פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 21/2017

עמדת סגל חשבונאית 19-2

גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16

עמדת סגל חשבונאית 19-2

גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16)

כזכור, בחודש ינואר 2016 פרסמה הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) את תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16) (להלן - "התקן"), המחליף את ההנחיות הקיימות כיום בנושא חכירות תחת התקינה הבינלאומית (המבוססת על תקן חשבונאות בינלאומי 17, חכירות (IAS 17)) ואשר קובע מודל כולל לזיהוי הסדרי חכירה ולטיפול החשבונאי בהם בדוחות הכספיים.

ליישום התקן עשויות להיות השלכות משמעותיות על דוחות כספיים של חברות רבות הפועלות בתחומים שונים.

כך לדוגמה, חברות המהוות צד להסכמים מהותיים לחכירה תפעולית של נכסים כחוכרות, תידרשנה להכיר לראשונה בדוחותיהן הכספיים, נכסים המייצגים את זכות השימוש בנכס נשוא הסכם החכירה ומנגד בהתחייבות המשקפת את המחויבות שהישות נטלה על עצמה לשלם סכומים למחכיר הנכס. לאור האמור, יישום התקן צפוי להשפיע על מצבת הנכסים וההתחייבויות שיוכרו בדוחות הכספיים של חברות אלה, על סעיפי דוח רווח והפסד שלהן, וכנגזרת - על יחסים פיננסיים ונתונים תפעוליים שונים (לרבות נתון ה- EBITDA).

מועד התחילה המחייב של התקן נקבע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או לאחריו, כאשר יישום מוקדם אפשרי ובלבד שהחברה מיישמת באימוץ מוקדם גם את תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15).

ביום 3 בדצמבר 2017 פרסם סגל הרשות את עמדת סגל חשבונאית 19-2: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (להלן - "עמדת סגל 19-2).

עמדת סגל 19-2 מבהירה כי מקום בו השפעות היישום לראשונה של התקן צפויות להיות משמעותיות, על חברות לכלול כבר בדוחותיהן הכספיים לשנת 2017, מידע שיאפשר למשתמשים בהם להבין את השפעותיו העיקריות הצפויות של התקן, ואת ההשלכות הצפויות של יישומו, כמפורט בעמדת סגל חשבונאית מספר 11-4: גילוי בדבר השפעות יישום IFRS 15 (להלן - "עמדת סגל 11-4") שפורסמה בחודש דצמבר 2016 ובשאלה ותשובה לעמדת סגל 11-4 שפורסמה בחודש אוגוסט 2017, בשינויים המחויבים.

כזכור, במסגרת עמדת סגל 11-4, במסגרת הגילוי הנדרש לעמדת הסגל בקשר עם השפעות היישום לראשונה של IFRS 15 (ובהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 8, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות ("IAS 8")), ישויות נדרשו לכלול את ההתייחסויות כדלקמן בדוחותיהן הכספיים השנתיים לשנת 2016:

  1. מדיניות חשבונאית - גילוי בדבר השינויים המהותיים הצפויים במדיניות ההכרה בהכנסה, לרבות התייחסות למדיניות החשבונאית ביחס לסוגיות יישומיות מהותיות העולות מהתקן ואשר רלוונטיות לפעילותה העסקית של החברה; להקלות יישומיות אפשריות בהתאם להוראות התקן אותן בחרה החברה לאמץ; מקום בו קיימות, בהתאם להוראות התקן, מספר חלופות למדיניות אפשרית - התייחסות למדיניות בה בחרה החברה.
  2. השפעה כמותית - גילוי בדבר ההשפעותהכמותיות של התקן, ככל שמידע זה ניתן לאמידה באופן סביר, ובכלל זה גילוי בדבר סכומי הכנסה ועיתוי ההכרה בהם, ככל שחלו בהם שינויים. לשם המחשה יידרש גילוי בדבר סכומי הכנסה שהוכרו בעבר ויבוטלו עם יישום התקן וסכומים שלא הוכרו כהכנסה בעבר וצפויים להיות מוכרים כהכנסה עם יישומו.
  3. השפעות מהותיות נוספות - גילוי בדבר השפעותמהותיותנוספות של התקן על עניינים נוספים הקשורים לעסקי החברה, לרבות עמידת החברה באמות מידה פיננסיות, חוזים עם לקוחות או ספקים ועוד.

לאור האמור יש להחיל עקרונות דומים ובנוגע להשפעות העיקריות הצפויות של התקן, ולכלול בדוחות הכספיים לשנת 2017, גילוי עקבי לזה שתואר לעיל, בשינויים המחוייבים.

ככל שאין בידי החברה למועד דוחות אלה את מלוא המידע בדבר השפעות יישום התקן, על החברה לציין עובדה זו ולעדכן מידע זה, לכל המאוחר, במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2018, בהתאם לעמדת הסגל, בשינויים המחויבים כאמור.

 

לחוזרים מקצועיים הכוללים סקירה תמציתית בדבר עמדת סגל 11-4 ובשאלה ותשובה לעמדת סגל 11-4, לחץ/י בפורמט PDF כאן ו-כאן.

להורדת עמדת סגל 11-4 כפי שפורסמה על ידי הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

להורדת קובץ שאלות ותשובות לעמדת סגל 11-4 כפי שפורסם על ידי הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

להורדת עמדת סגל חשבונאית מספר 19-2 כפי שפורסמה על ידי הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

 

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של עמדת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.

עמדת סגל חשבונאית 19-2: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16)