תקן סקירה 2 בדבר תיקון תקן סקירה 1 "סקירה של  מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" 

עם חלוף מספר שנים ממועד אימוצו של תקן סקירה 1 בדבר "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" (להלן - "תקן סקירה 1"), עלו מספר נושאים הדורשים עדכון של התקן האמור.

לפיכך, ביום 17 בספטמבר 2017 פרסמה לשכת רואי חשבון בישראל (להלן - "הלשכה") את תקן סקירה 2 בדבר תיקון תקן סקירה 1 "סקירה של  מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" (להלן - "תקן סקירה 2" או "התקן").  
 
להלן סקירה תמציתית של עיקרי התיקונים לתקן סקירה 1 מכוח תקן סקירה 2:

 • עדכון שמות הדוחות הכספיים בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה - בשנת 2014 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 34 בדבר "הצגה של דוחות כספיים" אשר חל על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחריו. בשל כך נוצר צורך לעדכן את שמות הדוחות בתקן סקירה 1 שהוכנו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP). לאור האמור, בין היתר, המונח 'מאזן' הוחלף במונח 'דוח על המצב הכספי', נוספה דרישת דיווח על הרווח הכולל ועוד.
 • החלפת מונחים - במסגרת התקן ניתן ביטוי להאחדת מונחים כפי שנכללו בתקני ביקורת שפורסמו בשנים האחרונות.
 • מכתב התקשרות לסקירה - בסעיף 11 בתקן סקירה 1 הושמטו המילים "בדרך כלל" על מנת להבהיר שקיימת חובה לחתום על מכתב התקשרות לסקירה. כמו כן התווספו נוסחי פסקאות נוספות כדוגמאות לעניינים המכוסים בדרך כלל במסגרת מכתב ההתקשרות לסקירה הכוללות התייחסות בדבר הסדר שכר טרחה, בדבר אופן יישוב מחלוקות וכן בדבר העובדה כי מכתב ההתקשרות יהא בתוקף עד להשלמת השירותים הכלולים בו וקבלת מלוא התמורה בגינם וזאת, באופן עקבי לנוסחי פסקאות אשר נכללו במסגרת תקן ביקורת 122 בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים" אשר פורסם בד בבד עם פרסום תקן סקירה 2 (ראה חוזר המחלקה המקצועית מחודש ספטמבר 2017 אשר פורסם בנושא).
 • שינויים במבנה של הצהרות בכתב בדוחות ביניים - מוצע כי חלף הדרישה לקבלת הצהרה בכתב מהדירקטוריון יידרש לקבל שתי הצהרות בכתב- הצהרה בכתב אחת תתקבל מהדירקטוריון וההנהלה, והשנייה תתקבל מהגורמים שהוסמכו לחתום על הדוחות הכספיים (עם זאת, בנסיבות בהן אין הבדל בין גופים אלו, ניתן יהיה לחתום על הצהרה אחת בנוסח מתאים). נוסחים לדוגמה של שתי ההצהרות בכתב מובאים בתקן סקירה 2 כתיקונים לנספח 3 לתקן סקירה 1.
  לאור האמור, הנוסח הנוכחי של הדוגמה בדבר ההצהרה בכתב במסגרת נספח 3 לתקן סקירה 1 פוצל כך שכל אחת משתי ההצהרות בכתב תכלול את הפסקאות הרלוונטיות, בהתאמה לזהות הגורמים מהם נדרשת ההצהרה בכתב (דהיינו, פסקאות מסוימות תיכללנה במתכונת זהה בשתי ההצהרות). כמו כן, באופן עקבי לתפיסה זו, בוצעו תיקונים לתקן סקירה 1 כך שחלף המונח "הנהלה" נכללה התייחסות ל- "דירקטוריון והנהלה".
  בנוסף, לנוסחי שתי ההצהרות בכתב, התווספה התייחסות להיבטים הבאים:
  - צדדים קשורים - הגורמים החותמים מאשרים את שלמות המידע שנמסר לרואה החשבון המבקר בנוגע לזיהוי והגילוי בקשר לצדדים קשורים.
  עסק חי - הגורמים החותמים מצהירים כי לא אירעו ולא התגלו בתקופת הדיווח או לאחריה, עד לתאריך החתימה על המידע הכספי לתקופות ביניים, אירועים המעידים על קשיים אפשריים בהמשך פעילותה של הישות המעמידים בספק משמעותי את יכולתה להמשיך בפעילותה כעסק חי.

הערה: המחלקה המקצועית שוקדת בימים אלה על עדכון ההצהרות בכתב הנדרשות מהדירקטוריון וההנהלה ומהגורמים שהוסמכו לחתוםעל הדוחות הכספיים. מובהר כי יידרש ליישם הצהרות אלה במסגרת סקירת הדוחות הכספיים ביניים לרבעון הראשון של שנת 2018 (או סקירת הדוחות הכספיים החצי שנתיים בתאגידים קטנים פטורים) בהתייחס לישויות המבוקרות בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.

 • הוספת נוסחים לדוגמה (במסגרת נספחים לתקן סקירה 1) בנוגע לנסיבות כדלקמן:
  - הוספת פסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב) בשל התאמה בדרך של הצגה מחדש - כאשר במידע הכספי לתקופת הביניים השוטפת נעשתה התאמה בדרך של הצגה מחדש (restatement) של מידע כספי שפורסם בעבר, על רואה החשבון המבקר להוסיף פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב) בדוח הסקירה.
  - התייחסות לרואה חשבון מבקר קודם - כאשר הדוחות הכספיים ההשוואתיים בוקרו ו/או נסקרו על ידי רואה חשבון מבקר קודם יצוין במסגרת דוח הסקירה שהדוחות הכספיים ההשוואתיים בוקרו ו/או נסקרו על ידי רואה חשבון מבקר קודם, סוג הדוח שניתן על ידי רואה החשבון המבקר הקודם, ואם היה בו שינוי מהנוסח האחיד (לרבות פסקת הדגש עניין שנכללה במסגרת דוח הסקירה של רואה החשבון המבקר הקודם במקרה שהיא תקפה גם לגבי הדוחות הכספיים של השנה השוטפת) את הסיבות לכך וכן את תאריך הדוח האמור.

הערה: ככלל, העקרונות המוזכרים לעיל בדבר הדגש עניין ובדבר התייחסות לרואה חשבון קודם מיושמים בפועל זה מכבר מפרקטיקה וכעת הם התווספו כאמור לתקן סקירה 1 באופן פורמלי.

 • שילובן של הבהרה 1 לתקן  סקירה 1 (הכוללת התאמות נוסח בכדי שיתאפשר מענה שונה לנסיבות בהן המידע הכספי לתקופות ביניים כולל מערכת מלאה של דוחות כספיים לתקופות ביניים או מידע כספי הכולל נתונים תמציתיים בלבד) והבהרה 2 לתקן  סקירה 1 (העוסקת בנוסח דוח סקירה של רואה חשבון מבקר על מידע כספי לתקופות ביניים של רשויות מקומיות), וזאת בדרך של תיקון נוסח והוספת נספח, לפי העניין.

 
תחילה
תקן סקירה 2 יחול החל ממועד פרסומו, למעט באשר לדרישות הנוגעות להצהרות בכתב בדוחות כספיים ביניים אשר תחולנה החל מתקופת הביניים הראשונה בשנת 2018.
 

לקישור לנוסח תקן סקירה 2 כפי שפורסם באתר לשכת רואי חשבון בישראל בפורמט PDF לחץ/י כאן (475KB).

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית של תקן סקירה 2 ואינו נועד להוות תחליף לקריאה מעמיקה של האמור במסגרתו.