דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2017 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2017 של חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים להלן קישורים לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2017 בפורמט PDF (גרסאות WORD יועברו על פי דרישה):

 • להורדת דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2017, הערוכים לפי תקני IFRS בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 10625 kb ] (10626KB) - הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך כוללים, בין היתר, את עיקר דרישות הגילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות לתקנים קיימים וחדשים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010. לשם הנוחות כללנו במסגרת פתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה, מזכר המפרט בדבר עיקרי השינויים ביחס לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2016, כמו גם סקירה של דגשים רלוונטיים נוספים ובכלל זה סקירה של התפתחויות רלוונטיות מהעת האחרונה בתקנות ניירות ערך (להורדת המזכר בפורמט PDF לחץ/י כאן (933KB). הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה נועדו לשמש ככלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS. עם זאת, הם אינם כוללים את כל דרישות הגילוי האפשריות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך.
 • להורדת דוחות כספיים נפרדים לדוגמה לשנת 2017, הנדרשים מכוח תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 בפורמט PDF לחץ/י כאן (1553KB) - הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה ערוכים בהתאם לעקרונות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה. בהתאם, הם ערוכים בכדי לשקף נתונים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם, וכוללים דוגמאות לפריטי מידע מהותי החשוב למשקיע סביר לצורך הבנת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד עצמו כחברה אם, או מידע העשוי להשפיע על קבלת החלטות כלכליות בקשר עם התאגיד, כמפורט בתוספת העשירית. יצוין כי בדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה לשנת 2017 לא בוצעו שינויים משמעותיים לעומת הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה לשנת 2016.

דגשים עיקריים שקיבלו ביטוי בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה (להתייחסות רחבה יותר ראו המזכר שנכלל כפתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה):

 • קיצור דוחות - בחודש דצמבר 2012 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את עמדה משפטית מספר 105-25: קיצור הדוחות (להלן - "העמדה המשפטית") אשר מטרתה להביא לקיצור ומיקוד הדוחות. במהלך השנים פרסם סגל הרשות עדכונים לעמדה המשפטית הכוללים תוספות והבהרות לפרסום המקורי מחודש דצמבר 2012 כאמור. בדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה הוטמעו שינויים ושיפורים במלל ובאופן הצגת מידע בביאורים (לרבות ביטול דרישות גילוי מסוימות) כפועל יוצא של חלק ניכר מהעדכונים שנכללו במסגרת העמדה המשפטית בשנים האחרונות (הרלוונטיים לדוחות הכספיים). מטבעם נועדו הדוחות לדוגמה, ככל הניתן, לסייע בעריכת הדוחות הכספיים ובעמידה במכלול דרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ומכוח תקנות ניירות ערך ולצורך זה הם כוללים, בדרך כלל, מגוון רחב של דרישות גילוי פוטנציאליות. לפיכך, ברמה הפרקטית ובהתאם לעקרונות העמדה המשפטית, נדרש ביתר שאת, במסגרת השימוש בדוחות לדוגמה ככלי עזר לעריכת הדוחות הכספיים, להפעיל שיקול דעת מעמיק ומושכל בכדי לכלול את דרישות המידע והגילוי המהותיים בלבד העשויים להיות רלוונטיים למשתמשי הדוחות הכספיים.
 • תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 7, דוח על תזרימי מזומנים (IAS 7) - בהתאם לתיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 7, דוח על תזרימי מזומנים (IAS 7) (להלן - "התיקון"), ישויות נדרשות לתת גילויים אשר יאפשרו לשפר את הבנת משתמשי הדוחות כספיים בדבר שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילות מימון, הכרוכים בתזרימי מזומנים ושאינם כרוכים בתזרימי מזומנים (כגון, שינויים שמקורם מהפרשי שער, שינויים בשווי הוגן, שינויים הנובעים מאיבוד שליטה או מהשגת שליטה בחברות בנות או בפעילויות העונות על הגדרת 'עסק'). התיקון חל בהתייחס לתקופות דיווח שנתיות שתחילתן ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו.
  לאור התיקון, התווסף בדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2017 גילוי במתכונת טבלאית, אודות שינויים אפשריים בהתחייבויות הנובעות מפעילות מימון במסגרת ביאור מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים.

 • תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים (IFRS 9) - כזכור, בחודש יולי 2014 פורסמה גרסה סופית לתקן (IFRS 9 (2014)), הכוללת בעיקרה תוספות ותיקונים הנוגעים להיבטי סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים ולטיפול החשבונאי בירידת ערך של נכסים פיננסיים. כמו כן, נקבע כי מועד התחילה המנדטורי של התקן (בגרסתו הסופית) יהא  תקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או אחריו, בדרך של יישום למפרע עם מספר הקלות הנוגעות לאופן היישום לראשונה. ישויות שטרם בחרו ביישומו המוקדם של התקן תידרשנה לתת גילוי להשפעתו הצפויה במסגרת ביאור השפעת פרסומים חדשים שטרם נכנסו לתוקף.
  הדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2017 כוללים מספר חלופות לגילויים איכותיים וכמותיים במתכונת עקבית להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 8, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (IAS 8). מומלץ להיוועץ במחלקה המקצועית בנוגע לנוסחים שייכללו בנושא.  

  יצוין כי הדוחות הכספיים לדוגמה אינם כוללים התייחסות למקרים בהם ישות החליטה לאמץ מוקדם את הוראות  IFRS 9.  
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסה מחוזים עם לקוחות (IFRS 15) - בחודש מאי 2014 פורסם תקן דיווח כספי בינלאומי 15 בדבר הכנסה מחוזים עם לקוחות (IFRS 15, להלן - "התקן"). התקן יחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 18, הכנסות (IAS 18), את תקן חשבונאות בינלאומי 11, חוזי הקמה (IAS 11) ופרשנויות נלוות לתקנים אלו.
  התקן מציג מודל יחיד וכוללני להכרה בהכנסה אשר יחול על חוזים עם לקוחות וקובע שתי גישות עיקריות להכרה בהכנסה לפיהן ההכנסה תוכר על פני תקופת החוזה או בנקודת זמן ספציפית וכולל חמישה שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה (זיהוי חוזה עם לקוח; זיהוי מחויבויות ביצוע נפרדות בחוזה; קביעת מחיר העסקה; הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות והכרה בהכנסה עם קיומה של מחויבות ביצוע).
  לאחר מועד פרסום התקן פורסמו מספר תיקונים והבהרות העוסקים בסוגיות הנוגעות ליישומו ובכללן, היבטים הנוגעים לזיהוי של מחויבויות ביצוע, זיהויה של ישות כצד עיקרי או כסוכן, רישיונות שימוש לקניינים רוחניים והכנסות מתמלוגים.
  התקן יחול לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018, או אחריו והינו כולל מספר חלופות יישום לראשונה. יישום מוקדם אפשרי.
  דרישות גילוי בדוחות כספיים לשנת 2017:

  בהתאם לעמדת סגל חשבונאית מספר 4 -11: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS 15) שפורסמה בחודש דצמבר 2016, במסגרת הגילוי הנדרש בקשר עם השפעות היישום לראשונה של IFRS 15 ובהתאם להוראות IAS 8, יש לכלול גילוי כמותי ואיכותי הכולל, בין היתר, גילוי בדבר השינויים המהותיים הצפויים במדיניות ההכרה בהכנסה, לרבות התייחסות למדיניות החשבונאית ביחס לסוגיות יישומיות מהותיות העולות מהתקן ואשר רלוונטיות לפעילותה העסקית של החברה, תיאור הקלות ו/או חלופות בהן בחרה החברה ועוד; גילוי בדבר ההשפעות הכמותיות של התקן,  ובכלל זה גילוי בדבר סכומי הכנסה ועיתוי ההכרה בהם, ככל שחלו בהם שינויים; גילוי בדבר השפעות מהותיות נוספות של התקן על עניינים נוספים הקשורים לעסקי החברה, לרבות עמידת החברה באמות מידה פיננסיות, חוזים עם לקוחות או ספקים ועוד. הדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2017 כוללים מספר חלופות לגילויים איכותיים וכמותיים אודות השפעות יישום התקן במתכונת עקבית לעמדת הסגל. מומלץ להיוועץ במחלקה המקצועית בנוגע לנוסחים שייכללו בנושא (לחוזרים מקצועיים הכוללים סקירה תמציתית בדבר עמדת סגל 11-4 ובשאלה ותשובה לעמדת סגל 11-4,
   לחץ/י כאן ו-כאן).
  כתזכורת נציין כי לקראת יישום התקן, ישויות נדרשו, בין היתר, לנתח את ההסכמים והחוזים בהם הישות נוהגת להתקשר עם לקוחותיה, תוך היוועצות ביועצים חשבונאיים ומשפטיים ככל ורלוונטי, על מנת לבחון סוגיות להן מתייחס התקן אשר יש בהן בכדי לשנות את הטיפול החשבונאי הנוהג כיום מתוקף התקנים והפרשנויות הרלוונטיים בנושא.
  בין ההיבטים העשויים להיות מושפעים כאמור נזכיר את עיתוי ואופן ההכרה בהכנסה (לרבות בהתייחס להכרה בהכנסה ממכירת דירות על ידי קבלנים יזמיים), אופן מדידת התמורה ובפרט ההתייחסות לרכיבי תמורה משתנה, היקף הגילויים בדוחות הכספיים, פיתוח אומדנים ושיקולי דעת, התאמה של מערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי וכדומה.
  לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי התקן לחץ/י כאן [ 269 kb ].

  יצוין כי הדוחות הכספיים לדוגמה אינם כוללים התייחסות למקרים בהם ישות החליטה לאמץ מוקדם את הוראות  IFRS 15.  
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16- בחודש ינואר 2016 פורסם תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16, להלן - "התקן"). התקן קובע את מכלול היבטי הטיפול החשבונאי (הכרה, מדידה, הצגה וגילוי) בהסכמי חכירה בספרי החוכר ובספרי המחכיר.
  התקן קובע מודל חשבונאי אחיד בהתייחס לעסקאות חכירה, ללא הבחנה בין חכירה מימונית לחכירה תפעולית ומחייב לראשונה חוכרים להציג על פני הדוחות על המצב הכספי/המאזנים עסקאות חכירה תפעוליות באמצעות הכרה בנכס המשקף "זכות שימוש" (Right-of-use) ומנגד להכיר בהתחייבות בגין חכירה (Lease liability). עם זאת, התקן מקנה הקלה באשר לחכירות לטווח קצר (חכירות לתקופה קצרה מ-12 חודשים) וחכירות של פריטים בעל ערך כספי נמוך.
  דרישות התקן בהתייחס לטיפול החשבונאי בעסקאות חכירה בדוחות הכספיים של מחכיר הינן זהות בעיקרן לעקרונות תקן חשבונאות בינלאומי 17, חכירות (IAS 17).
  עם כניסתו לתוקף התקן יחליף את IAS 17 וכן שלושה פרסומי פרשנות העוסקים בנושא חכירות.

  התקן יחול לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או אחריו. והינו כולל מספר חלופות יישום לראשונה. יישום מוקדם אפשרי.
  דרישות גילוי בדוחות כספיים לשנת 2017:
  בחודש דצמבר 2017 פרסם סגל רשות ניירות ערך את עמדת סגל חשבונאית 19-2: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (להלן - "עמדת סגל 19-2").
   עמדת סגל 19-2 מבהירה כי מקום בו השפעות היישום לראשונה של התקן צפויות להיות משמעותיות (לדוגמה, חברות המהוות צד להסכמים מהותיים לחכירה תפעולית של נכסים כחוכרות, אשר תידרשנה להכיר לראשונה בדוחותיהן הכספיים, נכסים המייצגים את זכות השימוש בנכס נשוא הסכם החכירה ומנגד בהתחייבות המשקפת את המחויבות שהישות נטלה על עצמה לשלם סכומים למחכיר הנכס) יידרש לכלול  במסגרת הגילוי בקשר עם השפעות היישום לראשונה של התקן, גילוי כמותי ואיכותי (כמפורט בעמדת סגל חשבונאית מספר 4 -11: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS 15)), הכולל, בין היתר, גילוי בדבר השינויים המהותיים הצפויים, לרבות התייחסות למדיניות החשבונאית ביחס לסוגיות יישומיות מהותיות העולות מהתקן ואשר רלוונטיות לפעילותה העסקית של החברה, תיאור הקלות ו/או חלופות בהן בחרה החברה ועוד; גילוי בדבר ההשפעות הכמותיות של התקן, ככל שמידע זה ניתן לאמידה באופן סביר, ככל שחלו בהם שינויים; גילוי בדבר השפעות מהותיות נוספות של התקן על עניינים נוספים הקשורים לעסקי החברה, לרבות עמידת החברה באמות מידה פיננסיות, נתונים תפעוליים שונים, חוזים עם לקוחות או ספקים ועוד. בהקשר זה ציין סגל הרשות כי ככל שאין בידי החברה את מלוא המידע בדבר השפעות יישום התקן, על החברה לציין עובדה זו ולעדכן מידע זה, לכל המאוחר, במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון שני של שנת 2018. 
  הדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2017 כוללים מספר חלופות לגילויים איכותיים וכמותיים אודות השפעות יישום התקן במתכונת עקבית לעמדת סגל 19-2. מומלץ להיוועץ במחלקה המקצועית בנוגע לנוסחים שייכללו בנושא.
  יצוין כי הדוחות הכספיים לדוגמה אינם כוללים התייחסות למקרים בהם ישות החליטה לאמץ מוקדם את הוראות  IFRS 16.  
  לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית בדבר עמדת סגל 19-2 לחץ/י כאן.
דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2017, הערוכים לפי תקני IFRS אילוסטרציה של מפת עולם