אילוסטרציה פאהן קנה
דוחות לדוגמה, דצמבר 2023

דוחות לדוגמה, דצמבר 2023

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2023 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2023 של חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים להלן קישורים לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2023 בפורמט PDF (גרסאות WORD יועברו על פי דרישה):

להורדת דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2023, הערוכים לפי תקני IFRS לחץ/י כאן - הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך כוללים, בין היתר, את עיקר דרישות הגילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות לתקנים קיימים וחדשים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010. לשם הנוחות, כללנו במסגרת פתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה, מזכר דגשים רלוונטיים ובכלל זה סקירה של התפתחויות רלוונטיות מהשנים האחרונות בתקנות ניירות ערך. הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה נועדו לשמש ככלי עזר ובקרה חשוב בעריכה של דוחות כספיים והעמידה בדרישות גילוי מכוח תקני IFRS. עם זאת, הם אינם כוללים את כל דרישות הגילוי האפשריות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך.

להורדת דוחות כספיים נפרדים לדוגמה לשנת 2023, הנדרשים מכוח תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 לחץ/י כאן -הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה ערוכים בהתאם לעקרונות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה. בהתאם, הם ערוכים בכדי לשקף נתונים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם, וכוללים דוגמאות לפריטי מידע מהותי החשוב למשקיע סביר לצורך הבנת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד עצמו כחברה אם, ומידע העשוי להשפיע על קבלת החלטות כלכליות בקשר עם התאגיד, כמפורט בתוספת העשירית.

 • השלכות מלחמת 'חרבות ברזל' - ביום 7 לחודש אוקטובר 2023, הותקפה מדינת ישראל על ידי ארגון הטרור חמאס ובעקבות זאת הכריזה מדינת ישראל על מצב מלחמה ועל גיוס מילואים רחב היקף (להלן - "המלחמה"). המלחמה הינה אירוע חריג בעל השלכות ביטחוניות וכלכליות אשר היקפן ותוצאתן אינם ניתנים לחיזוי ויש לה השלכות מהותיות על המשק והכלכלה. הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה לשנת 2023 כוללים מספר חלופות לגילויים איכותיים וכמותיים במגוון רחב של היבטים במתכונת עקבית להוראות התקנים הרלוונטיים לנושא. עוד יצוין כי בדוחות הכספיים לדוגמה ננקטה גישה מרחיבה בכדי לתת מענה למגוון רחב של תרחישים העשויים להתקיים לאור המלחמה ולפיכך על כל ישות לבחון את הנסיבות הרלוונטיות וההשפעות הספציפיות על הישות ולהתאים את הגילויים הרלוונטיים בהתאם לכך, עד למועד אישור דוחותיה הכספיים תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבות כפי שאלה תהיינה באותו מועד.

 • השפעת אירועים מאקרו כלכליים גלובליים ומקומיים - בשנים האחרונות ובפרט בשנים 2022-2023, התרחשו מספר אירועים גלובליים ומקומיים אשר עשויה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים של ישויות לשנת 2023 (קרי, השפעות סיווג, מדידה, הצגה וגילוי). ישויות אשר יש להן חשיפה לכלכלות (או ענפים) אשר התאפיינו בהתפתחויות שליליות נדרשות לשקול מתן גילוי, ככל שרלוונטי, להשלכות המדידה וההשפעות על הדוחות הכספיים של שנת 2023, לרבות בדרך של עדכון גילויים אשר ניתנו בדוחות הכספיים של שנים קודמות.

  להלן תזכורת לחלק מהאירועים כאמור:
 • מלחמת 'חרבות ברזל' (ראה התייחסות נפרדת לנושא זה לעיל)
 • משבר אוקראינה/רוסיה.
 • העלאות הריבית של בנק ישראל (בשנת 2022 ואילך).
 • עלייה במדד המחירים לצרכן.
 • ייסוף/פיחות בשער השקל מול מטבעות חוץ.
 • עלייה במדד תשומות הבניה.
 • אי וודאות ותנודתיות בשערי ניירות ערך בשווקי ההון בעולם.
 • משבר האנרגיה העולמי.

  בשים לב לאמור לעיל, על כל ישות לבחון את הנסיבות הרלוונטיות אליה ולעדכן את הגילוי בגין התפתחויות כלכליות שליליות וההשפעות בגינן וזאת, עד למועד אישור הדוחות הכספיים תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבות כפי שאלה תהיינה באותו מועד. ישויות אשר יש להן חשיפה לכלכלות (או ענפים) אשר התאפיינו בהתפתחויות שליליות (דוגמת משבר אוקראינה/רוסיה, משבר האנרגיה העולמי, משבר הקורונה וכו') נדרשות לשקול, ככל שרלוונטי, את השלכות המדידה, ההצגה והגילוי על הדוחות הכספיים של שנת 2023.
 • מדיניות חשבונאית מהותית - בחודש ינואר 2023 נכנס לתוקף התיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים (IAS 1) העוסק בגילוי בדבר מדיניות חשבונאית (להלן - "התיקון"), לפיו על הדיווח הכספי לכלול גילוי למדיניות חשבונאית מהותית (material) חלף הגילוי אשר נדרש עד כה למדיניות חשבונאית משמעותית significant)). התיקון מגדיר מדיניות חשבונאית כמהותית כאשר ניתן לצפות באופן סביר שגילוי למדיניות זו, בשילוב עם המידע הנוסף אשר כלול בדוחות הכספיים, ישפיע על ההחלטות שהמשתמשים העיקריים בדוחות הכספיים מקבלים על בסיס דוחות אלה. התיקון אף מבהיר שמידע על המדיניות החשבונאית צפוי להיות מהותי אם בלעדיו, תימנע ממשתמשי הדוחות הכספיים האפשרות להבין מידע מהותי אחר בדוחות הכספיים. בנוסף, התיקון מבהיר כי אין צורך בגילוי מידע על מדיניות חשבונאית לא מהותית. בשים לב לאמור, ישויות נדרשות לבחון אלו מבין גילויי המדיניות החשבונאיות עונים להגדרת מדיניות חשבונאית מהותית, ובמידת הצורך, לבצע התאמות לגילויי המדיניות החשבונאית.

נבהיר כי הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה נועדו לשמש ככלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ולפיכך הם כוללים מגוון רחב של דרישות גילוי פוטנציאליות. עם זאת, הם אינם כוללים את כל האפשרויות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך. כמו כן, כמפורט להלן נדגיש כי נדרשת הפעלה של שיקול דעת בקביעת המידע והגילויים המהותיים בלבד העשויים להיות חשובים למשקיע סביר.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או לצורך מתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.