אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי 11/2023

הצעה לתיקון כללי רישום

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

הצעה לתיקון כללי רישום, חתימה, דיווח

הפצה במגנא בעניין מתכונת דיווח IXBRL

רקע

כזכור, בספטמבר 2019 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות") מסמך היוועצות בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת IXBRL שהינה מתכונת דיווח מקובלת בעולם (להלן - "מסמך ההיוועצות") אשר נועדה לשפר את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי הדוחות הכספיים בארץ ובעולם לנתונים המופיעים בהם.

IXBRL הינו סטנדרט דיווח בינלאומי, המאפשר קריאה הן על ידי אדם והן על ידי מכונה. דיווח באופן זה מאפשר הנגשה של כמות נתונים גדולה יותר מהקיים כיום בדוחות הכספיים וכן מאפשר משיכה של כל הנתונים המתויגים בדוחות ללא צורך בהקלדה ידנית. כיום, תאגידים מדווחים נדרשים לצרף את הדוחות הכספיים בקובץ PDF.

הרשות רואה במעבר לדיווח במתכונת IXBRL, נדבך משמעותי בפיתוח שוק ההון הישראלי והפיכתו לשוק הון משוכלל, נגיש ומתקדם אשר צפוי להציב את שוק ההון המקומי בשורה אחת עם שאר השווקים המובילים בעולם.

 לקישור לחוזר מקצועי שפורסם בנוגע למסמך ההיוועצות בחודש אוקטובר 2019 לחץ/י כאן.

ממועד פרסום מסמך ההיוועצות, וכחלק מההיערכות למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת IXBRL  ביצעה הרשות צעדים משמעותיים, לרבות פיילוט מצומצם לא פומבי עם תאגידים מדווחים (במסגרתו השתתפו 7 חברות מדווחות אשר הכינו דוחות מובנים לרשות) לקידום המעבר לדיווח מחייב של דוחות תקופתיים במתכונת IXBRL והשלמת התאמת התשתיות הנדרשות לקראת דיווח במתכונת זו.

בהמשך לאמור, בדצמבר 2021 פרסמה הרשות הצעת תיקון להסדרת דיווח באמצעות IXBRL (ההצעה האמורה עמדה להערות ותגובות הציבור עד ליום 09 בפברואר 2022) ובחודש אפריל 2022 פרסמה הרשות מדריך מקצועי המפרט בדבר דגשים לתהליך הדיווח במתכונת IXBRL ובדבר תהליך המיפוי והתיוג.  

ביום 13 באוגוסט 2023, פרסמה הרשות הצעה לתיקון כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא בעניין מתכונת דיווח IXBRL (להלן - "ההצעה לתיקון").

להלן תמצית העקרונות אשר הרשות מבקשת לאמץ בישראל בהתאם לאמור בהצעה לתיקון:

דוחות כספיים (שנתיים ורבעוניים) של תאגידים מדווחים ידווחו בהתאם לשיטת דיווח IXBRL כאשר מוצע להחיל את חובת הדיווח באופן הדרגתי בשני היבטים: עיתוי הדיווח לראשונה כנגזרת של גודל התאגידים אשר עליהם תחול חובת הדיווח והיקף התיוגים הנדרשים (היקף המידע המתוייג).

נדבך התאגידים

מוצע לחלק את התאגידים המדווחים ל- 3 קבוצות בהתבסס על שווי שוק, כך שמועד היישום לראשונה יהא שונה כדלקמן:

  •  קבוצה א' - 120 התאגידים ששווי השוק של כלל המניות ותעודות ההתחייבות הרשומות למסחר שלהם הוא הגבוה ביותר מקרב כלל התאגידים המדווחים.
  • קבוצה ב' - יתר התאגידים שאינם נמנים על קבוצה א' אך אינם עונים על הגדרת "תאגיד קטן" בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
  • קבוצה ג' - תאגידים קטנים.

חובת הדיווח לראשונה במתכונת הדיווח החדשה תחול על הקבוצה הראשונה 9 חודשים ממועד פרסום תיקון התקנות, על הקבוצה השנייה שנה לאחר מכן והקבוצה השלישית שנה נוספת לאחר מכן.

בנוסף לאמור, כל קבוצה תתחלק לארבע תתי קבוצות אשר לכל אחת מהן יקבע רבעון מסוים במהלך שנת היישום לראשונה התקפה בהתייחס לקבוצה, כשהשיוך לקבוצה ייקבע על פי סדר יורד של שווי.

תאגידים שירשמו את ניירות הערך שלהם לראשונה למסחר בתקופת יידרשו לדווח בהתאם למתכונת החדשה בדוח השנתי העוקב לדוח השנתי הראשון שלאחר ההנפקה או במועד שנקבע לתאגידים בקבוצה אליה הם משתייכים מבחינת שווי שוק, לפי המאוחר שבהם. 

נדבך היקף המידע המתויג

בהתאם למוצע במסגרת ההצעה לתיקון, בשלב ראשון תחול חובה לדווח במתכונת הדיווח החדשה רק את הדוחות הכספיים הראשיים (קרי - "דוח על המצב הכספי", "דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר", "דוח על השינויים בהון", "דוח על תזרימי מזומנים" - כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע.

בשלב השני, שנתיים לאחר מכן, ידווחו הביאורים לדוחות הכספיים במתכונת המכונה Block Tagging.

המסמך הנלווה להצעה לתיקון כולל סקירה רחבה של הנושא לרבות סקירה בינלאומית של היקף היישום על פני מדינות מרכזיות והדרישות החלות בהן, סקירת החלופות שנשקלו והשוואה ביניהן ועוד.

ההצעה לתיקון פורסמה כאמור להערות ותגובות הציבור עד ליום 12 בספטמבר 2023.