אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי 14/2023

הארכת תקופת תשקיפי מדף בשלושה חודשים נוספים

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

הודעת רשות ניירות ערך בדבר הארכת תקופת תשקיפי מדף בשלושה חודשים נוספים  

ביום 25 באוקטובר 2023 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות") הודעה לתאגידים שעניינה אישור חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד-2023 (להלן - "ההודעה" ו- "החוק", לפי העניין).

החוק קובע, בין היתר, כי אישור רגולטורי שפקע או שצפוי לפקוע במהלך התקופה שחלה מיום 7 באוקטובר 2023 עד ליום 7 בינואר 2024 (להלן - "התקופה הקובעת"), יידחה מועד פקיעת תוקפו בשלושה חודשים.

אישור רגולטורי כולל, בין היתר, את היתרי הרשות לפרסום תשקיף מדף ואישורים להארכת תשקיף מדף ב-12 חודשים נוספים (היינו, שנה שלישית) על פי סעיף 23א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

משמעות האמור בחוק הינה שתקופת תוקפם של תשקיפי מדף, העתידים לפקוע במהלך התקופה הקובעת, תוארך לפרק זמן של שלושה חודשים נוספים במהלכם יתאפשר המשך שימוש בתשקיף המדף.

האמור יחול ביחס לכל תשקיף מדף שמועד פקיעתו במהלך התקופה הקובעת, בין אם מדובר בתשקיף מדף שפוקע בתום 24 חודשים ממתן ההיתר ובין אם מדובר בתשקיף מדף שקיבל אורכה לתקופה בת 12 חודשים נוספים ועומד לפקוע בתקופה הקובעת.

עוד מובהר במסגרת ההודעה כי מבלי לגרוע מהאמור, קיימת אפשרות שתינתן ארכה נוספת, בכפוף לאישורים על פי דין, שתאריך את התקופה האמורה וכי סגל הרשות יעדכן בהתאם.

לקישור להודעה באתר הרשות לניירות ערך בפורמט PDF לחץ/י כאן.

בד בבד עם ההודעה האמורה פרסמה הרשות הודעה נוספת שעניינה ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת המבהירה כי ההודעה שפרסמה הרשות מיום 16 במרס 2020 שכותרתה "ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה", לפיה אין מניעה חוקית על פי חוק ני"ע וחוק החברות לקיים אסיפות כלליות של בעלי מניות, מחזיקי אגרות חוב וישיבות דירקטוריון וועדותיו באמצעי תקשורת וללא נוכחות פיזית, ובלבד שכל המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן, עומדת בעינה וניתן לפעול על פיה בכל עת וללא קשר למצב המלחמה שהוכרז בישראל ביום 7 באוקטובר 2023 וללא תלות בתקופת מגבלות כלשהי (לקישור להודעה זו באתר הרשות לניירות ערך בפורמט PDF לחץ/י כאן).

ההודעות האמורות הינן בהמשך להודעה קודמת מיום 16 באוקטובר 2023, בדבר ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023, לפיה הוקנתה לתאגידים המדווחים אפשרות להגיש את הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023, כך שמועד פרסומו יחול לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2023, חלף 30 בנובמבר 2023, קרי ארכה של 31 ימים בכפוף לפרסום דוח מיידי כמובהר במסגרת ההודעה (לקישור להודעה באתר הרשות לניירות ערך בפורמט PDF לחץ/י כאן).