חוזר מקצועי מס' 01/2017 - השפעות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז - 2016 על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016

ביום 22 בדצמבר 2016, אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז - 2016 (להלן - "חוק ההתייעלות הכלכלית") וביום 29 בדצמבר 2016 חוק ההתייעלות הכלכלית פורסם ברשומות. 
חוק ההתייעלות הכלכלית קובע, בין היתר, כי שיעור מס החברות יופחת משיעור של 25% ל- 23% החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך. כמו כן, בהתייחס לתקופה שמיום תחילת חוק ההתייעלות הכלכלית (1 בינואר 2017) ועד ליום 31 בדצמבר 2017, נקבעה הוראת שעה לפיה שיעור מס החברות יהא 24%.

כמו כן, נכללו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, תיקונים לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 (להלן - "חוק עידוד השקעות"), לפיהם, בין היתר, בכפוף להתקיימות קריטריונים מוגדרים, יחולו שיעורי מס מוטבים על 'הכנסה טכנולוגית מועדפת' חייבת, כמו גם על רווחי הון של חברה מועדפת בעלת 'מפעל טכנולוגי מועדף' או 'מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד' כהגדרת מונחים אלו בחוק עידוד השקעות כפי שתוקן בחוק ההתייעלות הכלכלית.
 
במסגרת זאת, בין היתר, נקבע כדלקמן:

  • שיעור מס החברות שיחול על מפעל מועדף הממוקם באזור פיתוח א' הופחת משיעור של 9% ל- 7.5% (בעוד ששיעור המס החל על מפעל מועדף שאינו ממוקם באזור פיתוח א' נותר ללא שינוי - 16%).
  • שיעור מס החברות אשר יחול על 'הכנסה טכנולוגית מועדפת' חייבת (קרי, הכנסה שהופקה או נצמחה במהלך העסקים הרגיל מנכס לא מוחשי בבעלותו המלאה או החלקית של המפעל), של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף שאינו נמצא באזור פיתוח א' יהא 12%% ושל כזה הממוקם באזור פיתוח א' יהא 7.5%%.
  • שיעור מס החברות אשר יחול על הכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד יהא 6%%, ללא תלות במיקומו  הגיאוגרפי.

 
מועד התחילה של תיקונים כאמור לחוק עידוד השקעות הינו 1 בינואר 2017, והם יחולו על הכנסות ורווחים שנוצרו לאחר מועד התחילה בכפוף לכך שייקבעו על ידי שר האוצר כללים הנוגעים ליישומם. לוח הזמנים שהוקצב לפרסום הכללים כאמור הינו עד יום 31 במרס 2017.
 
לקישור לחוק ההתייעלות הכלכלית, כפי שפורסם ברשומות לחץ/י כאן.


כתזכורת נציין כי בחודש בינואר 2016 אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 216), התשע"ו - 2016 (להלן - "תיקון 216"), לפיו שיעור מס החברות הופחת מ- 26.5% ל- 25% החל מיום 1 בינואר 2016.  

היבטים חשבונאיים

האמור להלן מתייחס לדוחות הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), אך הוא תקף גם לדוחות הערוכים בהתאם לתקינה הישראלית (Israeli GAAP) שהוראותיה בנדון זהות.

בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה (IAS 12), מסים שוטפים בגין התקופה השוטפת נמדדים לפי הסכום שחזוי שישולם לרשויות המס (או שיושב מרשויות המס), תוך שימוש בשיעורי המס ובחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לסוף תקופת הדיווח. כמו כן, נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים יימדדו לפי שיעורי המס החזויים לחול על התקופה שבה ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לסוף תקופת הדיווח.

לאור האמור, יתרות המסים הנדחים שיוכרו בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, יעודכנו בכדי לשקף את שיעורי המס או חוקי המס שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית. קרי - 24% בגין שנת 2017 ו- 23% החל משנת 2018 ואילך, תוך זקיפת ההשפעה לרווח או הפסד / רווח כולל אחר / ישירות להון, לפי העניין, בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. שיעור המס אשר ישמש בחישוב המסים השוטפים לשנת 2016 הינו 25%%, בהתאם לתיקון 216 מחודש ינואר 2016.

הגילוי שייכלל במסגרת ביאור מסים על ההכנסה הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2016 יכלול מידע כמותי ואיכותי בדבר ההיבטים הרלוונטיים לישות מכוח חוק ההתייעלות הכלכלית (לרבות ההשפעה על יתרות המסים הנדחים) ומכוח תיקון 216. 
 
יודגש כי המובא לעיל הינו סקירה של עיקרי השלכות חוק ההתייעלות הכלכלית על דיני המס ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של נוסחו המלא על היבטיו השונים. אנו ממליצים כי חברות תיוועצנה בגורמים המתאימים לעניין בחינת מכלול ההשלכות, ככל שרלוונטי.