חוזר מקצועי מס' 21/2017 - דוח ריכוז ממצאים בנושא חוזי הקמה

יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך ("סגל הרשות" או "הסגל") ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות מחוזי הקמה במדגם שכלל 5 תאגידים מדווחים הפועלים בתחום קבלנות הביצוע ("חברות המדגם"). הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה והגילוי של הכנסות והוצאות בחוזי הקמה במספר פרויקטי ביצוע אשר הושלמו במהלך השנים 2014-2015, בכל אחת מחברות המדגם.

בחודש נובמבר 2017 פרסם סגל הרשות דוח ריכוז ממצאים המפרט מספר סוגיות המתייחסות להיבטי ההכרה, המדידה והגילוי אשר עלו במסגרת הביקורת, וזאת במטרה לשקף בפני ציבור התאגידים המדווחים את עמדות סגל הרשות בכל הנוגע לסוגיות אלה (להלן - "דוח הממצאים").

רקע
הדיווח הכספי של תחום קבלנות הביצוע מאופיין בסיכון גבוה, נוכח מאפייני פעילות ייחודיים של הענף, אשר מתבססים בעיקרם על אומדני ביצוע ואומדנים כספיים מהם נגזרות ההכנסות וההוצאות של הפרויקט. אומדנים אלה, המתבססים על הערכת החברה ויועציה, כרוכים מטבעם באי ודאות, ולעיתים אף באי ודאות משמעותית.

מטרת הביקורת היתה בחינת נאותות הטיפול החשבונאי המיושם על פי הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 11, חוזי הקמה (IAS 11, להלן - "התקן") ובכלל זה הנאותות של ביסוס האומדנים החשבונאיים ושל התהליכים והבקרות בקשר עם אומדנים אלו בחברות המדגם, בשים לב למהותיות אומדנים אלה על פעילותן העסקית ועל הדיווח הכספי באותן חברות.

במסגרת הביקורת נבחנו ארבעה נושאים עיקריים:

נאותות ההכרה בהכנסה על פי שיטת שיעור ההשלמה.

שינויים באומדנים לאורך חיי הפרויקט.

עמידה בדרישות הגילוי של IAS 11.

נאותות הבקרות המיושמות על ידי החברה לצורך ביסוס אומדני ההכנסות/העלויות בפרויקטי הקמה. 


לחוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי דוח הממצאים לחץ/י כאן.

לקישור לדוח הממצאים כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.
 
יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית של דוח הממצאים ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.