פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 08/2018

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכרה בהכנסות

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

מחלקה מקצועית - חוזר מקצועי מס' 8

יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים (להלן - "חברות המדגם"). בחודש מאי 2018 פרסם סגל הרשות את דוח ריכוז הממצאים אודות ביקורת הרוחב בנושא (להלן - "דוח ריכוז הממצאים").

הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה והגילוי של הכנסות בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 18, הכנסות (להלן - "התקן" או "IAS 18"), כפי שהוצגו במסגרת הדוחות הכספיים של חברות המדגם ליום 31 בדצמבר 2016. יצוין כי בחברות המדגם נכללו חברות אשר ציינו במסגרת הדוחות הכספיים כי ליישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן - "IFRS 15") לא צפויה השפעה מהותית על אופן ההכרה בהכנסותיהן.

דוח ריכוז הממצאים מפרט מספר סוגיות המתייחסות להיבטי ההכרה, המדידה והגילוי אשר עלו במסגרת הביקורת, וזאת במטרה לשקף בפני ציבור התאגידים המדווחים את עמדות סגל הרשות בכל הנוגע לסוגיות אלה.

ממצאי הביקורת כפי שיפורטו בחוזר המקצועי המצורף הצביעו על מספר ליקויים ברמת מהותיות שונה במדידת והצגת ההכנסות בדוחות הכספיים. הליקויים כאמור הובאו לידיעתן של החברות לצורך שיפור וטיוב הדיווח הכספי בעתיד. באחת מחברות המדגם, הליקויים שנמצאו תוקנו כהתאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה במסגרת הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת.
 
לחוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי דוח הממצאים לחץ/י כאן.
לקישור לדוח הממצאים כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.
 
יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית של דוח הממצאים ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.