חוזר מקצועי מס' 05/2017 - כנס תאגידים השמיני של רשות ניירות ערך (2016) 

ביום 19 בדצמבר 2016, קיימה רשות לניירות ערך את כנס התאגידים השנתי, השמיני במספר (להלן - "הרשות" ו- "הכנס", בהתאמה). כבכל שנה, פתח את הכנס יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, בקריאה לכלל הרגולטורים להצטרף "להודנה רגולטורית", דהיינו חתירה ליצירתה של וודאות רגולטורית למספר שנים אשר מטרתה לאפשר לשוק ההון  להתפתח. כתוצאה מהחתירה המתמשכת של הרשות בשנים האחרונות להעביר שורה של שינויים ומגמות דה-רגולציה בשוק ההון, ציין יו"ר הרשות כי עם סיומה של שנת 2016, לאחר שורה ארוכה של פעולות אנו מצויים בעידן אחר עם השלמתם של מהלכים אשר מכוונים לשים את הבורסה ואת שוק ההון במקום טוב יותר. עוד סקר יו"ר הרשות את המגמות לעתיד לבוא בטווח הקצר והארוך, בדגש על השלמת השינוי המבני בבורסה. צעד זה יוגשם, בין היתר, באמצעות צירופם של ברוקרים חדשים - מהלך אשר צפוי להביא להגדלת התחרות וכפועל יוצא להורדה בהיקפי העמלות. כמו כן, צפוי כי יושלם המהלך בדבר רישום צולב (אשר נועד לאפשר למשקיע הישראלי להשקיע באמצעות הבורסה בישראל במניות של 50 החברות הגדולות ביותר במדד S&P 500 ובשווי חברה של לפחות 500 מיליארד דולר) וכן המתווה הצפוי של יצירת מדרג רגולציה בדמות ביטול הדוח הרבעוני לרבעון הראשון והשלישי  לחברות ציבוריות קטנות שאינן תאגידים מדווחים (קרי, לא הנפיקו אגרות חוב). זאת ועוד, בין צעדי הרשות אשר נסקרו בקצרה, צוינו גם היבטים נוספים ובהם גם יצירת בורסה משנית לחברות קטנות, יצירת הקלות בתחום האכיפה המנהלית, רפורמה בתחום תעודות הסל, התווית ה- PCAOB הישראלי ועוד.

 

בהמשך החלק הפותח של הכנס, נשא דברים עו"ד מוטי ימין, ראש מחלקת תאגידים ברשות. עו"ד ימין דיבר אף הוא על הצורך ביצירת איזון שיפתח את שוק ההון בישראל תוך שמירה על האינטרסים של המשקיעים וזאת באמצעות פיתוח שוק, הקלות ברגולציה, פיקוח שוטף, שקיפות נאותה וממשל תאגידי בחברות הציבוריות השונות. בדבריו הדגיש עו"ד ימין את עצם קיום הדיאלוג המתמשך עם השוק וביסוס האמון הנדרש בשוק ההון ממשקיעים על מנת למנוע את האפקט לו אנו עדים בשנים האחרונות של חברות הנמחקות ממסחר בישראל. בנוסף, הוצגה גישת הרשות בטיפולה בתשקיפים ובדיווחים שוטפים ולבסוף נחתמו דבריו בדגשים השונים לפעילותה של המחלקה לשנת 2017.

 

במהלך הכנס, נישאו הרצאות אורח של נשיא ומנכ"ל חברת טבע, ארז ויגודמן, של מנכ"ל הבורסה הנכנס, איתי בן זאב וכן של סגן שר האוצר, ח"כ יצחק כהן. הכנס נחתם בפאנל אשר עסק ביחסי הגומלין בין התקשורת לשוק ההון.

 

במהלך הכנס הוצגו ונסקרו מגוון נושאים כלהלן (שלא בהכרח בהתאם לסדר העברתם  הכרונולוגי):

  • במסגרת המושב החשבונאיהיבטים באכיפה החשבונאית - הנושאים שנדונו  כללו, בין היתר, היבטים אודות הקלות בדיווח ופיתוח שוק: מדרג רגולציה ונע"מים (ניירות ערך מסחריים), סוגיות שנבחנו ע"י היחידה המקצועית החשבונאית ברשות, עבודת רואה החשבון המבקר - היבטי אכיפה, סוגיות בהערכות שווי, שיפור וקיצור הדוחות, עסק חי וביקורת בתאגידים.
  • במסגרת המושב המשפטיגילוידיווח וממשל תאגידי הנושאים שנדונו בתחום זה כללו, בין היתר, היבטים אודות שיקולי אכיפה של הרשות, שליטה ועסקאות בעלי שליטה, שכר בכירים - השקפת עמדות הרשות, חידושים בהליכי גיוס מהציבור, מיזמי השקעה לא מפוקחים, הסדרים, פעילות נאמנים ומה שביניהם, תחילת הפיקוח על חברות הדירוג ועוד.

להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של הנושאים וההיבטים העיקריים אשר נדונו במסגרת הכנס לחץ/י כאן.

 

לקישור באתר הרשות לניירות ערך למצגות שהוצגו במסגרת הכנס לחץ/י כאן 

בברכה,

המחלקה המקצועית