אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי 01/2024

הארכת תקופת תשקיפי מדף בשישה חודשים

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

הודעת רשות ניירות ערך בדבר הארכת תקופת תשקיפי מדף בשישה חודשים 

כנגזרת של מצב המלחמה שהוכרז בישראל ביום 7 באוקטובר 2023 ובהמשך להודעת רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות") מיום 25 באוקטובר 2023 בדבר הארכת תקופת תשקיפי מדף לתקופה של שלושה חודשים, ביום 9 בינואר 2024, פרסמה הרשות הודעה לתאגידים המעדכנת כי ביום   ביום 8 בינואר 2024, פורסם ברשומות צו הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז) (הארכת התקופה הקובעת והארכת תקופת ההארכה), התשפ"ד - 2024 (להלן - "הצו").

הצו האמור קובע, בין היתר, כי אישור רגולטורי המנוי בצו שפקע או שצפוי לפקוע במהלך התקופה שחלה מיום 7 באוקטובר 2023 עד ליום 7 באפריל 2024 (להלן - "התקופה הקובעת"), יידחה מועד פקיעת תוקפו בשישה חודשים. יובהר בהקשר זה כי התקופה הקובעת כוללת במסגרתה את ההארכה לתקופה של שלושה חודשים שנקבעה במסגרת ההודעה הקודמת מיום 25 באוקטובר 2023, כך שלמעשה ההודעה הנוכחית מספקת הארכה לתקופה של שלושה חודשים נוספים (ובסך הכל תקופת הארכה כוללת של שישה חודשים).

אישור רגולטורי כולל, בין היתר, את היתרי הרשות לפרסום תשקיף מדף ואישורים להארכת תשקיף מדף ב-12 חודשים נוספים (היינו, שנה שלישית) על פי סעיף 23א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) התשכ"ח - 1968.

משמעות האמור הינה שתקופת תוקפם של תשקיפי מדף, העתידים לפקוע במהלך התקופה הקובעת, תוארך לפרק זמן של שישה חודשים במהלכם יתאפשר המשך שימוש בתשקיף המדף.

האמור יחול ביחס לכל תשקיף מדף שמועד פקיעתו במהלך התקופה הקובעת, בין אם מדובר בתשקיף מדף שפוקע בתום 24 חודשים ממתן ההיתר ובין אם מדובר בתשקיף מדף שקיבל אורכה לתקופה בת 12 חודשים נוספים ועומד לפקוע בתקופה הקובעת.

לקישור להודעה באתר הרשות לניירות ערך בפורמט PDF לחץ/י כאן.

לנוסח הצו כפי שפורסם ברשומות לחץ/י כאן.