אילוסטרציה פאהן קנה
דוחות לדוגמה, מאי 2023

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים לתקופות הביניים של שנת 2023 של החברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים קישורים כדלקמן:

 • לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023 הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 ובהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970 בפורמט PDF לחץ/י כאן.
 • הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים כוללים, בין היתר, דרישות גילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות חדשות לתקנים, שיפורים לתקני IFRS ודרישות גילוי בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970. לנוחותכם, במסגרת פתיח לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים נכלל מזכר הכולל דגשים והבהרות המפרט, בין היתר, בדבר עיקרי השינויים ביחס לדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה לשנת 2022.
 • למידע הכספי הנפרד לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023, הנדרש מכוח תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970,
 • בפורמט PDF לחץ/י כאן. המידע הכספי הנפרד לדוגמה ערוך בהתאם לעקרונות תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה.

דגשים עיקריים שקיבלו ביטוי בעריכת הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים (להתייחסות רחבה יותר ראו המזכר שנכלל כפתיח לדוחות הכספיים לדוגמה):

השפעת אירועים מאקרו כלכליים גלובליים ומקומיים - בשנים 2022-2023, התרחשו מספר אירועים גלובליים ומקומיים אשר עשויה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים של ישויות לשנת 2023 (קרי, השפעות סיווג, מדידה, הצגה וגילוי).

ישויות אשר יש להן חשיפה לכלכלות (או ענפים) אשר התאפיינו בהתפתחויות שליליות נדרשות לשקול מתן גילוי, ככל שרלוונטי, להשלכות המדידה וההשפעות על הדוחות הכספיים של שנת 2023, לרבות בדרך של עדכון גילויים אשר ניתנו בדוחות הכספיים של שנים קודמות.

להלן סקירה תמציתית של חלק מהאירועים כאמור:

 • משבר אוקראינה/רוסיה - ב - 24 בפברואר 2022, הכריזה רוסיה על מבצע צבאי במזרח אוקראינה במסגרתו פלשה רוסיה לאוקראינה. כתוצאה מהפלישה נשמעו תחזיות לעליית מחירים בתחום המזון במדינות רבות, בשל היות אוקראינה ורוסיה מיצואניות החיטה והתירס הגדולות בעולם, זאת בנוסף לעליית מחירי הדלק והאנרגיה ולתנודות בשערי החליפין.
 • התפשטות נגיף הקורונה - בחודש דצמבר 2019 התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה (COVID-19) (להלן - "נגיף הקורונה" או "האירוע" או "המשבר") וברבעון הראשון והשני של שנת 2020 התפשטה במדינות נוספות בעולם. בחודש ינואר 2020, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות נגיף הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ 2020, הכריז ארגון הבריאות העולמי על הקורונה כפנדמיה (מגפה עולמית).
 • התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע חריג בעל השלכות מאקרו כלכליות, במדינות רבות ברחבי העולם. במועד פרסום דוחות לדוגמה אלו, השפעת משבר הקורונה במדינת ישראל וביתר מדיניות העולם הצטמצמה במידה ניכרת אך המשבר  עודנו נותן את אותותיו  על ענפים מסוימים. בשים לב לאמור, על כל ישות לבחון את הנסיבות הרלוונטיות אליה וזאת, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ביניים שלה ולהפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות כפי שאלה תהיינה באותו מועד.
 • העלאות הריבית של בנק ישראל (בשנת 2022 ואילך).
 • עלייה במדד המחירים לצרכן.
 • ייסוף/פיחות בשער השקל מול מטבעות חוץ.
 • עלייה במדד תשומות הבניה.
 • אי וודאות ותנודתיות בשערי ניירות ערך בשווקי ההון בעולם.
 • משבר האנרגיה העולמי - כחלק מהשפעותיה הישירות והעקיפות של מגפת הקורונה (כמו גם משבר אוקראינה/רוסיה), החל משנת 2021 ניכרת מגמה של עליית מחירים ניכרת במשק האנרגיה העולמי הנובעות, בין היתר, בגידול בביקוש העולמי לגז טבעי והקטנת ההיצע.  

בשים לב לאמור לעיל, על כל ישות לבחון את הנסיבות הרלוונטיות אליה ולעדכן את הגילוי בגין התפתחויות כלכליות שליליות וההשפעות בגינן וזאת, עד למועד אישור הדוחות הכספיים תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבות כפי שאלה תהיינה באותו מועד. 

ישויות אשר יש להן חשיפה לכלכלות (או ענפים) אשר התאפיינו בהתפתחויות שליליות (דוגמת משבר אוקראינה/רוסיה, משבר האנרגיה העולמי, משבר הקורונה וכו') נדרשות לשקול, ככל שרלוונטי, את השלכות המדידה, ההצגה והגילוי על הדוחות הכספיים של שנת 2023. בין ההשלכות האפשריות שייתכן ונדרשת בחינה/עדכון שלהן ניתן לציין:

 • בחינת עסק חי,
 • בחינת ירידת ערך (או עדכון של ירידת ערך שהוכרה בתקופות קודמות), הן בגין נכסים שוטפים (לדוג', מלאי ולקוחות) והן בגין נכסים לא כספיים שאינם שוטפים (כגון, רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה, חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני אשר פועלות בכלכלות שהתאפיינו בהתפתחויות שליליות),
 • חוזים מכבידים,
 • הפרשות,
 • אומדנים ושיקולי דעת משמעותיים,
 • חוזי חכירה,
 • פעילות מופסקת,
 • יכולת ההשבה של נכסי מסים נדחים,
 • השלכות בגין תנודות בשערי חליפין (והשפעה אפשרית על מדיניות גידור כלכלית וחשבונאית),
 • השלכות עסקיות וחוזיות,
 • שינויים ברמת הסיכון, בדירוג ובשווי נכסים פיננסיים (ההשפעה על שווקי ההון בעולם),
 • שינויים בשווי ההוגן של אגרות חוב שהונפקו (במידה ולחברה/קבוצה קיימת זיקה ישירה לאותן כלכלות). 

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים אלו ערוכים כאמור בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 וכוללים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970.

בהתאם, הם כוללים דרישות גילוי ומספרי ההשוואה העשויים להידרש בדוחות כספיים ביניים לרבעון הראשון, השני והשלישי של שנת 2023 (לרבות נתוני הרבעון השוטף ונתוני התקופה המצטברת).

המחלקה המקצועית תפרסם בשבועות הקרובים דוחות כספיים לדוגמה הערוכים במתכונת חצי שנתית במתכונת התואמת את עקרונות התיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בדבר מדרג רגולציה - ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות שלהם (להלן - "תאגיד קטן פטור").

עוד יצוין כי בהמשך השנה ייתכן ונפרסם עדכונים לדוחות הכספיים לדוגמה הערוכים לתקופות ביניים ככל ויעלה בכך צורך.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או לצורך מתן הבהרות ככל שיידרש.