אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי 09/2023

עמדת סגל חשבונאי 13-9

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עמדת סגל חשבונאית 13-9

מדידת הפסדי אשראי בדוחות חברות האשראי החוץ בנקאי

רקע

מאז שנת 2011 ריבית בנק ישראל הייתה במגמת ירידה כאשר משנת 2015 התייצבה הריבית על שיעור אפסי והחל מחודש אפריל 2022, במענה לאינפלציה הגוברת ובהמשך להעלאות ריבית של בנקים מרכזיים בעולם, בנק ישראל העלה את הריבית בישראל בחדות ובעקביות עד לרמתה נוכחית העומדת נכון למועד זה על 4.75%.

השינוי בסביבת הריבית וקצב השינוי המהיר המקשה על הסתגלות הדרגתית אליו, מכביד במידה ניכרת על חלק מהלווים המסתמכים על אשראי למימון פעילותם, ובפרט לווים אשר פעילותם אינה מייצרת מקורות מספקים לשירות החוב המממן את פעילותם. תנאים אלה עלולים להביא למצב שלווים כאמור יתקשו לעמוד בפירעון הלוואות שלקחו, בין היתר, מחברות אשראי חוץ בנקאי אשר נסחרות בבורסה.

סעיף ב5.5.52 לתקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים (IFRS 9, להלן - "התקן"), קובע כי בעת מדידת ההפרשה להפסדי אשראי, "ישות תתאים נתונים מהעבר, כמו ניסיון הפסדי אשראי, על בסיס נתונים ניתנים לצפייה שוטפים על מנת לשקף את ההשפעות של התנאים השוטפים ואת התחזיות שלה לתנאים עתידיים, אשר לא השפיעו על התקופה שעליה מבוססים נתוני העבר...".

ניסיון סגל הרשות לניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") מלמד כי חברות אשראי נוהגות לבסס את מדידת הפסדי האשראי על ניסיון העבר שלהן מהשנים האחרונות בהן שררה רמת ריבית נמוכה ואף אפסית כמפורט לעיל. לדעת סגל הרשות בעת הזאת יהיה זה בלתי סביר להשתמש בניסיון הפסדי האשראי מבלי לבצע התאמות משמעותיות לתנאים הכלכליים השוררים כיום כמפורט לעיל. התאמות כאמור צפויות להוביל לעליה משמעותית בגובה ההפרשה להפסדי אשראי.

לצד זאת ובעקבות ליקויים שנמצאו על ידי סגל הרשות במספר מקרים בעת האחרונה, בין היתר במסגרת ממצאי ביקורת שנערכת על ידי מחלקת ביקורת והערכה בנושא ההפרשה להפסדי אשראי, ולאור חשיבות יכולת המשקיעים לנתח את מצב תיקי האשראי מידי רבעון, החליט סגל הרשות לפרסם מספר הבהרות ביחס למדידת הפסדי אשראי וגילויים הניתנים בדוחות של חברות אשראי חוץ בנקאי כמפורט להלן.

לטובת האמור פרסם סגל הרשות בחודש יולי 2023 את עמדת סגל חשבונאית 13-9: מדידת הפסדי אשראי בדוחות חברות האשראי החוץ בנקאי (להלן - "עמדת הסגל").

 להלן סקירה של עיקרי עמדת הסגל

מדידת הפרשה ספציפית

לרוב, חברות אשראי חוץ בנקאי נוהגות לחשב את ההפרשה להפסדי אשראי בחלוקה להפרשה ספציפית והפרשה כללית. בדרך כלל, כאשר מתקיימת אינדיקציה שלילית ספציפית ביחס לחוב מסוים, החוב נבחן באופן פרטני ונקבעת לגביו הפרשה נקודתית. חובות אחרים, אשר בגינם לא נעשתה הפרשה ספציפית, נכללים בהפרשה קבוצתית אשר נקבעת בדרך כלל על פי מקדם שחושב על ידי החברה בהתאם לקבוצות שהוגדרו, עם מאפייני סיכון דומים.

בעת קביעת גובה ההפרשה הספציפית, יש להביא בחשבון כי בהתאם לסעיף 5.5.17 לתקן "ישות תמדוד הפסדי אשראי חזויים של מכשיר פיננסי בדרך שתשקף: (א) סכום בלתי מוטה ומשוקלל הסתברות שנקבע על ידי הערכת טווח של תוצאות אפשריות...". 

בהמשך לכך, בהתאם לסעיף ב5.5.41 "אומדן של הפסדי אשראי חזויים משקף תמיד את האפשרות שהפסד אשראי יתרחש והאפשרות שהפסד אשראי לא יתרחש גם אם התוצאה הסבירה ביותר היא שלא יהיה הפסד אשראי".

לעמדת סגל הרשות ובהתאם לאמור בתקן, חוות דעת לפיה סיכויי הגבייה בתיק הם גבוהים אינה מספקת כשלעצמה כדי לטעון שאין צורך ביצירת הפרשה להפסדי אשראי. במצבים כגון אלו על החברה להביא בחשבון את ההסתברות לכל אחד מהתרחישים האפשריים ביחס להתפתחות החוב ולהפריש בהתאם לתוחלת ההסתברויות.

עוד יצוין בהקשר זה במסגרת הצגת גיול אשראי, החובות שמקורם בגלגול שיק או בפריסת חובות יוצגו בנפרד כיוון שאלה אינם מהווים חובות שאינם בפיגור היות וקטגוריה זו כוללת אך ורק חובות שטרם הגיע מועדם פירעונם המקורי. באופן דומה בהקשר של פעילות ניכיון שיקים, אין להציג במסגרת חובות שאינם בפיגור, שיקים שלא הומחו לחברה בתמורה למזומן.

בנוסף, אף במצב שבו החוב מובטח בבטוחה ששוויה עולה על גובה החוב, יש  להביא בחשבון את היכולת לאמוד כראוי את שווי הבטוחה וכן לתת ביטוי לתרחישים שונים לגבי ערך הנכס במועד המימוש במקרה של כשל. לעניין זה סגל הרשות מסב את תשומת הלב כי קיימת קורלציה בין תנאים כלכליים הגורמים לכשל חוב לבין תנאים כלכליים הפוגעים בערך נכסים ולכן סביר יהיה להניח שבתרחיש של כשל, גם ערך הנכס המגבה ייפגע.

עוד מדגיש סגל הרשות בהקשר זה כי אם אין לתאגיד נושאי משרה או עובדים בעלי מומחיות מוכחת להערכת שווי הנכסים, עליו לעשות שימוש במומחים חיצוניים.

פריסות חוב

חברות אשראי חוץ בנקאי נוהגות להעניק דחיה לחובות טרם הגיע מועד פירעונם (להלן - "פריסת חוב"). באופן דומה בחברות עם פעילות ניכיון שיקים פריסת חוב נעשית באמצעות קבלת שיק חדש שמועד הפירעון שלו מאוחר ממועד הפירעון של השיק אותו הוא מחליף (להלן - "גלגול שיק"). במקרים רבים בעת גלגול שיק חל אף שינוי במושך השיק. במלים אחרות, החברות מאפשרות ללקוחותיהן להחליף שיקים שנמסרו להן בשיקים אחרים, לעיתים אף כנגד שיק עצמי של הלקוח חלף שיק של צד ג', מבלי שהתקבל בגין השיק המקורי תקבול כלשהו.

לעמדת סגל הרשות, בהעדר ראיות חזקות המעידות אחרת, חזקה כי ביצוע פריסת חוב או גלגול שיק ביחס לחוב מסוים מהווה אינדיקציה לעלייה בסיכון האשראי של החייב אשר אמורה לבוא לידי ביטוי בשיעור ההפרשה להפסדי אשראי בגינו (להלן - "החזקה").

לעמדת סגל הרשות, סתירת החזקה אפשרית רק במקרה של פריסת חוב שבוצעה כחלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה ובתנאי שלחברה יהיה מידע מבוסס, מהימן ומתועד המוכיח כי גם ללא הפריסה היה ביכולתו של הלקוח לשרת את החוב במועד פירעונו המקורי ורק מטעמי יעילות תפעולית החוב לא נפרע במועדו המקורי.

זאת ועוד, סגל הרשות מבהיר כי בעת ביצוע פריסת חוב/גלגול שיק ביחס להלוואה מסוימת יש לראות בסך יתרת החוב של החייב, ככזו לגביה קיימת אינדיקציה לעלייה בסיכון האשראי. כמו כן, סתירת החזקה לעיל אינה רלוונטית לפעילות ניכיון שיקים אשר לגביה, בכל מקרה של גלגול שיק, יש להניח כי למושך השיק היה קושי לפרוע את השיק במועדו החוזי.

להלן מספר דגשים נוספים הנוגעים לפריסות חוב וגלגול שיקים:

טבלת פילוח לפי מועדי פירעון - פרק תיאור עסקי התאגיד

לעמדת הסגל, הצגת חובות בפיגור וחובות שלגביהם בוצעה פריסת חוב או שיקים שגולגלו (להלן - "חובות מנוטרלים") כחלק מכלל החובות אינה נאותה. על מנת שטבלה זו תספק מידע רלוונטי למשקיעים אודות מועדי הפירעון החזויים של תיק האשראי, יש להציג בשורה נפרדת את החובות המנוטרלים, שכן בשל השיקולים שצוינו לעיל הוודאות ביחס למועד פירעונם נמוכה יותר משאר התיק. לצורך האמור לעיל יובהר כי פריסת חוב משמעה כל שינוי במועד הפירעון המקורי של הלוואה, אלא אם במועד הפירעון המקורי מתקיימות הנסיבות לסתירת החזקה.

השפעת פריסות חוב על חישוב ההפרשה להפסדי אשראי

       מגמת עלייה בפריסות חוב

חברות נוהגות בדרך כלל לחשב את ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס סטטיסטיקה של ביצועי עבר. סגל הרשות הבהיר כאמור לעיל כי, בהתאם לדרישות התקן בעת חישוב ההפרשה יש להתאים את נתוני העבר למצב הנוכחי.

לפיכך בעת הסתמכות על נתוני עבר על חברה לבחון האם התיק בכללותו מורכב משיעור גבוה יותר של חובות בפיגור או חובות שנפרסו או גולגלו ובמקרה זה להגדיל את שיעור ההפרשה באופן שמתחשב בשינוי במאפייני התיק.

       חישוב סטטיסטיקה היסטורית

במקרים שנבחנו לאחרונה על ידי סגל הרשות, עלה כי חישוב הסטטיסטיקה ההיסטורית של החברה, לצורך קביעת מקדמי ההפרשה להפסדי אשראי, נעשה באופן אשר מתחשב בכשלי אשראי בפועל (קרי - חובות אבודים) בתקופות עבר ביחס לסך האשראי כבסיס לקביעת שיעור ההפסד הצפוי. לעמדת הסגל, לאור הפרקטיקה של דחיות וגלגולים, וכן שיעור ההלוואות הגבוה שנמצא בפיגור בחלק מהחברות, אופן החישוב כמתואר מהווה מקור להטיות ומספק בסיס שאינו מהימן לחישוב ההפרשה.

לעמדת הסגל בעת חישוב הסטטיסטיקה ההיסטורית אשר מובאת בחשבון בחישוב ההפרשה, ניתן להביא בחשבון כהלוואות תקינות רק ממסרים וההלוואות אשר בפועל נפרעו באמצעות מזומן.

חובות אשר חלף מועד פירעונם אך טרם נמחקו יובאו בחשבון תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות המשקפות את הערכות התאגיד לגבי סיכויי הפירעון של הלוואות אלו. לגבי הלוואות שלא נפרעו במזומן אלא נפרסו או גולגלו בהלוואות אחרות נדרש לבצע התאמה לנתונים הסטטיסטיים באופן שיביא בחשבון הערכות לגבי סיכויי הפירעון במועד המקורי ללא גלגול/פריסה.

ההתאמות המתוארות לעיל חשובות במיוחד בחברות אשראי אשר להם היסטוריה מצומצמת (או כאלה שצמחו בשיעורים גבוהים בשנים האחרונות) כך שבסיס הנתונים שלהם מסתמך במידה רבה על הלוואות שניתנו בשנים האחרונות ואשר לגביהן לא מוצו המחיקות.

        ערך הזמן של הכסף

סעיפים ב5.5.28 ו- ב5.5.29 לתקן קובעים: "מאחר שהפסדי אשראי חזויים מביאים בחשבון את הסכום של התשלומים ואת עיתויים, הפסד אשראי נוצר גם אם הישות צופה שהיא תקבל את התשלומים במלואם, אך במועד מאוחר יותר מהמועד החוזי".

לאור האמור סגל הרשות מדגיש כי חברה אשר צופה בעת הערכת הפסדי אשראי חזויים, פירעון המבוסס על דחיה או מימוש נכסים משועבדים, צריכה להביא בחשבון את השפעת היוון התזרימים בגין דחיה אפשרית במועד הגביה ביחס למועד החוזי. השפעה זו עשויה להיות מהותית בחברות האשראי החוץ בנקאי במיוחד לאור הריבית האפקטיבית הגבוהה של ההלוואות שהן מעמידות, מהן נגזר שיעור ההיוון לחישוב השפעת הדחיה.

בנוסף, בהתאם לסעיף 5.4.3 לתקן, "כאשר תזרימי המזומנים החוזיים של נכס פיננסי נקבעים מחדש במשא ומתן או מתוקנים בדרך אחרת, והמשא ומתן או התיקון לא הביאו לגריעתו של הנכס הפיננסי בהתאם לתקן זה, ישות תחשב מחדש את הערך בספרים ברוטו של הנכס הפיננסי ותכיר ברווח או הפסד מתיקון ברווח או הפסד.

הערך בספרים ברוטו של הנכס הפיננסי יחושב מחדש כערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החוזיים שנקבעו מחדש במשא ומתן או שתוקנו, מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי". במקרה כאמור, אם החברה אינה מקבלת פיצוי בגין הדחיה המשקף לפחות את הריבית האפקטיבית המקורית של ההלוואה, על החברה להכיר בהפסד מיידי, זאת מעבר להפסד הנובע מהפסדי אשראי צפויים.

למותר לציין, כי גם במקרה שבו גלגול השיק מטופל כגריעת הנכס הפיננסי המקורי והכרה בנכס פיננסי חדש, יוכר הפסד המבטא את העובדה כי השווי ההוגן של השיק החדש והנדחה נמוך יותר לאור רכיב ערך הזמן של הכסף, בגין הדחייה במועד קבלת מזומן.

סגל הרשות הדגיש כי בשני המקרים (ועל אחת כמה וכמה במקום שבו אשראי נכנס לכשל ולפיכך יש להגדיל את ההפרשה להפסדי אשראי בגינו), לא ניתן להציג את ההפסד שיוכר כתיאום כלפי מטה של הכנסות הריבית שנצברו ממועד ניכיון השיק עד מועד הגלגול אלא יש להציג אותו בנפרד.

 לקישור לעמדת הסגל -  בפורמט PDF לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של עמדת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.