article banner

שנת 2023

דוחות לדוגמה - דצמבר 2023

חוזר מקצועי 18/2023 - תקינה חשבונאית ישראלית - גילויים בדבר מלחמת "חרבות ברזל"

חוזר מקצועי 17/2023 - דגשים לתאגידים המדווחים בדבר גילוי על השלכות מלחמת חרבות ברזל

חוזר מקצועי 16/2023 - שאלות ותשובות בנושא תזמ"ז חזוי והערכות שווי - חרבות ברזל

חוזר מקצועי 15/2023 - תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 21, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ בדבר היעדר יכולת המרה

חוזר מקצועי 14/2023 - הודעת רשות ניירות ערך בדבר הארכת תקופת תשקיפי מדף בשלושה חודשים נוספים 

חוזר מקצועי 13/2023 - ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023

חוזר מקצועי 12/2023 - פרסום תקני גילוי בינלאומיים בנושא קיימות (International Sustainability Disclosure Standards)

חוזר מקצועי 11/2023 - הצעה לתיקון כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא בעניין מתכונת דיווח iXBRL

חוזר מקצועי 10/2023 - פרסום החלטות אכיפה חשבונאיות

פרסום החלטת אכיפה חשבונאית בנושא מענקים ממשלתיים

חוזר מקצועי 9/2023 - עמדת סגל חשבונאית 13-9: מדידת הפסדי אשראי בדוחות חברות האשראי החוץ בנקאי

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023

חוזר מקצועי 08/2023 - תקן חשבונאות 45 - טיפול חשבונאי במענקים ממשלתיים

חוזר מקצועי 07/2023 - פרסום החלטות אכיפה חשבונאיות

חוזר מקצועי 6/2023 - מעבר לדיווח iXBRL

חוזר מקצועי - 5/2023 - עדכון עמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח

חוזר מקצועי 04/2023 - עדכון עמדה משפטית מספר 105-33- גילוי בנושא סייבר

חוזר מקצועי 03/2023 - דגשים צפויים בפעילות מחלקת תאגידים בשנת 2023

חוזר מקצועי 02/2023 -עדכון עמדת סגל 19-3 - טיפול חשבונאי בויתורי דמי שכירות

חוזר מקצועי 01/2023 - הטיפול החשבונאי בנוגע למזומנים מוגבלים