חוזר מקצועי מס' 07/2017 - ביטול הדרישה לצירוף דוח אירועים בהצעת מדף - הודעה לתאגידים

ביום 20 בפברואר 2017 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו 2005 (להלן - "התקנות" ו-"התיקון",בהתאמה). בהתאם לתיקון, לא נדרש עוד צירוף של דוח אירועים במסגרת הצעת מדף.

 

כניסתם לתוקף של ההקלות מכח התיקון תהיה עם פרסומם של התקנות ברשומות.

תזכורת: בהתאם לתקנות טרם תיקונן, הצעה על בסיס תשקיף מדף נדרשת להתבצע באמצעות דוח הצעת מדף שבמסגרתו על התאגיד לצרף, בין היתר, דוח אירועים. בדוח האירועים מפורטים האירועים המהותיים, הרלוונטיים לדוח הכספי, שהתרחשו בתאגיד לאחר פרסום הדוח הכספי האחרון של התאגיד.

בהתאם לתיקון, החברה תמשיך להידרש לצרף לדוח הצעת המדף הסכמה של רואה החשבון המבקר לדוחות כספיים הנכללים בדוח הצעת המדף, אולם במסגרת התיקון נקבעה הקלההמאפשרת לחברה לכלול הסכמה של רואה החשבון המבקר שנכללה במסגרת חוות דעתו המקורית על הדוחות הכספיים שכבר פורסמו, ושנכללים בדוח הצעת המדף. ככל שבידי החברה הסכמה כאמור, לא תידרש לקבלת הסכמה עדכנית של רואה החשבון המבקר לטובת דוח הצעת המדף בסמוך לפרסומו.

לקישור להודעת רשות ניירות ערך לתאגידים בדבר ביטול הדרישה לצירוף דוח אירועים בהצעת מדף בפורמט PDF לחץ/י כאן (116KB).