תמונה של אחד האייקונים
11/2024 חוזר מקצועי

תקן דיווח כספי בינלאומי 18, הצגה וגילוי בדוחות כספיים

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עדכוני תקינה בינלאומית

עדכוני תקינה בינלאומית - תקן דיווח כספי בינלאומי 18, הצגה וגילוי בדוחות כספיים

בתאריך 9 באפריל 2024, המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB) פרסם את תקן דיווח כספי בינלאומי 18 הצגה וגילוי בדוחות כספיים (IFRS 18, להלן - "התקן") אשר מציג מודל חדש למתכונת ההצגה במסגרת דוח רווח והפסד לעומת הנהוג כיום.

התקן נועד לשפר את ההשוואתיות והעקביות של מתכונת הצגת המידע על ידי חברות למשקיעים באמצעות הדוחות הכספיים, תוך התמקדות במידע המדווח בדוח רווח או הפסד.

התקן יחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים (IAS 1), וייכנס לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2027 או לאחריו.

להלן סקירה תמציתית של עיקרי הוראות התקן:

1. מבנה חדש של דוח רווח והפסד - בהתאם למבנה החדש של דוח רווח או הפסד, ההכנסות וההוצאות יסווגו לשלוש קטגוריות עיקריות: פעילות תפעולית, פעילות השקעה ופעילות מימון ולאחריהן תוצגנה שתי קטגוריות נוספות - מיסים על הכנסה ובמידת הצורך, פעילויות מופסקות. בנוסף לאמור לעיל, תידרש ברווח והפסד הצגה של שלושה סיכומי ביניים: רווח או הפסד תפעולי, רווח או הפסד לפני מימון ומיסים על הכנסה (למעט במקרה של בנקים וגופים פיננסיים דומים) ורווח או הפסד נקי.

להלן הסברים לשלושת הקטגוריות העיקריות:

א. פעילות תפעולית - קטגוריה זו לא הוגדרה על ידי התקן מפורשות ומהווה קטגוריה שיורית להכנסות והוצאות שלא סווגו לאחת משתי הקטגוריות האחרות (השקעה ומימון כאמור להלן). בקטגוריה זו יש לכלול את תוצאות החברה מפעילותה העסקית העיקרית.

ב. פעילות השקעה - קטגוריה זו כוללת הכנסות והוצאות המייצגות תשואה על נכסים, אשר עומדים בפני עצמם ושאינם תלויים במשאבים אחרים של הישות, לדוגמה הכנסות מדמי שכירות ורווחי שערוך של נדל”ן להשקעה (וכן רווח/הפסד ממימושו), הכנסות ריבית ושינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים, רווחים או הפסדים מחלק החברה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, הכנסות שמקורן ביתרות מזומנים ושווי מזומנים ועוד.

ג. פעילות מימון - קטגוריה זו כוללת הכנסות והוצאות הקשורות למקורות מימון דוגמת גיוסי הלוואות והון ובהתאם ייכללו במסגרתה הוצאות והכנסות ריבית, תוצאות השערוך של מכשירים פיננסיים והשפעת שינויים בשיעורי הריבית מהתחייבויות אחרות (למשל בגין התחייבות אקטוארית לעובדים).

עוד כולל התקן דרישות נוספות לחברות אשר פועלות בתחומי פעילויות ספציפיים הכרוכים באספקת מימון או השקעה בנכסים כפעילותן העסקית העיקרית.

2. מדדי ביצוע ניהוליים (management-defined performance measures או MPMs)  - מדדים אלה הינם מדדי ביצוע ניהוליים שלא הוגדרו בתקני IFRS ולפיכך מהווים נתוני Non-GAAP. בהתאם לתקן, כאשר חברה עושה שימוש במדדי MPMs הודעות או דיווחים לציבור מחוץ לדוחות הכספיים הן תידרשנה לדווח על נתונים כאמור גם במסגרת ביאורי הדוחות הכספיים ולצד זאת תיכלל התאמה בין המדד לבין נתונים אחרים בדוחות הכספיים.

3. עקרונות לקיבוץ ופילוח מידע - התקן מספק עקרונות לגבי קיבוץ ופילוח מידע על בסיס מאפיינים דומים. לטובת האמור, התקן מספק הנחיות שיסייעו לחברות לקבוע האם מידע על פריטים מסוימים נדרש להיכלל בדוחות הראשיים (קרי, במסגרת הדוח על המצב הכספי, רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים) או בביאורים וכן את רמת הפירוט הנדרשת.

בנוסף, התקן מספק הנחיות נוספות בנוגע לדוח תזרים מזומנים ומבטל את הבחירה שהתאפשרה עד כה בהתייחס למדיניות החשבונאית בנוגע לסיווג ריבית ודיבידנדים בדוח תזרים מזומנים. בהתאם להנחיות החדשות שנקבעו בתקן, בחברות רגילות, ריבית ודיבידנדים שהתקבלו ייכללו במסגרת תזרימי המזומנים מפעילות השקעה בעוד שריבית ודיבידנדים ששולמו ייכללו במסגרת פעילות מימון. התקן כולל הנחיות נוספות בנושא לחברות שיש להן פעילות עסקית מיוחדת.

התקן מאמץ חלק ניכר מהדרישות הקיימות כיום במסגרת IAS 1 במתכונתו הנוכחית וכן הינו כולל תיקונים לדרישות תקנים נוספים (כגון תקן דיווח כספי בינלאומי 7, דוח על תזרימי מזומנים, תקן דיווח כספי בינלאומי  33, רווח למניה ותקן דיווח כספי בינלאומי 34, דיווח כספי לתקופות ביניים). 

תחילה והוראות מעבר

התקן ייכנס לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2027 או לאחריו וזאת בדרך של יישום למפרע תוך הצגה מחדש של מספרי השוואה לתקופות דיווח קודמות.

 יישום מוקדם אפשרי. 

לקישור למידע בנושא תקן דיווח כספי בינלאומי 18 באתר ה-  IASB לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של התקן, אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של האמור במסגרתו.