אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי 06/2023

מעבר לדיווח iXBRL

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

רקע
כזכור, בחודש ספטמבר 2019 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות") מסמך היוועצות בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונתiXBRL  שהינה מתכונת דיווח המקובלת בעולם (להלן - "מסמך ההיוועצות") אשר נועדה לשפר את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי הדוחות הכספיים בארץ ובעולם לנתונים המופיעים בהם.

iXBRL הינו סטנדרט דיווח בינלאומי, המאפשר קריאה הן על ידי אדם והן על ידי מכונה. דיווח באופן זה מאפשר הנגשה של כמות נתונים גדולה יותר מהקיים כיום בדוחות הכספיים וכן מאפשר משיכה של כל הנתונים המתויגים בדוחות ללא צורך בהקלדה ידנית. כיום, תאגידים מדווחים נדרשים לצרף את הדוחות הכספיים בקובץ PDF. הרשות רואה במעבר לדיווח במתכונתiXBRL , נדבך משמעותי בפיתוח שוק ההון הישראלי והפיכתו לשוק הון משוכלל, נגיש ומתקדם אשר צפוי להציב את שוק ההון המקומי בשורה אחת עם שאר השווקים המובילים בעולם. לקישור לחוזר מקצועי שפורסם בנוגע למסמך ההיוועצות בחודש אוקטובר 2019 לחץ/י כאן.

ממועד פרסום מסמך ההיוועצות, וכחלק מההיערכות למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונתiXBRL  ביצעה הרשות צעדים משמעותיים, לרבות פיילוט מצומצם לא פומבי עם תאגידים מדווחים (במסגרתו השתתפו 7 חברות מדווחות אשר הכינו דוחות מובנים לרשות) לקידום המעבר לדיווח מחייב של דוחות תקופתיים במתכונתiXBRL  והשלמת התאמת התשתיות הנדרשות לקראת דיווח במתכונת זו. בפיילוט נעשה שימוש במוצרים משלושה ספקים שונים שנבחרו דאז על ידי הרשות. זאת, תוך שימוש בטכנולוגייתiXBRL  המקובלת כאמור בשווקים מפותחים, ובעיקר באירופה ובארצות הברית.

ביום 26 בדצמבר 2021 פרסמה הרשות הצעת תיקון להסדרת דיווח באמצעות iXBRL  להערות ותגובות הציבור עד ליום 09 בפברואר 2022 (להלן - "ההצעה לתיקון"). בהמשך לאמור, בחודש אפריל 2022 פרסמה הרשות מדריך מקצועי המפרט בדבר דגשים לתהליך הדיווח במתכונתiXBRL  ובדבר תהליך המיפוי והתיוג. לקריאת חוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי ההצעה לתיקון לחץ/י כאן
 
עדכון פברואר 2023
בחודש פברואר 2023, פרסמה הרשות מסמך עדכון המפרט בדבר מספר התפתחויות מהעת האחרונה, בנוגע להתקדמות בהגשת דוחות כספיים בפורמט iXBRL באמצעותו תתאפשר למפיצי מידע ולמשקיעים בינלאומיים בארץ ובעולם גישה קלה ומהירה לנתונים הכספיים בזמן אמת וללא פערי שפה. עוד פרסמה הרשות באותו מועד את עמדה משפטית מספר 105-34: עמדת אי אכיפה (No Action) בנוגע לדיווח הדוחות הכספיים במתכונת iXBRL ללא צירוף קובץ PDF (להלן - "עמדה משפטית 105-34") אשר במסגרתה מובהר כי הרשות לא תקיים אכיפה בנוגע לתאגידים שידווחו את דיווחיהם המנדטוריים בפורמט החדש חלף צירוף PDF (על אף החובה המתקיימת בהקשר זה בהתאם לתקנה 12 לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג - 2003).

להלן סקירה תמציתית של פרסומים אלה:
הרחבת השלב הוולונטרי - הרשות שבה ומדגישה את חשיבות ההיערכות המוקדמת של תאגידים מדווחים למעבר לדיווח במתכונת  iXBRLולשם כך, הרשות פונה לכלל התאגידים לנצל את התקופה עד להפיכת הדיווח למנדטורי ולהיערך מבעוד מועד לדיווח דוחות כספיים בפורמט המתקדם על ידי התנסות בסביבת דיווח המשקפת תהליך דיווח iXBRL מלא. הרשות מזמינה תאגידים נוספים להצטרף לשלב הוולונטרי ולהשפיע על גיבוש התהליך והמעבר לדיווח בפורמט iXBRL. עם זאת, מתן אפשרות לתאגידים נוספים להצטרף לתהליך הדיווח הוולונטרי ייעשה בהתאם למשאבי הרשות ועל פי סדר קדימות של בקשות ההצטרפות. הצטרפות לשלב הוולונטרי מותנית במחויבות לדיווח למשך שנה של דוחות כספיים במתכונת החדשה (דהיינו, לפחות דוח שנתי ושלושה דוחות רבעוניים/דוח חצי שנתי, לפי העניין), והתחייבות לזמינות של הגורמים הרלוונטיים בתאגיד לעמידה בלוחות הזמנים לפרסום. ההרשמה לשלב הוולונטרי תתאפשר עד 1 במאי 2023 (אופן הפנייה להרשמה מפורט במסגרת חוזר הרשות).

פרסום דוחות iXBRL בישראל לראשונה - תאגידים שהשתתפו בפיילוט הפומבי לאימוץ מוקדם של מתכונת הדיווח החדשה, פרסמו את דוחותיהם הכספיים (שנתיים ורבעוניים) גם בפורמט החדש באמצעות טופס ת950 (דיווח מקביל לדיווח המנדטורי בפורמט החדש). עד כה, הועלו למגנא עשרות דוחות (שנתיים ו/או רבעוניים), בפורמט החדש - לצפייה  בדיווחים בפורמט החדש לחץ/י כאן.

פרסום מדריך מקצועי ומסמך דגשים מנחים לתיוג - לטובת התארגנות התאגידים לשלב המנדטורי של דיווחי iXBRL לרבות בכל הנוגע למיפוי של סעיפי הדוחות הכספיים הראשיים ומציאת התיוג המתאים ביותר בטקסונומיה, באפריל 2022 פרסמה הרשות מדריך מקצועי ומסמך דגשים מנחים מתוך מטרה לתמוך במאמצי התאגידים בהיערכות לדיווח המובנה ולסייע לתאגידים להחליט מי התגית המתארת בצורה מהימנה את הסעיף המתויג. לקישור למדריך המקצועי לחץ/י כאן.

וועדה מייעצת לענייניiXBRL  - על מנת לתת מענה להתלבטויות הקשורות לתיוגים שעולות בקרב התאגידים המדווחים בקשר עם הדיווח המובנה, הקימה הרשות וועדה מקצועית המייעצת בענייני מיפוי ותיוג, אשר מביאה בחשבון, בין היתר, שיקולים בקשר עם מאפייני התאגיד לצד שיקולי רוחב של השוק בכללותו. הוועדה נועדה לתת מענה שוטף לשאלות בקשר עם תיוגים, הצורך בשימוש בהרחבות וכן מבצעת בחינה יזומה של חלק מהתיוגים של התאגידים שנבחרו לקחת חלק בשלב הוולונטרי. הפניה לוועדה המייעצת נעשית דרך לשכת השירות או דרך פניה לרשות (מעת לעת סגל הרשות מפרסם פרסומים מקצועיים המתבססים, בין היתר, על סוגיות שנדונו בוועדה).

מערכת שאילתות ותחקור נתונים - הרשות השלימה הקמת מאגר נתונים שבבסיסו יהיו כל הנתונים המדווחים במתכונת החדשה. המאגר יהיה נגיש בחינם למפיצי מידע בארץ ובעולם וכן לציבור הרחב. בנוסף, פותחה מערכת  שאילתות המאפשרת הורדה ותחקור של הנתונים במאגר הנתונים הכספיים שתוייגו.

כלי תיוגים נוספים / לשכות שירות נוספו - הרשות פועלת להרחבת האפשרויות מבחינת כלי התיוג המאושרים ולשכות השירות לטובת הנושא.

עמדה משפטית מספר 105-34: עמדת אי אכיפה (No Action) בנוגע לדיווח הדוחות הכספיים במתכונת iXBRL ללא צירוף קובץ PDF - תקנה 12 לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג - 2003 (להלן - "תקנות הדיווח האלקטרוני") קובעת כי מסמך המצורף לטופס דיווח יוכן כקובץ PDF. בהתאם לכך, כיום התאגידים בישראל נדרשים להגיש את דוחותיהם התקופתיים במערכת המגנא באמצעות קובץ PDF. לצד האמור, עם אימוץ IFRS בשנת 2008, נדרשו התאגידים המדווחים בישראל להזין באופן ידני, מספר שדות מהדוחות הכספיים בטופס הדיווח האינטרנטי (HTML) של מערכת המגנא (להלן - "טופס הדיווח הנלווה") כאשר נתונים אלו תורגמו על ידי מערכת המגנא לנתונים בפורמט XBRL. ואולם, לאורך השנים צומצם מספר השדות המחויבים בדיווח בשיטה זו, בין היתר כדי לצמצם את היקף השגיאות בנתונים שהוזנו, כך שכיום דרישה זו חלה על היקף מוגבל של שדות מסכמים מתוך הדוחות הכספיים של התאגידים המדווחים.

כאמור, ביום 14 בפברואר 2023, פרסמה הרשות את עמדה משפטית מספר 105-34: עמדת אי אכיפה (No Action) בנוגע לדיווח הדוחות הכספיים במתכונת iXBRL ללא צירוף קובץ PDF (להלן - "העמדה המשפטית"). מטרת העמדה המשפטית היא לאפשר לתאגידים שמתנסים בדיווח iXBRL במסגרת השלב הוולונטרי לדווח במתכונת זו בלבד ולהימנע מהצורך בדיווח כפול (קרי, הן דיווח בפורמט PDF והן דיווח בפורמט iXBRL) זאת, על-אף החובה הקבועה בתקנה 12 לתקנות הדיווח האלקטרוני לדווח את הדוחות בפורמט PDF.

משכך, סגל הרשות הודיע במסגרת העמדה המשפטית כי לא יתערב במקום בו תאגיד המשתתף בשלב הוולונטרי יצרף לדיווח של דוח על המצב הכספי (ת930) את סט הדוחות הכספיים במבנה מותאם לדיווח בשיטת iXBRL  חלף צירוף האמור בפורמט PDF.

לעדכון פברואר 2023 לחץ/י כאן.

לקישור לעמדה המשפטית לחץ/י כאן.
 
לקישור לדף ייעודי שהקימה הרשות המרכז תכנים הקשורים לפרויקט המעבר לדיווח  במתכונת iXBRL ובכלל זה פרסומי עבר, מדריכים ועוד - לחץ/י כאן.
 
יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של הנחיות הרשות הנוגעות לפרויקט המעבר לדיווח במתכונת iXBRL ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחן.