מסמך מרכז לשנת 2016: סקירת תמצית פרסומים עיקריים של רשות ניירות ערך והוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB)

עם סיומה של  שנת  2016, אנו מתכבדים להציג בפניכם מסמך מרכז הסוקר תמצית של פרסומים עיקריים של הרשות לניירות ערך (להלן - "הרשות") ושל הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים   (להלן - ה- "IASB"), לרבות פרסומים המתייחסים לתיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים ולתקני חשבונאות בינלאומיים אשר הינם בתוקף באופן מנדטורי החל מהרבעון הראשון של שנת 2017 ואילך, בדגש על תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים אשר מועד התחילה שלהם הוא בשנים 2018  ו- 2019.

בדומה לשנה שקדמה, שנה זו התאפיינה בעיקרה בהמשך קידומם של מתווי הקלות שונים לתאגידים ע"י רשות ניירות ערך ובכלל זאת בעיקר בהתייחס להיבטים הבאים: אישור הקלות לחברות המנפיקות לראשונה בבורסה (
IPOs), מתווה הקלות בדיווח ובגילוי לחברות מו"פ, פרסום הקלות ייעודיות בהוראות ממשל תאגידי החלות הן על חברות נסחרות והן על חברות המנפיקות לראשונה, הקלות והטבות לחברות מו"פ המבקשות להיות חברות ציבוריות, כמו גם פרסום נוסח הצעת חקיקה סופי בדבר ביטול פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים (שאינם תאגידים מדווחים) ופרסום עדכון הצעת חקיקה וריכוז הערות ציבור לעניין דוח הסולו (מידע כספי נפרד). בנוסף, פורסמו במהלך השנה מספר דוחות של יחידת הביקורת ברשות לניירות ערך במספר נושאים. כמו כן, בשנת 2016 פורסמו גם, בין היתר, הנחיה מקדמית בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15) וכן עמדת סגל חשבונאית בנושא גילוי בדבר השפעות יישום תקן זה.
 
המסמך מאגד במסגרת כוללת אחת את תוכנם של חוזרים בנושאים מקצועיים ופרסומים נלווים אשר פורסמו על ידי המחלקה המקצועית בשנה שחלפה, כמו גם פרסומים נוספים רלוונטיים מתחילת שנת 2017.

 
בנוסף, כבשנים קודמות, כולל המסמך נספח ובו תוכן חוזר מקצועי שהופץ ללקוחות ואשר במסגרתו נכללה סקירת עיקרי הנושאים המרכזיים אשר נדונו בכנס התאגידים השנתי 2016 (השמיני במספר) של הרשות לניירות ערך מיום 19 לדצמבר 2016. בין מגוון הנושאים שהוצגו ונדונו בכנס האחרון היו היבטים הנוגעים למדרג הרגולציה והקלות כאמור בדיווח לחברות קטנות, היערכות ליישום
IFRS 15 וסוגיות חשבונאיות נוספות אחרות, סוגיות בהערכות שווי, מגמות הנוגעות להערות עסק חי בדיווחי חברות, ביקורות הנערכות בתאגידים, היבטי אכיפה בעבודת רואה החשבון המבקר, שליטה ועסקאות בעלי שליטה, חידושים בהליכי גיוס מהציבור, תחילת פיקוח על פעילות חברות דירוג אשראי בארץ ועוד.
 
 
יובהר כי האמור במסמך זה מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הפרסומים המופיעים במסגרתו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המקורי.
 
מסמך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי.
 
לקישור להורדת המסמך המרכז בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 2576 kb ] (2577KB).
 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או לצורך מתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.