article banner
12/2024 חוזר מקצועי

החלטת אכיפה חשבונאית 24-5 - איבוד שליטה בחברה מוחזקת

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

איבוד שליטה בחברה מוחזקת

במהלך חודש אפריל 2024 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את החלטת אכיפה חשבונאית 24-5 שעניינה איבוד שליטה בחברה מוחזקת.

תיאור המסכת העובדתית והטיפול החשבונאי שיושם

חברה העוסקת בייזום, תכנון, פיתוח, רישוי, הקמה, מימון, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, התקשרה בעסקה למכירת 50% מהון חברת בת המחזיקה במתקן פוטו וולטאי לצד שלישי (להלן - "חברת הפרויקט").

עיקרי הסכם המכירה:

  • חברת הפרויקט התקשרה עם החברה בהסכמי ניהול, תפעול ותחזוקה, וזאת בתמורה לסכום חודשי קבוע, כך שהחברה ממשיכה לנהל ולתפעל את המתקן;
  • חברת הפרויקט התקשרה עם החברה בהסכם הקמה להקמת שלב ב' במחיר שנקבע מראש;
  • הסכמי הניהול, התפעול, התחזוקה וההקמה אינם ניתנים לביטול אלא במקרים חריגים; 
  • לחברה שתי אופציות לרכישה חוזרת של החלק שנמכר לרוכש (האחת כעבור כשנתיים והשנייה כעבור כשלוש שנים) במחיר מימוש המבוסס על החזר השקעת הרוכש בתוספת תשואת IRR מסוימת. אם החברה לא תממש אף אחת מהאופציות היא תידרש לתשלום קנס בגובה תשואת IRR;
  • ההשקעה לצורך חישוב תשואת IRR מחושבת על פי השקעות הרוכש בניכוי חלוקות שיהיו במהלך תקופת האופציה אשר צפויות להיות ממומנות על ידי הלוואות שיתקבלו לצורך הקמת הפרויקט מגורם מממן חיצוני;
  • קבלת החלטות בדירקטוריון חברת הפרויקט הינה פה אחד בין החברה לרוכש;
  • ההחלטות הרלוונטיות העיקריות המוכרעות בדירקטוריון הינן החלטות בדבר הרחבת המתקן, הקמת מתקן אגירה והחלפת לקוח (כאשר נכון למועד העסקה, חברת הפרויקט התקשרה בהסכם מול חברת חשמל למכירת חשמל לתקופה ארוכה).

עמדת החברה היא כי עם השלמת העסקה היא תאבד שליטה בחברת הפרויקט וזאת בהתבסס על הנימוקים העיקריים הבאים:

  • החל ממועד השלמת העסקה, כלל החלטות דירקטוריון חברת הפרויקט מתקבלות בשיתוף פעולה של החברה והרוכש (פה אחד) ולחברה אין יכולת לקבל החלטות בנושאים העיקריים.
  • בהערכת שליטה על חברת הפרויקט אין להביא בחשבון את זהות הגורם אשר מבצע את משימות ניהול, תפעול והקמת המתקן, זאת מיוון, שפעולות אלה יכולות להתבצע גם על ידי צד ג' שאינו קשור ואין בהן כדי להצביע על כוח השפעה משמעותי של החברה על פעילותה של חברת הפרויקט.
  • בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 10 (IFRS 10, להלן - "התקן"), יש להתחשב באופציות במסגרת הערכת שליטה על ישות מושקעת, רק אם הן ממשיות. לעמדת החברה, בנסיבות העניין האופציות אינן ממשיות, שכן אין לחברה אפשרות לממשן באופן מיידי.

החלטת סגל הרשות

לעמדת סגל הרשות, בחינת כלל תנאי העסקה מביאה למסקנה כי החברה לא איבדה את שליטתה על חברת הפרויקט.

הבסיס להחלטת סגל הרשות

לעמדת סגל הרשות, בנסיבות המקרה, אף שהחשיפה של הרוכש לתשואות נובעת מהחזקה ב- 50% במניות חברת הפרויקט, שילובן של האופציות ושל הקנס מובילות לכך שלמעשה מבחינה כלכלית מהות השקעת השותף היא עסקה מימונית, שכן לנוכח השילוב האמור, ניתן להיווכח כי תרחיש הבסיס ההגיוני מבחינה כלכלית הוא שבתום שלוש שנים תחזור חברת הפרויקט להיות בבעלותה המלאה של החברה בתמורה לתשלום המשקף ריבית על השקעות הרוכשת (תשואת ה- IRR) לפיכך לעמדת הסגל יש לראות בזכות של הרוכש להשתתף בהחלטות בדבר הרחבת המתקן והקמת מתקן אגירה, כזכויות מגינות, שכן החלטות אלה מצריכות השקעה הונית נוספת של השותפים בפרויקט ועשויות להשפיע על המינוף של הפרויקט ובהתאם על סיכון האשראי של הרוכש. על אף שמדובר בהחלטות שעשויות להיחשב חלק "ממהלך העסקים הרגיל" של החברה, לא ניתן להתעלם מכך שמדובר בהחלטות המצריכות יציאות הוניות משמעותיות ביותר. משכך, במהות, תחת מכלול הנסיבות והנימוקים, לעמדת סגל הרשות יש לראות בזכות של הרוכש להשתתף בהחלטות אלה כזכות מגינה.

בנוסף לאמור לעיל, סעיף ב20 לתקן קובע:

"...ככל שהחשיפה, או הזכויות, של משקיע להשתנות של התשואות מהמעורבות שלו בישות מושקעת גדולות יותר, כך התמריץ/המניע של המשקיע להשיג מספיק זכויות כדי להעניק לו כוח השפעה, גדול יותר. לפיכך, חשיפה גדולה להשתנות של התשואות היא סימן שייתכן שלמשקיע יש כוח השפעה. אולם, מידת החשיפה של המשקיע אינה, כשלעצמה, קובעת אם למשקיע יש כוח השפעה על הישות המושקעת...". 

במקרה דנן נראה מחד שלרוכש חשיפה מצומצמת לתוצאות חברת הפרויקט הדומה לחשיפה של מלווה, והתמריצים הגלומים בהסכם נוגעים להבטחת התשואה והחזר הקרן, בדומה למלווה אשר הוענקו לו זכויות שנועדו להגן על סיכויי גביית ההלוואה. מאידך, לחברה חשיפה גבוהה יותר משל בעל מניות פאסיבי, שכן מעבר להיותה בעלת מניות בחברת הפרויקט וחשיפתה המוגברת מכוח המניות ביחס לחלקה היחסי (כתמונת ראי לחשיפה המוגבלת של השותף), היא חשופה לפרויקט גם מכוח ההסכמים השונים לפיהם היא תקים ותנהל את המתקן. לעמדת הסגל, בעת ניתוח כוח ההשפעה והחשיפה לתשואות של החברה כתוצאה מהשקעתה בחברת הפרויקט, יש להתייחס למכלול הקשרים שבין החברה ובין חברת הפרויקט לרבות הרווחיות מההקמה והניהול ולא להתמקד בזכויות הנובעות מהחזקה במניות בלבד. 

סגל הרשות הדגיש בתשובתו כי על אף שמהזווית של היות החברה בעלת מניות, אין היא חשופה להשתנות הנוגעת לרווחיות מהקמה ומניהול (שכן חברת הפרויקט משלמת מחיר קבוע מראש) הרי שבכובעה כמבצעת, היא חשופה להשתנות זו.

סגל הרשות לא קיבל את הטענה לפיה בעת ניתוח קיומה של שליטה אין להביא בחשבון זכויות וחובות הנובעות מהסכמי ההקמה והניהול המצויים מחוץ לחברת הפרויקט. סעיף ב52 לתקן קובע בנוגע לניתוח קיומו של כוח השפעה: 

"...בנוסף, משקיע יתחשב בהסדרים חוזיים כמו גם זכויות לאופציות רכש, זכויות לאופציית מכר וזכויות בפירוק במועד הקמת הישות המושקעת. כאשר בהסדרים חוזיים אלה מעורבות פעילויות שקשורות באופן הדוק לישות המושקעת, אז פעילויות אלה הן, במהות, חלק בלתי נפרד מהפעילויות הכוללות של הישות המושקעת, אף על פי שהן יכולות להתרחש מחוץ לגבולות המשפטיים של הישות המושקעת. לפיכך, זכויות לקבלת החלטות, מפורשות או עקיפות, ששובצו בהסדרים החוזיים שהם קשורים באופן הדוק לישות המושקעת ייחשבו כפעילויות רלוונטיות כאשר נקבעת שליטה על הישות המושקעת...".

במקרה דנן, העובדה כי חברת הפרויקט התקשרה עם החברה בהסכמי ניהול, תפעול והקמה אשר מכוחם זכאית החברה לתשלומים קבועים (כאשר הסיכונים והתשואות הנובעים מפעילויות אלה נותרים בידי החברה), צריכה להיות מובאת בחשבון במסגרת הערכת השליטה על חברת הפרויקט.

תיאור התיקון 

החברה קיבלה את עמדת סגל הרשות לפיה גם לאחר השלמת העסקה היא תמשיך לשלוט בחברת הפרויקט.

לקישור להחלטת אכיפה חשבונאית 24-5 בפורמט PDF לחץ/י כאן.