article banner
החוק לעידוד השקעות הון

בניינים להשכרה למגורים ומעונות סטודנטים

התנאים לקבלת ההטבות 

בניין חדש:

  • נדרש לקבל אישור רשות ההשקעות על מנת ליהנות מהטבות המס.
  • נדרש לפנות לקבלת האישור לפני סיום הבניה.
  • ככלל, נדרש כי לפחות מחצית מהדירות ומשטח הדירות בבניין מיועדת להשכרה למגורים.
  • ניתן לאשר בתנאים מסוימים חלק מבניין כבניין להשכרה, אשר מכיל לפחות 6 דירות.
  • הדירות יושכרו לתקופה של לפחות 5 שנים מתוך 7 שנים לאחר סיום הבנייה.
  • דמי השכירות שייגבו יעמדו במגבלות הסכומים שקבעה רשות ההשקעות.

מבנים קיימים שיוסבו להשכרה למגורים:

ניתן ליהנות מהטבות המס גם לגבי מבנים קיימים שיוסבו להשכרה. נדרש לעמוד בתנאים נוספים.

מעונות סטודנטים:

אישור פרויקט השכרה של דירות מגורים למעונות סטודנטים כפוף לתנאים המפורטים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.

הטבות המס

  • פחת מואץ בשיעור של 20% לשנה.
  • הנחה באגרת היתר בניה.
  • שיעורי מס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה של בניין חדש בשיעור נמוך, כדלקמן:

החוק לעידוד השקעות הון.JPG

האמור הינו תמצית הוראות החוק בלבד ואינו מהווה יעוץ.