חוזר מקצועי מס' 04/2017 - פרסום החלטות אכיפה חשבונאיות

במהלך חודש ינואר 2017 פרסם סגל הרשות ניירות ערך מספר החלטות אכיפה חשבונאיות במגוון נושאים כדלקמן:

  • החלטת אכיפה 17-1 - סיווג הלוואה מתאגיד פיננסי במסגרת התחייבויות שוטפות בדוח על המצב הכספי (לקישור להחלטת האכיפה כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן).
  • החלטת אכיפה 17-2 - סיווג הלוואות מתאגידים פיננסיים במסגרת התחייבויות שוטפות בדוח על המצב הכספי (לקישור להחלטת האכיפה כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן).
  • החלטת אכיפה 17-3 - מדידת שווי הוגן של השקעה במכשיר פיננסי שאינו רשום למסחר בבורסה בשל מגבלה על רישומו (לקישור להחלטת האכיפה כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן).
  • החלטת אכיפה 17-4 - סיווג תזרימי מזומנים בגין רכישת כלי רכב באשראי ספקים לזמן ארוך (לקישור להחלטת האכיפה כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן).
  • החלטת אכיפה 17-5 - רישום הוצאות מסים שוטפים ונדחים בחברה שקופה(לקישור להחלטת האכיפה כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן).
  • החלטת אכיפה 17-6 - בחינת קיומה של שליטה בחברות מוחזקות (לקישור להחלטת האכיפה כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן).

לחוזר מקצועי הכולל סקירה רחבה יותר של החלטות אכיפה חשבונאיות לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור במסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית בלבד של החלטות האכיפה, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחן המלא.