הצעת תקן ביקורת בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים"

לאחר ניסיון רב ביישום תקן ביקורת 91 בדבר "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים" (להלן - "תקן ביקורת 91"), לשכת רואי חשבון בישראל (להלן - "הלשכה") החליטה כי נכון יהיה לבצע מספר תיקונים במכתב ההתקשרות בקשר לשכר הטרחה, לתקופת ההתקשרות,  לאפשרות לכלול סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים במכתב התקשרות לביצוע הביקורת, ולאופן פתרונם של מחלוקות וסכסוכים וכן עדכון של שמות הדוחות הכספיים בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה.

לאור האמור, ביום 17 במאי 2017 פרסמה הלשכה הצעה לתקן ביקורת בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים" (להלן - "ההצעה לתקן").

ההצעה לתקן פורסמה להערות ולתגובות הציבור עד ליום 2 ביולי 2017.

להלן סקירה תמציתית של עיקרי התיקונים המוצעים לתקן ביקורת 91:

  • החלפת מונחים - כך לדוגמה בכל מקום בתקן ביקורת 91 מוצע להחליף את המונחים "גילוי  דעת" ו"ניירות העבודה" במונחים "תקן ביקורת" ו"תיעוד הביקורת", בהתאמה.
  • תיקונים במכתב ההתקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים: 

- סוגי השירותים שייכללו במכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים - תקן ביקורת 91 במתכונתו הנוכחית קובע כי במכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ניתן להתייחס גם לביקורת של דוחות התאמה לצרכי מס, אולם לאניתן להתייחס באותו מכתב התקשרות לשירותים אחרים כגון סקירה של דוחות כספיים, דוחות מיוחדים וכיוצ"ב, הניתנים על-ידי רואה החשבון המבקר.

בהתאם להצעה לתקן יהא ניתן להתייחס במכתב ההתקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים (בנוסף לביקורת של דוחות התאמה לצרכי מס כאמור) גם לסוגי השירותים הבאים:

  1. בקרה פנימית - ביקורת של הבקרה הפנימית/לביקורת של רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי לפי תקני ביקורת  103 ו-1044, בהתאמה.
  2. סקירה - סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים, ובלבד שההתייחסות לעבודת הסקירה תיכלל בפרק נפרד במכתב ההתקשרות לביצוע ביקורת ועל פי ההנחיות שנקבעו בתקן סקירה 1 בדבר "סקירה של  מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" (יצוין כי ביום 7 ביוני 2017 פרסמה לשכת רואי חשבון בישראל הצעת תקן סקירה 2 בדבר תיקון תקן סקירה 1 "סקירה של  מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות", ראו חוזר מקצועי בנושא מיום 19 ביוני 2017).

עם זאת, ההצעה לתקן מוסיפה דוגמה נוספת לדוגמאות בדבר שירותים אחרים שלא ניתן להתייחס אליהם באותו מכתב התקשרות לביצוע ביקורת המתייחסת לשירותים בגין דיוני שומות.

​- שכר טרחה - מכתב ההתקשרות יכלול סעיף נוסף בדבר אופן קביעת שכר  הטרחה של רואה החשבון המבקר אשר יתייחס:

  1. לביקורת הדוחות הכספיים;
  2. לביקורת של הבקרה הפנימית/לביקורת של רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי;
  3. לביקורת דוח ההתאמה לצורכי מס;
  4. לסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים.

יצוין כי בנספח לתקן ביקורת 91 הכולל דוגמה למכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים, נוספה התייחסות רחבה להיבטים הנוגעים לשכר הטרחה (לרבות סכומים, טווחים, מנגנוני חיוב לפי שעה, הוראות רגולציה, לפי העניין).


עוד מובהר במסגרת ההצעה לתקן כי באותם מקרים בהם הסדר שכר הטרחה כולל שירותים אחרים, ולא ניתן לבצע הפרדה של שכר הטרחה, ההתייחסות במכתב ההתקשרות תהא להסדר שכר הטרחה הכולל, עבור ביקורת, סקירה ושירותים אחרים יחדיו, וכנספח למכתב ההתקשרות, יצורפו הסדר שכר הטרחה הכולל, ומכתב ההתקשרות המתייחס לשירותים האחרים.


במקביל, מהסעיף המתייחס לעניינים רלוונטיים נוספים אשר ניתן לכלול במכתב התקשרות לביצוע ביקורת, תושמט הפסקה המתייחסת להסדר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר.

- תוקף מכתב ההתקשרות - מכתב ההתקשרות יכלול סעיף נוסף הקובע כי מכתב ההתקשרות יהיה בתוקף עד להשלמת ביצוע השירותים הכלולים בו על ידי רואה החשבון המבקר וקבלת מלוא התמורה בגינם.

- מנגנוני יישוב מחלוקות וסכסוכים - ניתן לסכם במכתב ההתקשרות, דרכים שיקבעו מראש, להסדרת מחלוקות כגון בוררות במנגנון שיקבע בין הצדדים.

  • נוסח מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים במסגרת הנספח לתקן ביקורת 91 - כזכור, בשנת 2014 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 34 בדבר "הצגה של דוחות כספיים" (להלן - "תקן חשבונאות 34") אשר חל על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחריו. שמות הדוחות במסגרת הנוסח לדוגמה של מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים הותאמו בעקביות לתקן חשבונאות 34. כמו כן, הלשכה בחרה להתאים את הנוסח לדוגמה בנספח האמור, כך שיתייחס לביקורת של דוחות כספיים שנערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP), בנסיבות בהן הישות המבוקרת העורכת גם דוחות כספיים נפרדים וגם דוחות כספיים מאוחדים (חלף התייחסות רק לדוחות כספיים מאוחדים בהתאם לנוסח הנוכחי של הנספח לתקן ביקורת 911). לאור זאת, נוספו מספר הערות שוליים לנספח  האמור בכדי להבהיר כי בנסיבות אחרות, יידרש לבצע במכתב ההתקשרות את ההתאמות המתחייבות.

תחילה

במסגרת ההצעה לתקן מוצע כי התיקון לתקן ביקורת 91 יחול על מכתבי התקשרות שייחתמו החל מיום 30 בספטמבר 2017 או לאחר מכן.

יובהר כי העקרונות, ההוראות וההנחיות המפורטות בהצעה לתקן יחייבו את רואי החשבון המבקרים, לאחר פרסום התקן הסופי ובכפוף למועד כניסתו לתוקף.