אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי

פרסום החלטת אכיפה חשבונאית בנושא מענקים ממשלתיים

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

במהלך חודש יוני 2023 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") החלטת אכיפה חשבונאית בנושא מענקים ממשלתיים ולהלן עיקרי האמור במסגרתה.      

 

החלטת אכיפה חשבונאית 23-4 - מענקים ממשלתיים

תיאור המסכת העובדתית והטיפול החשבונאי שיושם

חברה העוסקת בהקמת וניהול פרויקטים להפקת חשמל סולארי בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בארה"ב. בהתאם למדיניות הממשל הפדראלי בארה"ב לעידוד הקמת פרויקטים להפקת אנרגיה מתחדשת, ניתנים מענקים שונים לחברות שפועלות בתחום זה.

במדינת ניו-יורק, תכנית המענקים כוללת החזר עלויות בגין הקמת פרויקט פוטו-וולטאי (Rebates) מתכונת הבאה:

§    50% מתשלומי התמריצים עבור כל פרויקט מתקבלים בתשלום אחד במועד ההפעלה לראשונה

§    שני תשלומים נוספים בסך 25% כל אחד מתקבלים על בסיס הביצועים השנתיים בשנתיים הראשונות של כל פרויקט.

תקן חשבונאות בינלאומי 20, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי (IAS20, להלן - "התקן") קובע כי מענקים ממשלתיים יוכרו ברווח והפסד על פני התקופות שהישות מכירה בעלויות שבגינן המענקים מיועדים לתת פיצוי. כך, במענקים שהוענקו לישות לצורך רכישת נכסים יש להכיר ברווח בגינם במקביל להכרה בהוצאות הפחת לאורך חיי הנכס, ואילו במענקים המתייחסים להכנסה יש לזהות את העלויות שבגינן המענקים מיועדים לתת פיצוי ולהכיר ברווח באותה תקופה שבה מוכרת  ההוצאה הרלוונטית.

עמדת החברה כפי שקיבלה ביטוי בדוחותיה הכספיים אשר נכללו במסגרת טיוטת תשקיף שאינה פומבית להנפקה לראשונה של ניירות ערך לציבור:

§    ה- 50% הראשונים מהווים מענק המתייחס לנכסים שכן הם נועדו להעניק לחברה פיצוי על עלויות הקמת הפרויקטים, ולפיכך יש להכיר ברווח בגין חלק זה של התמריץ באמצעות הקטנת הפחת לאורך חיי הפרויקטים

§     ה- 50% הנוספים לא נועדו להעניק פיצוי על עלויות הקמת הפרויקטים, שכן חלק זה של התמריץ מבוסס על ביצועי הפרויקטים בשנתיים הראשונות להפעלתם (בהתבסס על החשמל המיוצר בפועל), ולפיכך יש להכיר בהם כרווח בעת התהוותם.

 

החלטת סגל הרשות

לעמדת סגל הרשות, ה- 50% הנוספים מהווים אף הם מענקים המתייחסים לנכסים, ולפיכך יש להכיר ברווח בגינם לאורך חיי הפרויקטים (בדומה ל- 50% הראשונים).

 

הבסיס להחלטת סגל הרשות

לעמדת הסגל, בהתבסס על הוראות התקן, ההכרה ברווח בגין מענקים ממשלתיים צריכה להיעשות בהתבסס על זיהוי העלויות שבגינן המענק מיועד לפצות. במקרה של מענקים הניתנים בגין הקמת מתקני אנרגיה, ברירת המחדל היא כי מדובר במענקים אשר מיועדים לפצות את החברה על עלויות הקמת המתקן ולפיכך הינם מענקים המתייחסים לנכסים, גם אם קיימים תנאים נוספים לקבלת המענק.

"מענקים המתייחסים לנכסים" מוגדרים בתקן כ - "מענקים ממשלתיים שהתנאי העיקרי שלהם הוא שישות שכשירה לקבלם תקנה, תקים או תרכוש בדרך אחרת נכסים...". בנסיבות עניינה של החברה נראה שהתנאי העיקרי לקבלת כלל המענק, לרבות ה50%- הנוספים, הוא הקמת הפרויקט.

לעמדת סגל הרשות, העובדה כי קבלת ה- 50% הנוספים תלויה בהיקף ביצועים מסוים בשנתיים הראשונות להפעלת הפרויקט, אינה סותרת מסקנה זו, שכן יעדי הביצוע מתייחסים לשנתיים הראשונות של חיי הפרויקט בלבד, ולפיכך הפרשנות הסבירה של מטרת מנגנון זה הוא לוודא את טיב המתקן ותקינותו, ולא כי חלק זה של המענק נועד לפצות את החברה על עלויות שאינן עלויות הקמת הפרויקט (כראיה לכך, ה- 50% הנוספים התקבלו במלואם ברוב המוחלט של הפרויקטים שביצעה החברה).

תיאור הטיפול שיושם:

התאגיד קיבל את עמדת סגל הרשות והציג מחדש את הדוחות הכספיים בדרך של תיקון טעות מהותית.

 

לקישור להחלטת אכיפה 23-4 בפורמט PDF לחץ/י כאן.

 

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של החלטת האכיפה ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.