אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי 13/2023

ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

לאור המצב הביטחוני הפוקד את מדינת ישראל, אשר יש לו השפעה לא מבוטלת על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים רבים ועל הגורמים האמונים על עריכת הדוחות הכספיים ועל רקע מצב המלחמה שהוכרז על ידי ממשלת ישראל, שתחילתו ביום 7.10.2023 ובהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 36(ח) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 (להלן - "חוק ניירות ערך"), פרסמה רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות" או "הרשות") ביום 16 באוקטובר 2023, הודעה בדבר ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023 (להלן - "ההודעה").

להלן מפורטים עיקרי ההודעה:

  • בנסיבות החריגות הקיימות, רשאים התאגידים המדווחים להגיש את הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023, כך שמועד פרסומו יחול לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2023, חלף 30 בנובמבר 2023, קרי ארכה של 31 ימים (להלן - "ארכה").
  • תאגידים הבוחרים ליישם את הארכה, נדרשים לפרסם דוח מיידילמשקיעים במועד קבלת ההחלטה על כך, או עד ליום 30 בנובמבר 2023, כמוקדם מביניהם.

  • אין באמור כדי לגרוע מהחובה לדווח כל דיווח אחר במועדו תוך שמירת הרציפות הדיווחית ומוכנות לפרסם דיווחים מיידיים ותקופתיים באמצעות מערכת המגנ"א כנדרש על פי דין ובמועדים הקבועים בחוק ניירות ערך ובתקנותיו.
  • תאגידים המעריכים, כי הם צפויים להיתקל בקשיים לעמוד בדרישות הדין לגבי פרסום דיווחים מיידיים ותקופתיים, בכלל זה קשיים טכנולוגיים בפרסום דיווחים במערכת המגנ"א עקב בעיית זמינות של מורשי החתימה האלקטרוניים, מתבקשים לפנות בהקדם האפשרי לסגל הרשות לשם קבלת מענה וסיוע הולמים.

  • תאגיד שיבחר לעשות שימוש בהקלה האמורה ולפרסם את דוחות הרבעון השלישי לשנת 2023 במועד המאוחר ליום 30.11.2023 (קרי, במהלך חודש דצמבר 2023), יהיה מנוע מלפרסם דוח הצעת מדף ולגייס באמצעותו כל עוד לא פורסמו דוחות אלה, אלא אם הרשות תקבע אחרת.

בשים לב לאמור, מוצע כי תאגידים השוקלים דחייה במועד ההגשה של הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2023 ייוועצו ביועציהם המשפטיים.

לקישור להודעה באתר הרשות לניירות ערך בפורמט PDF לחץ/י כאן.