אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי 05/2023

עדכון עמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

רקע

במרוצת השנים הובאו לפתחו של סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") מספר סוגיות בנוגע לחובה החלה על תאגידים מדווחים לפרסם דיווח מיידי, בהתאם לתקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), אודות התקשרות בהסכמי הלוואה, שינוי תנאי הסכמים אלה והתחייבויות לעמוד באמות מידה פיננסיות.

בחינת דיווחי התאגידים המדווחים במהלך השנים האחרונות, בנוגע לפרסום דיווח מיידי אודות הסכמי הלוואה, ובכלל זה פירוט של אמות מידה פיננסיות המהוות חלק מתנאי הסכמי הלוואה, עמידת התאגיד בהן והשלכותיהן האפשריות על התאגיד, הראתה כי דיווחי התאגידים המדווחים נעדרו אחידות בנוגע לאמור.

בעוד שתאגידים מדווחים מסוימים נתנו גילוי מפורט וברור של כל הסכם הלוואה ושל כל אמת מידה פיננסית אליה הם התחייבו, אופן חישובה (ככל שנדרש חישוב שכזה) ותוצאות חישובה למועד הדוח, נמצאו תאגידים מדווחים אשר לא נתנו כלל גילוי למאפייני אמות המידה הפיננסיות בגין הסכמי הלוואה ואילו תאגידים אחרים הסתפקו באמירה כללית לפיה הם מחויבים לעמוד באמות מידה פיננסיות בגין הסכמי הלוואה וכי הם עומדים בהן במועד הדיווח.

על רקע ממצאים אלה ואי האחידות שהתקיימה בקרב התאגידים המדווחים ביישום תקנה 36 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, סגל הרשות פרסם במהלך שנת 2011 את עמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח (להלן - "עמדת הסגל") ובמסגרתה שטח את עמדתו ביחס לתחולת תקנה 36 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים בנוגע להתקשרויות האמורות.

ביום 19 במארס 2017 עודכנה עמדת הסגל כאשר השינויים העיקריים שבוצעו כללו הוספת הגדרות חדשות למונחים "הלוואה" ו-"הלוואה מהותית" וכן נוספו מספר שאלות ותשובות לנספח א' לעמדת הסגל, המפרט לצורך המחשה, מספר מקרים ספציפיים אשר נבחנו על ידי סגל הרשות במסגרת שאלות שהופנו לסגל הרשות והתשובות שניתנו בגינן.

 

עדכון 2023

בחודש פברואר 2023 עודכנה עמדת הסגל פעם נוספת (להלן - "עדכון פברואר 2023") כאשר השינויים העיקריים כללו הוספת אירועים חדשים המחייבים דיווח מיידי אודות אירוע אשראי בר דיווח או הפרה או פעולה שנועדה למנוע הפרה של הסכם הלוואה מהותי, נוספה הגדרה חדשה למונחים "הלוואה עם תניית הפרה צולבת", "הלוואה עם תניית הפרה צולבת מהותית" והנחיות לגילוי שנדרש בגינה. בנוסף, עודכן נספח השאלות והתשובות (ובמסגרת זאת נוספה שאלה ותשובה מס' 7 הכוללת דוגמה להפרה צולבת שעשויה להקים עילה לפירעון מיידי של הלוואות אחרות של התאגיד).

עמדת הסגל הגדירה כי "אירוע אשראי בר-דיווח" הינו שינוי מהותי בתנאי הסכם הלוואה או מסגרת אשראי כאמור, ובכלל זה כל שינוי באמות המידה הפיננסיות, בהיקף הבטוחות או בתנאי הבטוחות בהסכמי הלוואה או מסגרת אשראי כאמור, ככל שקיימים. עדכון 2023, הרחיב את ההגדרה כך שתכלול גם דחייה או מימון מחדש (גלגול) של פירעון חלק מהותי מההלוואה, בין אם באמצעות דחיית מועד הפירעון בהסכמה או אגב החלטה ליטול אשראי אחר שישמש לפירעון ההלוואה (כולה או חלק מהותי ממנה).

עמדת הסגל מזכירה כי תקנה 36(א) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בדבר הגילוי הנדרש בדיווחים מיידיים, אשר נועדה להבטיח עדכון שוטף אודות אירועים או עניינים מהותיים בתאגיד, קובעת כדלקמן:

"בדוח יובאו פרטים בדבר כל אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית ואשר יש להם או עשויה להיות להם השפעה מהותית על התאגיד, וכן בדבר כל אירוע או עניין שיש בהם כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך של התאגיד".

כפועל יוצא מהוראות התקנה האמורה, נדרשים תאגידים מדווחים לדווח אודות אירועים או עניינים מהותיים בתאגיד, הקשורים בפעילות המימונית שלו, ובכלל זה בהתייחס לעניינים הבאים:

  • דיווח מיידי אודות אירוע אשראי בר דיווח - על רקע פגמים שנמצאו בדיווחי התאגידים, סגל הרשות הדגיש כי יש לתת את הגילוי אודות אירוע אשראי בר דיווח באופן ברור ובהיר, כך שיתאפשר לציבור המשקיעים להבין את השפעת האירוע על ענייני התאגיד, וכן יתאפשר לציבור המשקיעים להמשיך ולעקוב אחר עמידת התאגיד באמות מידה פיננסיות (ככל שקיימות) וביתר תנאי הסכם ההלוואה או מסגרת האשראי. הגילוי צריך להיות דומה בהיקפו ובתכניו לגילוי הנדרש במסגרת תשקיף ודוח תקופתי, ושם כך, על הדיווח המיידי אודות התקשרות בהסכם הלוואה מהותית לכלול תיאור של הפרטים המהותיים של ההסכם, ובכלל זה התייחסות למאפייני המלווה, היקף ההלוואה, לוח הסילוקין בגינה, הריבית המשולמת עליה, מנגנון ההצמדה (ככל שקיים), בטוחות שהועמדו לטובת המלווה, מגבלות החלות על התאגיד בקשר להלוואה כאמור (כגון אמות מידה פיננסיות) ועוד.
  • דיווח מיידי אודות הפרה או פעולה שנועדה למנוע הפרה של הסכם אשראי מהותי - עמדת הסגל מונה מספר אירועים אשר כל אחד מהם, ביחס להלוואה מהותית, מהווה אירוע מהותי המחייב את התאגיד המדווח לפרסם דיווח מיידי אודותיו ואודות ההשלכות האפשריות שלו על התאגיד. עדכון פברואר 2023 הרחיב את האירועים הללו כך שיכללו, בין היתר, גם דיווח אודות פעולות אשר נועדו למנוע הפרה (כגון פעולות דוגמת פירעון מוקדם של הלוואה או שינוי מהותי בהיקף הבטוחות בגין ההלוואה, אשר אילולא היו מבוצעות, הייתה קמה עילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי) והודעת המלווה לתאגיד כי קמה לו עילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי.
  • הגילוי הנדרש בתשקיפים ובדוחות עתיים - במסגרת הדוח התקופתי ובמסגרת תשקיף, על התאגיד לכלול תיאור מלא של כלל הסכמי ההלוואה והעמדת האשראי המהותיים על כל פרטיהם. מטעמי נוחות, רצוי לכלול את הגילוי בסעיף המימון וככל שניתן, רצוי להציג את ההסכמים על תנאיהם ואת יתר הפרטים הרלוונטיים (כגון, אמות מידה פיננסיות, חישובן למועד הרלבנטי וכיו"ב) בצורה טבלאית בליווי הסברים, ככל שאלה נדרשים. גילוי דומה יש ליתן בדוחות הרבעוניים, וזאת ככל שחל שינוי מהותי ביחס לדוח התקופתי. כמו כן, במסגרת הגילוי בדוחות העתיים (תקופתיים או רבעוניים) או בתשקיף, לפי העניין, יש לתאר שינויים בהסכמי הלוואה או העמדת אשראי מהותיים ככל שחלו בתקופת הדיווח )וניתן לעשות כן באמצעות הכללה על דרך הפניה.
  • הגילוי הנדרש על הלוואה עם תניית הפרה צולבת מהותית - עדכון פברואר 2023 כלל הגדרה חדשה למונח "הלוואה עם תניית הפרה צולבת" (הלוואה, אשר כוללת, בין היתר, תניית הפרה צולבת) וכן "הלוואה עם תניית הפרה צולבת מהותית" (הלוואה אשר כוללת, בין היתר, תניית הפרה צולבת וכן עומדת בפני עצמה בהגדרת הלוואה מהותית, או במקרה של הפרה של אמת מידה ההלוואה תקים למלווים עילה לפירעון מיידי של הלוואות שסכומן במצטבר עומד במבחנים הכמותיים של הגדרת הלוואה מהותית). עדכון פברואר 2023 הבהיר כדלקמן בהתייחס להלוואות עם תניית הפרה צולבת מהותית כדלקמן:
    • בהתייחס להלוואה עם תניית הפרה צולבת מהותית העומדת בפני עצמה בהגדרת הלוואה מהותית, על התאגיד ליישם את דרישות הגילוי שנקבעו בעמדת הסגל באופן זהה לאלה של הלוואה מהותית (הסכם אשראי מהותי).
    • לעומת זאת, בהתייחס להלוואה אשר כוללת, בין היתר, תניית הפרה צולבת אשר במקרה הפרה תקים למלווים עילה לפירעון מיידי של הלוואות שסכומן במצטבר עומד במבחנים הכמותיים של הגדרת הלוואה מהותית, בהעדר נסיבות מיוחדות, התאגיד אינו נדרש ליישם את דרישות הגילוי שנקבעו ביחס לדיווח מיידי אודות אירוע אשראי בר דיווח. כמו כן, בהעדר נסיבות מיוחדות, לגבי הגילוי שנדרש בתשקיפים ובדוחות העתיים, חלף גילוי פרטני כמפורט לעיל בגין כל הלוואה, התאגיד רשאי לכלול גילוי מקובץ של סכום ההלוואות הקשורות זו בזו בתניית ההפרה הצולבת, התייחסות בדבר עמידה או אי עמידה באמות המידה הפיננסיות (ככל שקיימות) ופירוט של תוצאות חישובן של כל אמת מידה מהותית. הגילוי יינתן במתכונת טבלאית שתכלול את אמת המידה המהותית, החישוב לתאריך החתך וסכום ההלוואות שיועמדו לפירעון מיידי במקרה הפרה. זאת ועוד, על התאגיד ליישם את דרישות הגילוי שנקבעו בעמדת הסגל זו ביחס לדיווח מיידי אודות הפרה או פעולה שנועדה למנוע הפרה של הסכם אשראי מהותי, באופן זהה לאלה של הלוואה מהותית (הסכם אשראי מהותי).

עוד כוללת כאמור עמדת הסגל נספח א' המפרט לצורך המחשה מספר מקרים ספציפיים אשר נבחנו על ידי סגל הרשות במסגרת שאלות שהופנו לסגל הרשות והתשובות שניתנו בגינן.

 

לקישור לעמדת הסגל - לחץ/י כאן.

 

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של עמדת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.