article banner

שנת 2018

חוזר 17/2018 - הצעה לביטול חובת דיווח על שעות ביקורת של רואה חשבון מבקר

חוזר 16/2018 - פרסום דוח סקירה לאחר יישום בגין תקן דיווח כספי בינלאומי 13

חוזר 15/2018 - עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS)

חוזר 14/2018 - עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית - תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 3

חוזר 13/2018 - גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16

חוזר 12/2018 - דוח ריכוז ממצאים בנושא שיפורים במושכר בחברות קמעונאיות

חוזר 11/2018 - הבהרה לעמדה משפטית מספר 105-23 בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות השווי: שאלות ותשובות - עדכון יולי 2018

חוזר 10/2018 - עמדה משפטית מספר 105-33: גילוי בנושא סייבר

חוזר 09/2018 - עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP)

חוזר 08/2018 - דוח ריכוז ממצאים בנושא הכרה בהכנסות

חוזר 07/2018 - דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2018

חוזר 06/2018 - החלטת אכיפה חשבונאית 18-2 בנושא גילוי אודות חשיפות מס

חוזר 05/2018 - החלטת אכיפה חשבונאית 18-1 בנושא הטיפול החשבונאי בעלויות עסקה בעת רכישה של נדל"ן להשקעה הנמדד במועדים עוקבים לפי מודל השווי ההוגן

חוזר מקצועי 04/2018 - כנס תאגידים התשיעי של רשות ניירות ערך (2017)

חוזר מקצועי 03/2018 פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2015-2017 (Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle)

חוזר מקצועי 02/2018 - דוח ריכוז ממצאים בנושא דיווחים מיידיים

חוזר מקצועי 01/2018 - דוח ממצאים בנושא ביקורת שמאות מקרקעין של נכס מסחרי במרכז הארץ