הצעת תקן סקירה 2 בדבר תיקון תקן סקירה 1 "סקירה של  מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"

עם חלוף מספר שנים ממועד אימוצו של תקן סקירה 1 בדבר "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" (להלן - "תקן סקירה 1"), עלו מספר נושאים הדורשים עדכון של התקן האמור.
לפיכך, ביום 7 ביוני 2017 פרסמה לשכת רואי חשבון בישראל הצעת תקן סקירה בדבר תיקון תקן סקירה 1 "סקירה של  מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" (להלן - "ההצעה לתקן").  
ההצעה לתקן פורסמה להערות ולתגובות הציבור עד ליום 21 ביולי 2017.
 
להלן סקירה תמציתית של עיקרי התיקונים המוצעים לתקן סקירה 1:

 • עדכון שמות הדוחות הכספיים בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה - בשנת 2014 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 34 בדבר "הצגה של דוחות כספיים" אשר חל על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחריו. בשל כך נוצר צורך לעדכן את שמות הדוחות בתקן סקירה 11 שהוכנו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).
 • החלפת מונחים - במסגרת ההצעה לתקן ניתן ביטוי להאחדת מונחים כפי שנכללו בתקני ביקורת  שפורסמו לאחרונה.
 • מכתב התקשרות לסקירה - בסעיף 11 בתקן סקירה 1 יושמטו המילים "בדרך כלל" על מנת להבהיר שקיימת חובה לחתום על מכתב התקשרות לסקירה. כמו כן הוצעו נוסחי פסקאות נוספות למכתב ההתקשרות לסקירה בדבר הסדר שכר טרחה ובדבר אופן יישוב מחלוקות.
 • שינויים במבנה של הצהרות בכתב בדוחות ביניים - מוצע כי חלף הדרישה לקבלת הצהרה בכתב מהדירקטוריון יידרש לקבל שתי הצהרות בכתב. הצהרה בכתב אחת תתקבל מהדירקטוריון וההנהלה, והשנייה תתקבל מהגורמים שהוסמכו לחתום על הדוחות הכספיים (עם זאת, בנסיבות בהן אין הבדל בין גופים אלו, ניתן יהיה לחתום על הצהרה אחת בנוסח מתאים). נוסחים לדוגמה של שתי ההצהרות בכתב מובאים בנספח להצעה לתקן.
  יובהר כי הנוסח הנוכחי של הדוגמה בדבר ההצהרה בכתב במסגרת נספח לתקן סקירה 11 פוצל כך  שכל אחת משתי ההצהרות בכתב תכלול את הפסקאות הרלוונטיות, בהתאמה לזהות הגורמים מהם נדרשת ההצהרה בכתב (בהקשר זה מוצע כי פסקאות מסוימות תיכללנה בשתי ההצהרות).
  בנוסף, מוצע כי תתווסף לנוסחי שתי ההצהרות בכתב, התייחסות להיבטים הבאים:
 • צדדים קשורים - הגורמים החותמים מאשרים את שלמות המידע שנמסר לרואה  החשבון המבקר בנוגע לזיהוי והגילוי בקשר לצדדים קשורים.
 • עסק חי - הגורמים החותמים מצהירים כי לא אירעו ולא התגלו בתקופת הדיווח או  לאחריה, עד לתאריך החתימה על המידע הכספי לתקופות ביניים, אירועים המעידים על קשיים אפשריים בהמשך פעילותה של הישות המעמידים בספק משמעותי את יכולתה להמשיך בפעילותה כעסק חי.
 • הוספת נוסחים לדוגמה (במסגרת נספחים לתקן סקירה 1) בנוגע לנסיבות כדלקמן:
 • הוספת פסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב) בשל התאמה בדרך של הצגה מחדש -  כאשר במידע הכספי לתקופת הביניים השוטפת נעשתה התאמה בדרך של הצגה מחדש (restatement) של מידע כספי שפורסם בעבר, על רואה החשבון המבקר להוסיף פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב) בדוח הסקירה.
 • התייחסות לרואה חשבון מבקר קודם - כאשר הדוחות הכספיים ההשוואתיים בוקרו  ו/או נסקרו על ידי רואה חשבון מבקר קודם יצוין במסגרת דוח הסקירה שהדוחות הכספיים ההשוואתיים בוקרו ו/או נסקרו על ידי רואה חשבון מבקר קודם, סוג הדוח שניתן על ידי רואה החשבון המבקר הקודם, ואם היה בו שינוי מהנוסח האחיד, את הסיבות לכך וכן, את תאריך הדוח האמור.​

הערה: ככלל, שני העקרונות המוזכרים לעיל מיושמים בפועל זה מכבר מפרקטיקה וכעת מוצע להוסיפם לתקן סקירה 11 באופן פורמלי.

 • שילובן של הבהרה 1 (הכוללת תיקוני נוסח בכדי שיתאפשר מענה שונה לנסיבות בהן המידע הכספי לתקופות ביניים כולל מערכת מלאה של דוחות כספיים לתקופות ביניים או מידע כספי הכולל נתונים תמציתיים בלבד) והבהרה 22 (העוסקת בנוסח דוח סקירה של רואה חשבון מבקר על מידע כספי לתקופות ביניים של רשויות מקומיות) לתקן  סקירה 11 בדרך של תיקון נוסח והוספת נספח, לפי העניין.

תחילה
במסגרת ההצעה לתקן מוצע כי התיקון לתקן סקירה 1 יחול החל ממועד פרסומו, למעט באשר לדרישות הנוגעות להצהרות בכתב בדוחות כספיים ביניים אשר תחולנה החל מתקופת הביניים הראשונה בשנת 2018.

יובהר כי העקרונות, ההוראות וההנחיות המפורטות בהצעה לתקן יחייבו את רואי החשבון המבקרים, לאחר פרסום התקן הסופי ובכפוף למועד כניסתו לתוקף.