סקורים) המוצגים בפני דירקטוריון החברה ואשר אינם מפורסמים לציבור, אינם משנים את זכאותו של תאגיד קטן פטור ליישום ההקלה.
בנקודה זאת הובהר כי דיווח כאמור לדירקטוריון, גם אם הנ"ל מהווה "דיווח כספי ביניים" כהגדרתו ב- IAS 34, אינו משנה את ההגדרה של "תקופת הביניים השוטפת" בדוחות הכספיים החצי שנתיים בהתאם להוראות סעיף 20 ל-IAS 34 (קרי, תקופת הביניים השוטפת בדוחות החצי שנתיים תיוותר תקופה של שישה חודשים).

הוספת שאלה 15 -  
שאלה זו עוסקת בתאגיד מדווח שהפך ביום 1 בינואר 2018 לתאגיד קטן כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות הדוחות התאגיד מבקש ליישם רק חלק מן ההקלות הקבועות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות (לרבות, האפשרות לדווח דוחות כספיים במתכונת חצי שנתית) אך לא את כולן (למשל, התאגיד בוחר ליישם את כל ההקלות למעט ההקלה הנוגעת לדיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית). האם על התאגיד להודיע על כך לציבור המשקיעים? ככל שכן, מהו המועד בו על התאגיד לעשות כן?

תשובה - כן. בשים לב לאמור בתקנה 5ה לתקנות הדוחות, סגל הרשות סבור כי מקום בו תאגיד מדווח הפך לתאגיד קטן והוא מבקש ליהנות מחלק מן ההקלות הקבועות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות, הרי שעליו לפרסם דיווח מיידי ביחס להחלטה זו, תוך התייחסות להקלות שבכוונתו ליישם, וזאת עוד לפני היישום בפועל.
כך, ככל שהדיווח המיידי האמור יפורסם לפני פרסום הדוח התקופתי של שנת 2017, התאגיד יוכל ליישם את ההקלות הרלוונטיות אותן הוא מבקש לאמץ כבר במסגרת הדוח התקופתי בגין שנה זו (למעט ביחס לצירוף דוחות כספיים של חברות כלולות - הקלה שהיא רלוונטית לדוחות רבעוניים, בלבד). אולם, ככל שהדיווח המיידי יפורסם לאחר פרסום הדוח התקופתי כאמור ולפני יום 31 במאי 2018, הרי שהתאגיד יוכל ליישם את ההקלות רק החל מהדוח העתי העוקב (קרי, מהדוח הכספי החצי השנתי).
 
הוספת שאלה 16-
שאלה זו בוחנת האם תאגיד קטן פטור אשר מיישם את ההקלה, ואשר נדרש לצרף דוחות כספיים או מידע כספי של חברה פרטית לדוח ההצעה או לדוח העסקה לפי העניין, בהתאם לתקנה 9(2) או תקנה 12 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 או בהתאם לתקנה 6 או תקנה 7 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, יכול לצרף את הדוחות הכספיים או המידע הכספי במתכונת חצי שנתית?

תשובה - לא. ההקלות לתאגיד קטן אשר נקבעו בתקנה 5ד לתקנות הדוחות חלות אך ורק על תאגיד מדווח ואינן חלות על חברות פרטיות שדוחותיהן הכספיים או מידע כספי לגביהן מצורפים במסגרת דוח מיידי בגין הצעה פרטית חריגה או במסגרת דוח מיידי בגין עסקה בין תאגיד מדווח לבין בעל שליטה בו (להלן - "דוח העסקה"). לפיכך הובהר כי  יש לצרף לדוח ההצעה הפרטית החריגה או לדוח העסקה, לפי העניין, דוחות כספיים או מידע כספי במתכונת רבעונית.
 
 
יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי המצורף להלן אינם בגדר ייעוץ מקצועי ואינם מהווים תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של העמדה המשפטית המעודכנת ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה. מומלץ כי הישויות שהאמור עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול ההשלכות
 
להורדת העמדה המשפטית המעודכנת כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט  PDF לחץ/י כאן.
 
לחוזר מקצועי הכולל סקירה של העמדה המשפטית המעודכנת על מכלול השאלות והתשובות המפורטות במסגרתה כפי שפורסמה בחודש אוגוסט 2017 לחץ כאן.