עמדה משפטית מספר 104-17: חובת דיווח ועדכון על עמידה בהגדרת "חברת מעטפת"

מחלקה מקצועית - אפריל 2016

ביום 5 באפריל 2016, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את עמדה משפטית מספר 104-17: חובת דיווח ועדכון על עמידה בהגדרת "חברת מעטפת" (להלן -"העמדה המשפטית"). העמדה המשפטית עוסקת בכלל השימור החדש אשר נוסף לאחרונה לתקנון הבורסה והעוסק בחברות העונות להגדרת "חברת מעטפת" (כמפורט להלן). כמו כן מוזכרת במסגרת העמדה המשפטית הארכת התקופה המקסימלית להכללת מניותיו של תאגיד מדווח ברשימת השימור, משנתיים לארבע שנים.

להלן עיקרי האמור בעמדה המשפטית:

ביום 28 במארס 2016 תוקנו תקנון הבורסה (להלן - "התיקון" ו-"התקנון", בהתאמה) וההנחיות שפורסמו על פיו (להלן - "ההנחיות"), באופן שנוסף כלל שימור חדש. בנוסף הוארכה התקופה המקסימלית להכללת מניותיו של תאגיד מדווח ברשימת השימור, משנתיים לארבע שנים.

על פי כלל השימור החדש מניותיו של תאגיד מדווח המהווה "חברת מעטפת", כהגדרתה בהנחיות על פי החלק הרביעי לתקנון, יועברו למסחר ברשימת השימור של הבורסה, רשימה בה מתקיים מסחר יומי במתכונת מצומצמת, וזאת בעקבות דיווח של תאגיד כאמור על היותו "חברת מעטפת".

חברת מעטפת הוגדרה בהנחיות הבורסה כדלקמן:

  1. חברה שאין לה, בין במישרין ובין בעקיפין, פעילות עסקית ריאלית, המניבה או צפויה להניב הכנסות במהלך העסקים הרגיל אשר אינן רק הכנסות מימון.
  2. חברה אשר 80% או יותר מסך נכסיה הם מזומנים ו/או שווי מזומנים ו/או פיקדונות ו/או נכסים  פיננסיים אשר אינם מקנים השפעה מהותית, שליטה משותפת או שליטה כהגדרתן בכללי חשבונאות מקובלים ו/או החזקות בחברות מעטפת אחרות אשר ניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה.

על אף האמור בסעיף 2 לעיל, לא תיחשב כחברת מעטפת, חברה אשר:

  • מניותיה נכללות בענף הטכנולוגיה או הביומד של הבורסה והיא השקיעה לפחות 400 אלף ש"ח (ברוטו) במו"פ בשנים עשר החודשים האחרונים לגביהם נערכו דוחות כספיים;
  • יש לה החזקה בנכס נפט כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף מבנה וצורה), התשכ"ט - 1969;
  • פועלת בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995;
  • עונה על הגדרת "ישות השקעה" בכללי חשבונאות מקובלים;
  • עיסוקה העיקרי הוא מתן שירותים פיננסיים והחברה סווגה ככזו לפי הסיווג הענפי של הבורסה.

בהתאם לתקנון הבורסה להפיכתו של תאגיד מדווח לחברת מעטפת עשויה להיות השפעה מהותית על התאגיד ועל מחיר ניירות הערך שלו (לעניין זה תשומת הלב מופנית לאמור בעמדת סגל מס' 104-12 חובת דיווח ועדכון של תאגידים מדווחים בדבר אי עמידתם בכללי השימור או בגין השעייתם ממסחר). משכך, על תאגיד מדווח שהפך לחברת מעטפת לדווח על כך בדוח מיידי בסמוך לאחר הפיכתו לחברת מעטפת.

כך לדוגמה, אם חברה ציבורית השלימה עסקה למכירת כל פעילותה העסקית יהא עליה להודיע על הפיכתה לחברת מעטפת בעת מתן הדיווח המיידי על השלמת העסקה. באופן דומה, מקום בו חברה ציבוריתללא מכירות הפועלת בתחום המחקר והפיתוח מחליטה על הפסקת כל פעילות המחקר והפיתוח שלה ועל פיטורי העובדים, הרי שבעת מתן הדיווח המיידי על אירוע זה, יהא על החברה להודיע גם על הפיכתה לחברת מעטפת (דיווח כאמור יתבצע במסגרת טופס הדיווח הייעודי באמצעותו יינתן הדיווח האמור).

כמו כן, חברה ציבורית נדרשת להודיע על היותה חברת מעטפת, גם במסגרת הטופס הייעודי באמצעותו היא מפרסמת את הדוחות העיתיים שלה וכן במסגרת דוח הדירקטוריון המתפרסם אחת לרבעון בהתאם לתקנות הדיווח. לשם כך, על החברה לבדוק נכון למועד הדיווח של כל דוח כספי (31 במארס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו- 31 בדצמבר), בין היתר, את טיב והיקף נכסיה השוטפים ביחס לכלל נכסיה ולבחון האם היא נכנסת לתחולת ההגדרה של חברת מעטפת. ככל שהחברה עונה על הגדרת חברת מעטפת במועד הדוח הכספי, יהא עליה לציין האם היא עונה על הגדרה זו גם במועד פרסום הדוח הכספי. במקרה בו החברה מהווה חברת מעטפת במועד הדוח הכספי, אך היא אינה כזו במועד פרסום הדוח הכספי, יהא על החברה להסביר עובדה זו כאירוע לאחר תאריך המאזן, והמשמעות הפרקטית של האמור היא שהודעה זולא תיחשב כהודעה על בסיסה ניתן יהא להעביר את מניית החברה לרשימת השימור.

במקביל, במסגרת התיקון הוארכה התקופה המקסימלית להכללת מניותיו של תאגיד מדווח ברשימת השימור, משנתיים לארבע שנים (להלן "תקופת השימור"). אם במהלך תקופת השימור, לא יצליח התאגיד המדווח לעמוד בדרישות שנקבעו בתקנון ובהנחיות לשם יציאה מרשימת השימור, ימחקו מניותיו מן המסחר בבורסה בתום תקופת השימור.

להודעת ועדת הכספים מיום 27 במרץ 2016 בדבר אישור התיקון לתקנות הבורסה בנוגע להארכת תקופת השימור לחץ/י כאן.

לקישור לעמדה המשפטית לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של העמדה המשפטית ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה. מומלץ כי הישויות שהאמור עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול ההשלכות.