article banner
דוחות לדוגמה, דצמבר 2019

דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2019

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

קישורים לדוחות הכספיים לדוגמה

לשנת 2019 בפורמט PDF

לצורך עריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2019 של חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים להלן קישורים לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2019 בפורמט PDF (גרסאות WORD יועברו על פי דרישה):

 • לדוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2019, הערוכים לפי תקני IFRS הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך כוללים, בין היתר, את עיקר דרישות הגילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות לתקנים קיימים וחדשים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
 • לשם הנוחות כללנו במסגרת פתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה, מזכר דגשים רלוונטיים ובכלל זה סקירה של התפתחויות רלוונטיות מהשנים האחרונות בתקנות ניירות ערך. הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה נועדו לשמש ככלי עזר ובקרה חשוב בעריכה של דוחות כספיים והעמידה בדרישות גילוי מכוח תקני IFRS. עם זאת, הם אינם כוללים את כל דרישות הגילוי האפשריות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך.
 • ​​לדוחות כספיים נפרדים לדוגמה לשנת 2019, הנדרשים מכוח תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)-הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה ערוכים בהתאם לעקרונות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה.
 • בהתאם, הם ערוכים בכדי לשקף נתונים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם, וכוללים דוגמאות לפריטי מידע מהותי החשוב למשקיע סביר לצורך הבנת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד עצמו כחברה אם, ומידע העשוי להשפיע על קבלת החלטות כלכליות בקשר עם התאגיד, כמפורט בתוספת העשירית.

דגשים עיקריים שקיבלו ביטוי בעריכת הדוחות הכספיים

המאוחדים לדוגמה (להתייחסות רחבה יותר ראו המזכר שנכלל כפתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה):

 • תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים אשר נכנסו לתוקף בחודש ינואר 2019 - בחודש ינואר 2019 נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16) כמו גם תיקונים לתקנים נוספים אשר השפעתם על הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים עשויה להיות מהותית.

  IFRS 16 קובע את מכלול היבטי הטיפול החשבונאי (הכרה, מדידה, הצגה וגילוי) בהסכמי חכירה בספרי החוכר ובספרי המחכיר ומתווה מודל חשבונאי אחיד בהתייחס לעסקאות חכירה, ללא הבחנה בין חכירה מימונית לחכירה תפעולית ומחייב לראשונה חוכרים להציג על פני הדוחות על המצב הכספי/המאזנים עסקאות חכירה תפעוליות באמצעות הכרה בנכס המשקף "זכות שימוש" (Right-of-use) ומנגד להכיר בהתחייבות בגין חכירה (Lease liability).
 • עם זאת, התקן מקנה הקלה באשר לחכירות לטווח קצר (חכירות לתקופה קצרה מ-12 חודשים) וחכירות של פריטים בעל ערך כספי נמוך.

  לאור האמור, הדוחות הכספיים לדוגמה עודכנו באופן משמעותי בהשוואה לגרסתם בשנה הקודמת (2018) והם כוללים דגשים, שינויים, שיפורי מלל ותוספות, הן לצורך עמידה בגרסה העדכנית של תקני דיווח כספי בינלאומיים כאמור והן במסגרת הליך שיפור מתמשך בדוחות לדוגמה (המתבצע בכל שנה על ידי המחלקה המקצועית).

  עדכונים אלה כוללים, בין היתר, את עדכון ביאור 2 במסגרת הסעיף הסוקר תקני דיווח כספי חדשים שנכנסו לתוקף במהלך התקופה ואשר הינם רלוונטיים לפעילות החברה.
 • הסעיף האמור כולל דוגמאות לגילויים העשויים להידרש במסגרת היישום לראשונה של אותם תקנים. בנוסף, עודכנו ביאורים שונים בדוחות הכספיים העשויים להיות מושפעים מעסקאות חכירה.

  יצוין כי מפאת חשיבותם של תקני חשבונאות אלה והשפעותיהם האפשריות על ישויות, נכללו מספר חלופות לגילויים איכותיים וכמותיים וניתן ביטוי למגוון רחב של תרחישים העשויים להתקיים בגין יישומם לראשונה. לפיכך נדרש להפעיל שיקול דעת אלו גילויים רלוונטיים לנסיבותיה של הישות. מומלץ להיוועץ במחלקה המקצועית בנוגע לנוסחים שייכללו בנושא.
 • קיצור דוחות - בחודש דצמבר 2012 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את עמדה משפטית מספר 105-25: קיצור הדוחות (להלן - "העמדה המשפטית") אשר מטרתה להביא לקיצור ומיקוד הדוחות.
 • במהלך השנים פרסם סגל הרשות עדכונים לעמדה המשפטית הכוללים תוספות והבהרות לפרסום המקורי מחודש דצמבר 2012 כאמור.
 • בדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה הוטמעו שינויים ושיפורים במלל ובאופן הצגת מידע בביאורים (לרבות ביטול דרישות גילוי מסוימות) כפועל יוצא של חלק ניכר מהעדכונים שנכללו במסגרת העמדה המשפטית בשנים האחרונות (הרלוונטיים לדוחות הכספיים).
 • מטבעם נועדו הדוחות לדוגמה, ככל הניתן, לסייע בעריכת הדוחות הכספיים ובעמידה במכלול דרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ומכוח תקנות ניירות ערך ולצורך זה הם כוללים, בדרך כלל, מגוון רחב של דרישות גילוי פוטנציאליות.
 • לפיכך, ברמה הפרקטית ובהתאם לעקרונות העמדה המשפטית, נדרש ביתר שאת, במסגרת השימוש בדוחות לדוגמה ככלי עזר לעריכת הדוחות הכספיים, להפעיל שיקול דעת מעמיק ומושכל בכדי לכלול את דרישות המידע והגילוי המהותיים בלבד העשויים להיות רלוונטיים למשתמשי הדוחות הכספיים.