פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 5/2015

גילוי בדבר אי תלות מעריך שווי ומהותיות מעריך שווי

מחלקה מקצועית – פברואר 2015

ביום 8 בפברואר 2015 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות") להערות הציבור טיוטת עמדת משפטית העוסקת בשני הנושאים הבאים: גילוי בדבר אי תלות מעריך שווי ומהותיות מעריך שווי הנובעת ממספר הערכות שווי (להלן – "טיוטת העמדה המשפטית"). הערות הציבור לטיוטת העמדה המשפטית תתקבלנה עד ליום 15 במרץ 2015.


גילוי בדבר אי תלות מעריך שווי

להלן סקירה תמציתית של עיקרי טיוטת העמדה המשפטית:
הערה: ביום 22 ביולי 2015 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות") את עמדת סגל משפטית 105-30: גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין תאגיד וגילוי בנוגע למעריך שווי שהערכותיו מהותיות מאוד לתאגיד (להלן – "העמדה המשפטית"). במסגרת העמדה המשפטית הובאו בחשבון הערות ותגובות שנתקבלו מהציבור בנוגע לנוסח שהוצג במסגרת טיוטת העמדה המשפטית (כך שחלו שינויים משמעותיים בנוסח העמדה המשפטית בהשוואה לנוסח טיוטת העמדה המשפטית).

 

לקישור לחוזר המקצועי הסוקר את עמדת סגל משפטית 105-30: גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין תאגיד וגילוי בנוגע למעריך שווי שהערכותיו מהותיות מאוד לתאגיד במתכונתה הסופית והמחייבת בפורמט PDF לחץ/י כאן.

רקע:

תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) וחוק ניירות ערך ותקנותיו אינם מחייבים בדרך כלל את התאגיד המדווח להיעזר במעריך שווי שהינו בלתי תלוי בתאגיד המדווח לצורך ביצוע הערכת שווי (אף שלעיתים רבות תאגידים ימצאו לנכון לעשות שימוש בשירותי גורם שהינו בלתי תלוי). לגבי הערכות שווי בדוחות התקופתיים שהוגדרו כ- "מהותיות" או "מהותיות מאוד", תקנה 8ב(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970  (להלן – "התקנות") קובעת, בין היתר, כי בהערכות שווי יש לתת ביטוי:

  • לקיום תלות בין התאגיד ומעריך השווי; וכן
  • אם קיימת תלות, על התאגיד לציין את מהותה ויסביר מדוע הועדף מעריך השווי האמור על פני מעריכי שווי אחרים בלתי תלויים.

התקנות אינן מפרטות אילו נסיבות יוצרות אי תלות, ומכאן הצורך כאמור בעמדה משפטית זו על מנת להבהיר מתי נדרש גילוי בנדון.

עמדת הסגל כוללת התייחסות להיבטים להלן:

  • הגדרת "מעריך השווי" – מי שביצע את הערכת השווי, לרבות חברה בשליטתו או מי ששולט בהם. לעניין זה, בחברה או בשותפות של מעריכי שווי ייחשבו כמעריך שווי כל השותפים או בעלי העניין בחברה, וכן על עובד אחר אשר היה מעורב במישרין בהכנת הערכת השווי.
  • המבחן הכללי לקיומה של אי תלות – לעמדת סגל רשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות" או "הסגל"), המבחן הכללי לקיומה של אי תלות הינו מבחן אובייקטיבי חיצוני. כלומר, יראו מעריך שווי כבלתי תלוי בתאגיד המדווח אם אין נסיבות אשר היו יכולות בעיניו של אדם סביר, המודע לכל העובדות הרלוונטיות, לפגוע בשיקול הדעת של מעריך השווי לצורך עריכת הערכת השווי.
  • נסיבות ספציפיות המהוות חזקה כי מעריך שווי הינו תלוי – חזקה כי מעריך שווי הינו תלוי בתאגיד המדווח אם מתקיימות לגביו אחת או יותר מן החלופות המצוינות להלן (בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות כאמור, יינתן לכך גילוי כאמור בתקנה 8ב(ב) לתקנות):

1. מעריך השווי או בן משפחתו היו או הינם בעלי השליטה בתאגיד המדווח.

2. מעריך השווי או בן משפחתו היו או הינם נושאי משרה בתאגיד המדווח, בתאגיד בשליטתו או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בו, במהלך שנתיים שקדמו למועד הערכת השווי.

3. קיום קשרים עסקיים או מקצועיים מהותיים בין מעריך השווי או בן משפחתו לבין התאגיד המדווח, בעל השליטה בו או תאגיד בשליטת כל אחד מהם, במהלך שנתיים שקדמו למועד הערכת השווי (למעט עסקה שגרתית, לא מהותית ובתנאי שוק).

4. שכר הטרחה של מעריך השווי תלוי בביצועי התאגיד המדווח או בהצלחתה של פעולה עסקית הקשורה בהערכת השווי (למעט מצב בו שכר הטרחה יעלה כתוצאה מעצם הצלחת IPO).

5. שכר הטרחה של מעריך השווי, כולו או חלקו, הותנה בתוצאותיה של הערכת השווי.

6. מעריך השווי או בן משפחתו החזיק ממועד ההתקשרות ועד מועד מתן חוות הדעת (או פרסומה, לפי המאוחר) בכמות מהותית של ניירות ערך של התאגיד המדווח או של נושא הערכת השווי, או של תאגיד אחר אשר שוויו נגזר או עשוי להיות מושפע באופן מהותי מהערכת השווי.

7. למעלה מ- 15% מהכנסותיו הכוללות והמצטברות של מעריך השווי בשלוש השנים שנסתיימו במועד הערכת השווי מקורן בתאגיד המדווח, בעל השליטה בו או תאגיד בשליטת כל אחד מהם (למעט בשלוש השנים הראשונות לפעילות מעריך השווי, בהן הרף יעמוד על 25%).

8. מעריך השווי היה או הינו עובד של התאגיד המדווח, בעל השליטה בו או תאגיד בשליטת כל אחד מהם, במהלך שנה שקדמה למועד הערכת השווי (או שנוהל מו"מ להעסקה כאמור).

9. הערכת השווי היא בנוגע לנכס שמעריך השווי העריך אותו בעבר לצורך קבלת החלטת התאגיד המדווח, בעל השליטה בו או תאגיד בשליטת כל אחד מהם לרכוש אותו.

10. קיים חוב מהותי שעבר מועד פירעונו המקורי של שכר הטרחה בין התאגיד המדווח, בעל השליטה בו או תאגיד בשליטת כל אחד מהם לבין מעריך השווי.

11. מעריך השווי, קרובו או בן משפחתו משתתף או השתתף, במהלך שנתיים שקדמו למועד הערכת השווי, בקבלת החלטות ניהוליות בעבור התאגיד המדווח.

12. בין מעריך השווי לבין התאגיד המדווח, בעל השליטה בו או תאגיד בשליטת כל אחד מהם קיים סכסוך משפטי משמעותי או התקיים סכסוך כאמור במהלך תקופה של שנתיים שקדמה למועד הערכת השווי.

13. מעריך השווי קיבל מן התאגיד המדווח, בעל השליטה בו או תאגיד בשליטת כל אחד מהם שיפוי בקשר עם מתן חוות הדעת שנתן בהערכת השווי, אשר אינו מותיר בידי מעריך השווי חשיפה משמעותית.

  • החזקות אשר פורטו לעיל ניתנות לסתירה, ותאגיד הסבור כי חרף קיומן לא קיימת תלות, יפרט בנוסף לגילוי כאמור לעיל את הנימוקים לדעתו זו.   
  • התאגיד המדווח ומעריך השווי ינקטו באמצעים סבירים כדי לבחון את אי התלות לפי העקרונות שפורטו לעיל. עם זאת, לא יראו כפגיעה באי התלות מצב בו מעריך השווי והתאגיד המדווח לא היו מודעים לקיום נסיבות הפוגעות באי התלות שהתקיימו בפועל, למעט במצב שבו חשדו בהתקיימותן של נסיבות ונמנעו מלברר.

מהותיות מעריך שווי הנובעת ממספר הערכות שווי

רקע: תקנה 8ב לתקנות עוסקת בהערכת שווי מהותית או מהותית מאוד. עם זאת, יתכנו מקרים בהם לתאגיד מדווח יש מעריך שווי מהותי, אשר מטפל במספר הערכות שווי של החברה, כך שהדיווח הכספי של החברה נסמך עליו במידה רבה – וזאת אפילו אם כל אחת מהערכות השווי אינה מהותית מאוד בפני עצמה. לעמדת סגל הרשות, במקרה זה נדרש גילוי על העובדה כי קיים מעריך שווי שהערכות השווי שלו מהותיות מאוד במקובץ לדיווח הכספי של החברה.

עמדת הסגל:

  • "מעריך שווי מהותי מאוד" – מעריך שווי אשר ביצע עבור התאגיד המדווח הערכות שווי ששימשו בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוח התקופתי, לרבות קביעה כי אין צורך בשינוי ערכם של נתונים כאמור, בסכום כולל (בערכים מוחלטים) העולה על עשרים וחמישה אחוזים מסך נכסי התאגיד כפי שהם הוצגו בדוח הכספי המאוחד ליום האחרון של שנת הדיווח.
  • היה לתאגיד המדווח מעריך שווי מהותי מאוד, יינתן גילוי במסגרת הדוח בדבר אלה: – זהותו של מעריך השווי המהותי מאוד. – גילוי בדבר סך ההון העצמי, הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות (לפי העניין) אשר הוערכו על ידו. – פרטי ההתקשרות עם מעריך השווי, בהתאם לסעיף 2 לתוספת השלישית לתקנות, בשינויים המחויבים.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית בלבד ולא ממצה של האמור בטיוטת העמדה המשפטית, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא המעודכן.

להורדת טיוטת העמדה המשפטית כפי שפורסם על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.