פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 23/2017

הצעה לתיקון כללי ניירות ערך

חוזר מקצועי 22/2017 

הצעה לתיקון כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), תשע"ו - 2016

רקע

סעיף 23 א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968- (להלן - "חוק ניירות ערך") קובע את התשתית החוקית לפרסום תשקיף מדף, אשר מכוחו ניתן להציע לציבור ניירות ערך במועדים שונים, על פני תקופת זמן של 24 חודשים (עם אפשרות הארכת התקופה ב- 12 חודשים נוספים), באמצעות פרסום דוח הצעת מדף אשר ככלל, אינו טעון היתר.

ההסדר בבסיס תשקיף המדף ודוחות הצעת מדף מבוסס, בין היתר, על ההנחה לפיה הגילוי המשולב בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף הוא גילוי נאות ומספק לצורך הצעת ניירות ערך לציבור, ואין הכרח כי הרשות תידרש לתת היתר מראש לכל הצעה והצעה שתתבצע על סמך תשקיף המדף. יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם הנחה זו אינה מתקיימת, מקום בו ההצעות על פי תשקיף המדף הן מורכבות ומחייבות גילוי מיוחד. ולפיכך, הוסמכה הרשות לקבוע בכללים מקרים בהם פרסום דוח הצעת המדף יהיה טעון היתר מאת הרשות וכן תנאים למתן ההיתר כאמור.

ביום 6 לאפריל 2016 נכנסו לתוקף כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך) (להלן - "הכללים").

במסגרת הכללים, כפי שפורסמו במקור, נקבעו מספר סוגי הצעות וסוגי ניירות ערך שהם בגדר "הצעות מורכבות" אשר התאם לכללים, פרסומו של דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת הרשות, בהתקיים אחד או יותר, מהמקרים הבאים:

  • הצעה לראשונה של מניות בידי תאגיד מדווח שאגרות החוב שלו רשומות למסחר;
  • הצעה של ניירות ערך במסגרת הצעת רכש חליפין (למעט הצעת רכש חליפין של תעודות התחייבות של התאגיד שאינה על רקע "קשיים פיננסיים");
  • הצעה של סדרת תעודות התחייבות המגובה בבטוחה/שעבוד (למעט שעבוד שלילי ו/או הרחבת סדרה נסחרת ללא הוספה או שינוי של בטוחות);
  • הצעה של ניירות ערך מורכבת או חדשנית מבחינת אופן ההצעה ותנאיה או מבחינת סוג נייר הערך ותנאיו. יובהר בהקשר זה כי, בדרך כלל (וככל שלא מתקיימים בהצעה תנאים ייחודיים), לא יראו כהצעה מורכבת או חדשנית: הצעה של מניות רגילות; תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה; תעודות התחייבות הניתנות להמרה למניות ביחס המרה קבוע ולפי שיקול המחזיק בהן; כתבי אופציה הניתנים למימוש לניירות ערך דוגמת אלו שצוינו לעיל; וכן ניירות ערך מסחריים.

לחוזר המחלקה המקצועית מיולי 2016 הסוקר בקצרה את הנושא בפורמט PDF לחץ/י כאן.
 
פרסום הצעה לתיקון הכללים

בחלוף הזמן והניסיון שנצבר ממועד כניסתם לתוקף של הכללים, החליט סגל הרשות להציע תיקון לכללים ולהוסיף שני מקרים נוספים בגינם יידרש היתר לדוח הצעת מדף. לצורך זה פרסם סגל הרשות בחודש נובמבר 2017, הצעה לתיקון כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), תשע"ו - 2016 (להלן - "ההצעה לתיקון הכללים").

להלן שני המקרים שמוצע להוסיף לכללים במסגרת ההצעה לתיקון הכללים:

  • הצעה לציבור של ניירות ערך של תאגיד מדווח שניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר בבורסה (כדוגמת הצעת ניירות ערך על ידי מיזמי השקעה).
  • הצעת ניירות ערך על ידי תאגיד מדווח המוגדר "כחברת מעטפת" (כהגדרתה בתקנון הבורסה - לחוזר המחלקה המקצועית אודות עמדה משפטית 104-17 העוסקת בהגדרת חברת מעטפת בפורמט PDF לחץ/י כאן) או הצעת ניירות ערך על ידי תאגיד מדווח ששינה את עיקר עסקיו לאחר קבלת היתר לתשקיף מדף או שבכוונתו לעשות שימוש בתמורת ההנפקה לצורך מימון רכישת נכסים או פעילות עסקית שיהוו לאחר ההנפקה את עיקר עסקיו.

בדומה למקרים המצויים כיום בכללים, גם במקרים המוצעים לתיקון, הרציונל בקבלת היתר הרשות לדוח הצעת המדף, הוא מתן האפשרות לסגל הרשות לבחון את אופן ההצעה ונאותות הגילוי שיינתן לציבור המשקיעים, בטרם קבלת החלטת השקעה.

בנוסף, במסגרת ההצעה לתיקון התקנות מוצע להחריג בהגדרת המונח "בטוחות" שעבוד צף, באופן שהצעת תעודות התחייבות המגובות בשעבוד כאמור, לא תצריך קבלת היתר הרשות לדוח הצעת מדף (בדומה לשעבוד שלילי).

יובהר כי נוסח ההצעה לתיקון הכללים פורסם להערות הציבור עד ליום 26 בדצמבר 2017.
 
לקישור לנוסח ההצעה לתיקון הכללים (הכוללת במסגרתה את נוסח תיקון הכללים) לחץ/י כאן.
 
יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית בלבד של הכללים ושל ההצעה לתיקונם ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המלא וההיבטים הנגזרים מיישומם. ככל שעולות סוגיות הכרוכות בהיבטים הנוגעים להיתר לדוח הצעת מדף נושא מומלץ להיוועץ עם יועצים משפטיים בעלי מומחיות רלוונטית.