article banner
13/2024 חוזר מקצועי

עמדת סגל בנושא סיווג התחייבויות כשוטפות או לא שוטפות

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עמדת סגל חשבונאית מספר 99-11 השפעת הפרת אמות מידה על סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות 

ביום  15 באפריל 2024, מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") פרסמה את עמדת סגל חשבונאית מספר 99-11 (להלן - "עמדת הסגל") בנושא השפעת הפרת אמות מידה על סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות.

רקע

בחודשים ינואר 2020 ואוקטובר 2022 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ("IASB") תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים  (IAS 1, להלן - "התקן") העוסקים בסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות בדוח על המצב הכספי. מועד יישומם המנדטורי של התיקונים נקבע על ידי ה- IASB לתקופות שמתחילות ביום 1 בינואר 2024. המטרה העיקרית של התיקונים הינה להבהיר את השפעת קיומן של אמות מידה פיננסיות על סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות בדוח על המצב הכספי.

סגל רשות ניירות ערך פרסם בעבר החלטות אכיפה העוסקות בנושא הפרת אמות מידה פיננסיות המקנות לגורם המממן זכות להעמדה לפרעון מיידי במקרה של הפרה:

החלטה  17-1 העוסקת  במצב בו עובר להפרת אמת מידה פיננסית ויתר הגורם המממן על עמידה באמת המידה, החלטה 17-2 העוסקת בוויתור על עמידה באמת מידה פיננסית לאחר הפרתה (לחוזר המחלקה המקצועית מינואר 2017 אשר כלל סקירה תמציתית של עיקרי החלטות האכיפה האמורות לחץ/י כאן).

בעקבות פניות שהתקבלו ממשרדי ראיית חשבון בארץ, בדבר אי בהירות בנוגע לעמדת סגל הרשות (כפי שהיא משתקפת בהחלטות האכיפה) לגבי יישום הוראות התקן, ואף בדבר אפשרות קיומה של סתירה אפשרית לכאורה בין התיקונים לבין החלטות האכיפה החליט סגל הרשות לפרסם עמדת סגל חשבונאית בנושא.

 

להלן סקירה של עיקרי עמדת הסגל

ויתורים ושינויים באמות מידה לאחר קרות אירוע הפרה
בהתאם להוראות סעיף 74 לתקן, במצב שבו ישות מפרה אמת מידה פיננסית במועד הדיווח וכתוצאה מכך קיימת למלווה הזכות להעמדת ההתחייבות לפירעון לפי דרישה, אזי על ישות לסווג את ההתחייבות למועד הדיווח כהתחייבות שוטפת, גם אם לאחר תקופת הדיווח ועובר למועד פרסום הדוחות הכספיים ויתר הגורם המממן על זכותו להעמדה לפירעון מיידי מכוח הפרת אמת המידה.

נסיבות המקרה - גורם מממן ויתר על זכותו מכוח ההפרה אך הוא יבחן את אמת המידה בתקופות העוקבות (בין אם בחינה זו היא בהתאם לתנאים המקוריים של ההתחייבות ובין אם מדובר במועד בדיקה שהתווסף בעקבות אירוע ההפרה). נשאלת השאלה כיצד יש לסווג את ההתחייבות בדוחות כספיים עוקבים.

הטיפול החשבונאי בהתאם לעמדת הסגל - אם במועד הבחינה בתקופה העוקבת החברה חזרה לעמוד בתנאי אמת המידה אזי היא "תיקנה" למעשה את ההפרה והיא תחזור לסווג את ההתחייבות כבלתי-שוטפת. לחילופין, אם החברה שוב מפרה את אמת המידה אזי לגורם המממן קיימת זכות להעמדה לפירעון מיידי מכוח ההפרה החוזרת, והחברה תמשיך לסווג את התחייבות כשוטפת.

נסיבות המקרה - בתקופה עוקבת להפרה החברה אינה נדרשת לבחינת קיומה של אמת המידה אך היא תידרש לעמוד באמת המידה בשנית בתוך תקופה שאינה עולה על שנים עשר חודש מסוף תקופת הדיווח של התקופה העוקבת. 

הטיפול החשבונאי בהתאם עמדת הסגל - על החברה לסווג בדוחות הכספיים העוקבים את ההתחייבות כהתחייבות שוטפת מכיוון שבמקרה זה התרחש אירוע הפרה במועד הדיווח והמלווה לא וויתר על זכותו להעמדה לפרעון מיידי לתקופה של שנים עשר חודשים מסוף תקופת הדיווח של התקופה העוקבת להפרה לפחות. בהתאם לכך, לא קיימת ללווה זכות בלתי מותנית לדחות את מועד הסילוק למשך לפחות 12 חודש לאחר תקופת הדיווח ועל כן החברה תסווג את ההתחייבות כשוטפת בהתאם להוראות סעיפים 74-75 לתקן. החברה תשוב לסווג את ההתחייבות כבלתי שוטפת מהמועד בו תעמוד באמת המידה הפיננסית (בין אם במועד בחינה בפועל ובין אם במועד שבו החברה אינה נדרשת לעמוד באמת המידה אך לו הייתה מבצעת את הבחינה הייתה עומדת בה (להלן - "בחינה תיאורטית")).

במקרים בהם, החברה חזרה לסווג את ההתחייבות כבלתי שוטפת כיוון שהמלווה הסכים להענקת ארכה שמסתיימת לפחות 12 חודש לאחר תקופת הדיווח העוקבת או לאור כך שחזרה לעמוד באמת המידה (בפועל או בבחינה תיאורטית), אזי אירוע ההפרה המקורי שוב לא ישפיע על סיווג ההתחייבות בתקופות עוקבות.

נסיבות המקרה - הגורם המממן קבע עליה הדרגתית בחזרה לאמת המידה המקורית או לאמת מידה מקילה יותר.

הטיפול החשבונאי בהתאם עמדת הסגל - ההלוואה תסווג כהתחייבות שוטפת עד למועד העמידה (בפועל או תיאורטית) באמת המידה המחמירה ביותר שבה יידרש התאגיד לעמוד בתוך תקופה של שנים עשר חודשים ממועד הדוח העוקב.

נסיבות המקרה - הגורם המממן מוותר לחלוטין על אמת המידה המקורית וקובע אמת מידה חדשה אלטרנטיבית (דהיינו המבוססת על מדד פיננסי שונה באופן מהותי).

הטיפול החשבונאי בהתאם עמדת הסגל - התאגיד ינתח את אמת המידה החדשה בגישת "דף חלק" (דהיינו תוך התעלמות מהפרת אמת המידה הקודמת וכפי שהיה מסווג הלוואה חדשה שכפופה לאמת מידה פיננסית). על אף האמור, במקרים חריגים בהם התאגיד צופה במועד קביעת אמת המידה החדשה כי יפר אותה בתוך תקופה של עד שנים עשר חודש ממועד הדוח העוקב לשינוי התנאים, אזי לעמדת הסגל במהות מדובר במתן ארכה (grace)  לתקופה שאינה שנים עשר חודשים לכל הפחות, מכיוון שצפויה להישאר למלווה האפשרות לדרוש פרעון ההתחייבות בתוך תקופה של שנים עשר חודשים. לפיכך, במקרים אלו החברה תמשיך לסווג את ההתחייבות כהתחייבות שוטפת עד לעמידה (בפועל או תיאורטית) באמת המידה החדשה.

 

ויתורים ושינויים באמות מידה עובר להפרה

נסיבות המקרה - חברה צופה כי תפר אמת מידה והיא והמלווה מסכימים עובר להפרה כי המלווה יוותר על זכותו להעמדה לפירעון מיידי מכוח ההפרה הצפויה.

הטיפול החשבונאי בהתאם לעמדת הסגל - במצב האמור, לא קיימת למלווה זכות להעמדה לפירעון מיידי לסוף תקופת הדיווח והחברה תסווג את ההתחייבות כהתחייבות בלתי שוטפת. על אף האמור, לאור הוראת סעיף 72א לתקן, לפיה הזכות לדחות תשלום לתקופה של 12 חודשים לפחות נדרשת להיות ממשית, במקרים חריגים על אף ששינוי התנאים התבצע עובר להפרה, הזכות הפורמלית של התאגיד לדחות את התשלום לתקופה של 12 חודשים לא תיחשב לזכות ממשית.

לנוכח האמור, במקרים חריגים בהם במועד שינוי התנאים צופה החברה כי כתוצאה מהפרת אמת מידה עתידית למלווה תהיה זכות להעמדת ההלוואה לפרעון מיידי בתוך פרק זמן של שנים עשר חודשים לאחר תקופת הדיווח (שבה נדרשה במקור לעמוד באמת המידה שאותה הייתה מפרה אילולא שינוי התנאים), אזי לעמדת הסגל, לא מדובר בזכות ממשית, שכן במהות המלווה לא ויתר על זכותו להעמדה לפרעון מיידי של ההתחייבות מכוח ההפרה אלא רק העניק ארכה לתקופה שאינה עולה על שנים עשר חודש ובהתאם לכך, ההתחייבות תסווג כהתחייבות שוטפת.

נסיבות המקרה - הוויתור שקיבלה החברה עובר למועד ההפרה היווה חלק מתהליך שינוי תנאים מקיף שטרם הושלם לסוף תקופת הדיווח, והחברה השלימה את הליך שינוי התנאים עובר למועד פרסום הדוח, 

הטיפול החשבונאי בהתאם לעמדת הסגל - לעניין הערכת מהות הוויתור שקיבלה החברה עובר להפרה, החברה תביא בחשבון את מכלול השינויים שהושלמו עד למועד פרסום הדוח. כך, אם במועד השלמת תהליך שינוי התנאים עובר לפרסום הדוח, החברה אינה צופה כי תפר את אמת המידה בתוך 12 חודשים ממועד הדוח (בו נדרשה במקור לעמוד באמת המידה), החברה תסווג את ההתחייבות כבלתי שוטפת על אף שלסוף תקופת הדיווח החברה רק קיבלה ויתור על ההפרה וטרם השלימה את שינוי התנאים.

לטובת הקלת יישום עמדת הסגל נכללו במסגרתה מספר דוגמאות להמחשה לתרחישים המנויים להלן:

  • הפרת אמת המידה ותיקונה ברבעון עוקב.
  • החלפת אמת מידה באמת מידה מסוג שונה לאחר סוף תקופת הדיווח.
  • סיווג בדוחות כספיים עוקבים לאחר קיום אירוע הפרה וקבלת ויתור.
  • קבלת ויתור מראש על בחינת אמת המידה אשר תיבחן מחדש ברבעון העוקב.
  • קבלת ויתור מראש לתקופה הקצרה מ-12 חודשים ושינוי אמת המידה.
  • ויתור על אמת המידה והותרת אמת מידה אחרת על כנה.

תחילה

עמדת הסגל בתוקף מיידי החל ממועד פרסומה. 

לקישור לעמדת הסגל לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של עמדת הסגל, אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של האמור במסגרתה.