article banner

2024

חוזר מקצועי 11/2024 - עדכוני תקינה בינלאומית - תקן דיווח כספי בינלאומי 18, הצגה וגילוי בדוחות כספיים

חוזר מקצועי 10/2024 - ויתורי חכירה ומענקים ממשלתיים עקב מלחמת חרבות ברזל

חוזר מקצועי 09/2024 - ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל"ן והערכות שווי פעילות

חוזר מקצועי 08/2024 - החלטות אכיפה חשבונאיות - פברואר 2024

חוזר מקצועי 07/2024 - הצגת רכיב מימון משמעותי ברווח או הפסד 

חוזר מקצועי 06/2024 - צירוף דוח אירועים וכתבי הסכמה למסמכי הצעה

חוזר מקצועי 05/2024 - חובת השבת תגמולים שניתנו לנושאי משרה "Clawback"  - "הצגה מחדש" המחייבת השבה

חוזר מקצועי 04/2024 - החלטה מספר 99-4 בעניין קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים ועמדה משפטית מספר 105-24 בדבר אופן פרסום דוחות כספיים מתוקנים - עדכון 2024

חוזר מקצועי 03/2024 - דגשים לתאגידים המדווחים לקראת פרסום הדוחות לשנת 2023 והפעילות הצפויה של מחלקת תאגידים בשנת 2024

חוזר מקצועי 02/2024 - עדכון עמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח

חוזר מקצועי 01/2024 - הודעת רשות ניירות ערך בדבר הארכת תקופת תשקיפי מדף בשישה חודשים