אילוסטרציה פאהן קנה
07/2024 חוזר מקצועי

הצגת רכיב מימון משמעותי ברווח או הפסד

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עמדת סגל חשבונאית מספר 11-5

הצגת רכיב מימון משמעותי בדוח על הרווח או ההפסד

רקע

בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15, להלן - "התקן"), בקביעת מחיר העסקה, ישות נדרשת להתאים את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של הכסף אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הצדדים לחוזה (בין אם באופן מפורש או משתמע) מספק ללקוח או לישות הטבה משמעותית של מימון של העברת הסחורות או השירותים ללקוח. בנסיבות אלה, החוזה מכיל רכיב מימון משמעותי.

עם עליית הריבית בשנתיים האחרונות, רכיב המימון הגלום בעסקאות בענפים מסוימים הפך למשמעותי יותר. מגמה זו ניכרת בעיקר בענף הנדל"ן היזמי למגורים, בו קיימת מגמה גוברת של חוזים עם לקוחות הכוללים רכיב אשראי משמעותי הגלום בחוזה, כנגזרת של קצב התשלומים שנקבע, כגון חוזים שבהם חלק משמעותי מהתמורה בעבור הדירה משולם עם השלמת הבנייה (מקרה נפוץ הינו תשלום מקדמה בשיעור של 20% מהתמורה במועד החתימה והיתרה בסך 80% מהתמורה משולמת במועד השלמת הבנייה).

בשים לב למגמה זו, סגל רשות ניירות ערך פרסם ביום 15 בפברואר 2024 את עמדת סגל חשבונאית מספר 11-5: הצגת רכיב מימון משמעותי בדוח על הרווח או ההפסד (להלן – "עמדת הסגל") אשר מטרתה להתייחס לאופן שבו יזמי נדל"ן ותאגידים אחרים אשר כחלק שגרתי ואינטגרלי מפעילותם מעניקים ללקוחות רכיב מימון משמעותי, נדרשים להציג רכיב זה בדוח על הרווח או ההפסד.

להלן עיקרי עמדת הסגל

בהתאם להוראות התקן, ישות תציג את השפעות המימון (הכנסות ריבית או הוצאות ריבית) בנפרד מהכנסות מחוזים עם לקוחות בדוח על הרווח הכולל. הכנסות ריבית או הוצאות ריבית מוכרות רק במידה שבה מוכר 'נכס חוזה' או 'התחייבות חוזה' מוכרים בטיפול החשבונאי במסגרת חוזה עם לקוח.

פרט לדרישה להצגת רכיב המימון בנפרד מחוזים עם לקוחות, אין התייחסות בתקן לשאלת אופן ההצגה על פני דוח רווח או הפסד. עם זאת, בבסיס למסקנות של התקן קיימת התייחסות לתאגידים שפעילותם הרגילה כוללת עסקאות אשראי, דוגמת בנקים, כאשר במקרים אלו, יהיה זה סביר להציג את רכיב המימון המשמעותי בעסקאות במסגרת הכנסות התאגיד, כלומר, כחלק  מהרווח הגולמי.

לעמדת סגל הרשות, הצגת רכיב המימון המשמעותי כחלק מההכנסות בדוח, קרי, מעל שורת הרווח הגולמי, אינה מהווה הצגה נאותה (למעט אותם במקרים חריגים של מוסדות פיננסיים העוסקים במתן אשראי במסגרת פעילותם השוטפת).

לעמדת סגל הרשות, יזמי נדל"ן ותאגידים אחרים המעניקים רכיב מימון משמעותי כחלק אינטגרלי של פעילותם אינם רשאים להציג רכיב זה כחלק מהרווח הגולמי. עם זאת, סגל הרשות לא יתערב במקרים בהם רכיב זה יוצג במסגרת הסעיפים התפעוליים בדוח רווח והפסד, קרי, מעל שורת הרווח התפעולי.

עם זאת, במקרים בהם תאגיד יבחר להציג את רכיב המימון המשמעותי מעל שורת הרווח התפעולי כמתואר לעיל, יש להציג גם את המצב ההפוך כחלק מהרווח התפעולי. קרי גם במקרה בו התאגיד מקבל מקדמות מלקוחות בקצב מהיר יותר משיעור ההשלמה של מחויבויות הביצוע באופן המקיים את עקרונות התקן בהתייחס לרכיב מימון משמעותי (ולמעשה הלקוח הוא זה שמספק אשראי לתאגיד), יידרש להציג גם את הוצאות המימון בגין רכיב המימון המשמעותי שהתקבל מהלקוח בשורת הרווח התפעולי.

זאת לרבות הוצאות המימון שיוכרו במקרים שבהם התאגיד מממן את הריבית המשולמת לצד ג' על המקדמה מהלקוח.

 

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של עמדת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.

 

לקישור לעמדת הסגל  בפורמט PDF לחץ/י כאן.