article banner
14/2024 חוזר מקצועי

חברות בנות ללא אחריות ציבורית - גילויים

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עדכוני תקינה בינלאומית - תקן דיווח כספי בינלאומי 19, חברות בנות ללא אחריות ציבורית - גילויים 

בתאריך 9 במאי 2024, המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB) פרסם את תקן דיווח כספי בינלאומי 19 חברות בנות ללא אחריות ציבורית- גילויים (IFRS 19, להלן - "התקן") .

התקן פורסם במטרה לאפשר צמצום בדרישות הגילוי עבור חברות בנות העומדות בתנאים מוגדרים כמפורט בתקן.

רקע

כאשר חברת האם מיישמת את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (תקני IFRS), החברות הבנות בקבוצה נדרשות ליישם גם כן את דרישות ההכרה המדידה וההצגה שבתקני החשבונאות הבינלאומיים בעת הדיווח לחברת האם לצורך איחוד הדוחות הכספיים. 

דרישה זו יצרה קושי לחברות בנות מסוימות אשר רשאיות ליישם בדוחותיהן הכספיים את תקני ה-IFRS for SMEs (תקני IFRS  עבור ישויות קטנות ובינוניות), מאחר שתקני ה- IFRS for SMEs אמנם מפחיתות את דרישות הגילוי לעומת תקני ה-IFRS אך חלק מדרישות ההכרה והמדידה בהן שונות מתקני ה-IFRS. היבט זה גרם לחברות הבנות במקרים מסוימים להימנע מיישום ההקלות הגלומות ביישום דרישות הגילוי של תקני ה-  IFRS for SMEs וזאת כדי להימנע מהצורך ליצירת דוחות כספיים נוספים שיתאימו לדרישות ההכרה והמדידה של חברת האם.

התקן החדש נועד לפיכך להוות חלופה במסגרתה יתאפשר לחברות בנות לבחור ביישום של מסגרת דיווח חשבונאית הכוללת הקלות גילוי בנושאים מסוימים בהשוואה לדיווח לפי תקני IFRS באופן מלא וכל זאת תוך המשך קיום דרישות ההכרה והמדידה הקבועות בתקני IFRS.

תחולה

ישות רשאית ליישם את דרישות התקן רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. החברה היא חברה בת של ישות אחרת.

2. החברה היא ללא אחריות ציבורית - לחברה אחריות ציבורית אם מכשירי חוב או ההון שלה נסחרים בשוק ציבורי (בורסת ניירות ערך מקומית או זרה, או שוק מעבר לדלפק), או שהיא בתהליך של הנפקת מכשירים אלו בשוק ציבורי, או שהיא מחזיקה נכסים כנאמן עבור קבוצה רחבה של לקוחות חיצוניים כאחד מעסקיה המרכזיים (לדוגמה, בנקים, חברות אשראי, חברות ביטוח, ברוקרים/סוחרים של ניירות ערך או בנקאי השקעות).

3. לחברה יש חברה אם (סופית או בשרשרת האחזקות) המפיקה דוחות כספיים מאוחדים הזמינים לשימוש הציבור אשר מיישמים את תקני ה-IFRS.

תחילה והוראות מעבר

התקן ייכנס לתוקף בהתייחס לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2027 או לאחריו וזאת בדרך של יישום למפרע תוך הצגה מחדש של מספרי השוואה לתקופות דיווח קודמות. יישום מוקדם אפשרי. 

 

לקישור למידע בנושא תקן דיווח כספי בינלאומי 19 באתר ה-  IASB לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של התקן, אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של האמור במסגרתו.